Revelation of John 12

Noniwoi kailou soliyakiwoi aino imo.

Nosai no mo; kumokisai hani mo fiyamosiki, wiyouwa wiyou, yo mo mulumoloko manoki. Noino na fiyamosiki. Noni mo na toloso, uloyo ukoli fiyaisokai, tunoyo ukoli fiyaisokai komiyai. Amuyo fona wosuwoiso tolosokaisonoki. Yokuwoi tolosoki, noni mo. Amoloku 12 mo yoku tonimai sinona konoki. Ulai afonimai nukonu, to no? Muwoliwoi na, namoliyo na uwosoki, alu siso monoi, siyoliso na omosoki, iyanoko uwosoki mo. Nosai no hani siya na fiyamosiki, kumokisai. Wiyouwa wiyou, kailou komiyai koloni na tolokaino, uowoi. Ulai koufa hani, soliyaki siyoli. Nakiyaiso, tani komu mo molopoi, 7. Malu mani, molopoi naino ti uwai. Yoku 7 mani, komu 7so saloki. Ulai afonimaiso? Samukuko nokota siyoli komiyai, no monoi no. Ya kwai manoki mo, tani apuyo mo amoloku siyai mo asiso asofoliyafoumo taikiyoki. Kumoki tokosonasi tauwoi, tokosano siyani amoloku mo na asofoliyafoumo taikiyoki, asiso. Nonani kailou koiyau mo nonini fokutonomai na tolokainoki, alu siso monoi kwaiso tolo monoi. Alu no watiso monoi louwa. Noni to no mo alu nokokaiso mo na kiki. Siyolimai mo atou ami komo toliyoimo, asi asi noko nokolalo komaso na samukukoimo, amiso, nonani atou amiyosu. Noni mo alu ki uwai; nonani alu mo Kotoni auso kawiyo yokino, totani yousi kotisokoso. Alu atinosu mo na lomusoki, nu somiso asiso, Kotoyo no foutisokaiki no, samukuso monoi, ainoso 1260 ulo mo uwai. No mo amu mo 42 na.

Nosai no mo; kumokiso uo siyoli faisokino. Kumoki noko samukuko nokota siyoli Maikolo, towoi totani kumoki nokowoi, toi mo kailou koiyau iyaliwoi uo na tukoluwano manokino. Ulai kailou mo ami mo siyoli muwoi, Maikolo iyaliyo souwaikokino. Kumokiso no moloi si monoi? Na you amiyaikiyoko taikiyokino. Nonani kailou koiyauni siyola siyolo mo Sokolo Nokota Wai, nuwo koiyau wai, asi asi noko nokolaloso ifoluwaiko nokota wai. Asiso na afoliyo konokino. Siyokutono iyali mani, you saloso taikiyokino, asiso.

10 Nosai no mo; yo mo ko naso na kwaimoki, kumokisai yomuso. Siyoliso na alolamoki, “Lolai mo moini Kotoyo noinomo noko nokolalo na tosamiyaikiyo manono, tani amiyo mo asi asi noko nokolaloso na tosamukukomoi, to mo. Tani Kolaiso mani, no muwokaiki no, noko nokolalo fasiko monoi, lolai mo totani nasu wosuwoimai na tosi. Ulai afonimaiso? Moini auwa iyali monoi faumi nokota mo kumoki noko iyaliyo na afoliyo konokino, asiso. Toku mo moini Kotoso pofaumi uku manoki, ulo ulo amoloki amoloki. 11 Ulai na souwaikino, moini auwa iyali mo. Ulai afonimaiso? Sipo uo kaloki, tani nakoyo amukonoki. Nonani monoi waliyo pomulumolo luwai manokino, posasoko manokino, no monoi no souwaikino. Ulai asimai si mulu saso pa yokinoso. Mulumolo luwai foli monoi uo nokoyo tukuwoli monoi yokino mo, toi mo mulu mo tiwoi muwoi, mulu mo ami ami saso. 12 Kumoki, na pomoloki. Kumokimai si noko nokolalo moi mani, na pomolokiwo. Asimai si nokowoi mamo iwomai si nokowoi, moi fau, atiyaiso na poku siwo. Woi, na uwokaikomoinuwomo. Sokolo Nokota Wai mo moini auso na amukonoki. Wiyou, mulu atolo siyoli na. To mo sai, tota uwokai mo aumoifaso na.” Yo mo ko naso aino na kwaimoki, kumokisai yomuso.

13 Nosai no mo; kailou koiyau mo mulumolokoki, “Asiso na afoliyo konomonono.” Aino mulumolokoki mo, alu ki nukonuso mo amiyaikiyosoki, na amiyaikiyosalo manoki. 14 Ulai Kotoyo uo kunoni natokiyo na akotisoki, nu somiso asiso foiyoso monoi. Nonani samiyaikiyo asi mo Kotoyo na foutisokaiki, kailou koiyau monoi lomu utukaimo monoi, aluwamai tolosano monoi. Nomai no Kotoyosu no niso manoimo, ainoso aisamu tauwoi waloto siyawoi uwai.

15 Nosai no mo; kailou koiyau mo uo akoki, kosai mo iwo usoiyo komiyai na tumoki, noni tukoloso soli monoi louwa. Namolisai na tanosoki, iwo usoiyo siyoli mo, asuwo iwoyo lolomotaisalumo. 16 Ulai asiyo noniso na fasisoki, na pokolimiyaiki. Pokolimiyaiki mo; kailou koiyauni uo ako ito iwo usoiyo mo asiso amukonoki. 17 Wiyou, mulu siyoli atolokomo usoki, awitono iyali siyaiso uo na ano ukanoki, Kotoni imo ami kwai noko nokolaloso. Isisoso aluwai noko nokolalo, to monoi aino imo no toposasoko manono no, toiso uo na ano ukanoki. 18 Mamo iwo upoiso na tolanoki, kailou koiyau mo.

Copyright information for `AMM