Revelation of John 13

Koloni kopokoiyau ti aino imo.

Nosai no mo; yo mo koloni koiyau na kwaiki, mamo iwosai amiyoso. To mo malu mo molopoi, naino tiwoi. Komu mani, molopoi, 7. Malumai mo samukuko nokotani yoku naino ti saloki. Komumai mo siyolo siyolowoi kulalokai. Nonani siyolo siyolo imo folosai mo noino, Kotoso alisiyoliyalo imo na. Nonani koloni koiyau ya no kiki no, to mo upai siyoli topi, uowoi koloni na. Fonasu mo soliyaki, koloni siyani fona topi, soliyaki atino siyoli. Ko mo aku aluwouni ko topi. To mani, amiwoi na, kailou koiyauyo anoniki, na imoki, “Noko nokolaloso na posamukuko fasimona tumo, nani fiyo wosuwoiso na suomo.” Aino na imoki. Mamo iwo kolonini komu siya mo nokoni tounuwoi, nokoyo louwa tukolokaikino. Wiyouwa wiyou, noko komaso noko mo na mulumoloko manoki, na aluwaiyalo manokino. Kailou koiyauso mani, toso lotu unukino, mamo iwo koloniso ami anoni nokotaso mo. Mamo iwo koloniso mani, na molokimo manokino, iyamoki, “Mamo iwo koloni komiyai no noi, woi? Uwofa na, tolowoi muwoi. Noko no noiyo uo ano unu monoi? Wiyou, ulai noko siyayo no moloi souwai monoi?” Aino iyamaloki, noko nokolalo mo.

Nosai no mo; Kotoyo nonani koloni mo molo siyaso kwaikaiki mo, to mo alolamo liyaiyalo manoki, Kotoso alisiyoli toloki, tota amu monoi yomuki, amiwoi nokota siyoliwo, ainoso amu 42 mo uwai. Na alolamoki, Kotoso na alisiyoliyaloki. Kotoni siyoloso alisiyoliki. Tani asi mani, na alisiyoliki. Kumokiso sinono noko nokolalo mani, alisiyolikoki. Kotoyo molo siyaso kwaikaiki mo, nonani koloni mo noko nokolalo ititouniso uo ano ukuki, na souwaikoki. Kotoyo molo siyaso kwaikaiki mo, noko nokolalo komaso samukukaloki, totani fiyo wosuwoimai si liyai monoi. Asi folo folo asi komaso noko nokolalowoi au folo folo au komaso noko nokolalowoi imo folo folo imo komaso noko nokolalowoi asi asi noko nokolalowoi, toi komaso mo tani fiyo wosuwoimai na si liyaiki. Wiyouwa wiyou, asi asi noko nokolalo mo mamo iwo koloniso na molokimo si liyaiyoimo. Toini siyolo siyolo mo sipo uoni puko itouniyaimoso toku kulukaiwoi muwoi, nokoyo tukolo nokotani pukoso. Kumoki asi asi fonanikomosai kulukaiwoi muwoi, aniyopa poi poi si mano monoi. Nonani noko nokolalososu mo mamo iwo koloniso na molokimaloinomo.

Noko mo iyo uku somiso mo, ninani imo mo na kwai itouniyaimumo. 10 Noko mo Kotoyo muwokaiyakimo, kalopulo nuso kiyo monoi, to mo kalopulo nuso na kiyo taikiyoinomo. Noko siya mo Kotoyo muwo sopoyo tokosiyaimo monoi muwokaiyakimo, to mo na tokosiyaimoinomo, yau. Kotoni noko nokolalo ititouniso aino uwokakinomo, ulai hani monoi ulosuko monoi? Mulu ami amiso na suomo, Kotososo na mulumolo luwaiwumo, mulu tomokisoso.

11 Nosai no mo; yo mo koloni siyaso na kwaiki, asisai amiyoso. Aku koloni koiyau nali no. To mo malu tiwoi, sipo uoni malu ti topi. Tani imosu mo kailou koiyauni imo topi. 12 Nonani aku koloni mo mamo iwo koloniyo na imo taikiyoki, noko nokolaloyo tota monoi molokimo si monoi. Aku koloni mo, ta noinomo noko nokolaloyo mamo iwo koloniso molokimalo siki, nokoni tounuwoi nokotaso, nokoyo no louwa tukolokaikino no. 13 Wiyouwa wiyou, aku koloni mo mulu ifolaluwawoi mi folo folo na ano wiyolukaloki. Siya mo noino. Totayo noinomo ta mo kumokisai you imokalo konoki, asiso, noko nokolaloni molo timai. 14 Motu na, Kotoyo molo siyaso kwaikaiki mo, mamo iwo koloniyo aku koloni mo imo taikiyoki, mulu ifolaluwawoi mi ano wiyolukalo monoi, noko nokolaloso. Wiyouwa wiyou, na piyamoki, “Mamo iwo koloni mo Kota Kotowo.” Na ikoki, “Aso na pofalowo, tani na komiyai, nokoni tounuwoi nokotani na komiyai na. Tani siyoloso na pa kaluwaiyalowo. Toku muwo sopoyo wasokino, ulai kalowoi muwoi, amai na totolokaino.” 15 Kotoyo molo siyaso kwaikaiki mo, a falokaiso ufosimoki. Mamo iwo kolonini na komiyai, nosoni na ufosimoki, noko komiyai tolo monoi, imo lukaso monoi. Nokoyo nonani naso molokimo somiso mo, tukuwoli nali, yau yau.

16 Nosai no mo; aku koloni koiyau no mo, to mo noko nokolaloso totamiyoluwaikoki, totaini auso ku koiyau kulukai monoi. Mamo iwo koloniso na muwokalononiki, tani ku koiyau kulukaiyaloki, siyai mo naina nainomai, siyai mo nonomimai. Afonimai nokowoi noko sisiyoli nokowoi ilolu molopoi nokowoi ilolu somiso nokowoi mi foloko mi nokowoi nonani mi samiyaikiyo nokowoi, toi komaso totamiyoluwaikaloki, totaini auso kulu monoi, ku koiyau mo. 17 Noko mo mamo iwo kolonini ku si somiso mo, ulai nokoso no hani monoi suo suomoko uwoko monoi? Ku siwoi noko mani, ku si somiso nokoso no hani monoi suo suomoko uwoko monoi? Nonani ku mo mamo iwo kolonini siyolo na, totani siyolo ku nali. 18 Atiyaiso na tomulumoloko itouniyaimo manokoni, nonani monoi mo. Mulu iwoi noko mo atiyaiso na kolaliwumo, mamo iwo kolonini ku mo. Ku mo noino, 666. Atiyaiso kolalakinomo, na sainoinomo, ku imo folosai mo nokoni siyola siyolo na.

Copyright information for `AMM