Revelation of John 17

Uloliyo nukonu aino imo.

Nau 7 komo toliulu noko 7 noko iyali, toi mulumai nokotayo na imona tumoki, “Kuku, na potumo. Uloliyo nukonu koiyau, iwomai no tosisokaisono no, to mo Kotoyo uloliyokoso foli monoi uwosoimo. No monoi no na towiyosononinoki. Asi asi samukuko noko sisiyoliyo uloliyokaiso manokino. Afonimaiso si noko mani, uloliyo mulu saso, mulu iwosoko iwoso siko topi.”

Nosai no mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo amimomonoki. Amimomono manoki mo, yo mo kumoki nokotaso kiki, nu somiso asiso kaumonoso. Nomai no mo yo mo noniso na kosoki, nakiyaiso koloni koiyauni namoli tonimai sisoso. Nonani koloni mo, tani au komaso mo ku saso, siyolo siyolo ku na. Siyolo siyolo imo folosai mo noino, Kotoso alisiyoliyalo imo na. Komu mo molopoi 7. Malu mo molopoi, naino ti uwai. Koloni tonimai siso nukonu mo nakiyai tuno ti ititouniwoi siso. Noisu noisu kou folo folo koukokai. Tomoki kamo kamowoi pona ponamuwano kouwoi musulu ititouniwoi koukokai, wiyou, noni mo kou saso. Tomoki kamo nau mo nainosai komo tolisoki. Wiyouwa wiyou, kopokoiyau hani no piyo manoki no, no mo nauso ko kokai. Uloliyokoso mo siyoli, nau mo kowaso. Siyolo ku mo totani nonomimai kusokai, siyokawi imo na, noino yomukaiki, “Poipilono nokonu siyoli mo uloliyo noko nokolaloni nukutai na, asini molo kopokoiyauso no taluwai manono no, toini asi na.” Wiyouwa wiyou, kwaiso manoki mo, kwalu kwaluso kosoki, kwalu kwalu iwa iwoyo muwoi, nakoyo nali no. Kotoni noko nokolalo ititouni nakoso yasoi sikoki, Isisoni imo posasoko foli monoi no tukuwolikaiki no, toini nako na. Wiyouwa wiyou, yo mo na mulumoloko manoki.

Nosai no mo; kumoki nokota mo na imonoki, “Ulai hani monoi tomulumoloko manoni? Yo mo towiyononinoki, noni siyokawi imo folosai imo mo. Koloni koiyau, namoli tonimai no yousiso no, nonani siyokawi imo folosai imo mani, na towiyononinoki, komu 7woi malu naino tiwoi koloni monoi mo. Koloni koiyau no kini no, to mo toku mo yapoli na toloki. Ulai lolai mo pa totoloso. Amuwoi tinoso kaki somiso asi isai amiyoimo, na uwokaiyoimo. Wiyou, na mulumoloko manoinomo, asi asi noko nokolalo siyai mo. Nonani noko nokolalo no mo, toini siyolo siyolo mo Kotoni puko itouniyaimoso kulukaiwoi muwoi. Kumoki asi asi fonanikomomai kulukaiwoi muwoi, aniyopa poi poi si mano monoi pukoso mo. Nonani noko iyali mo koloni koiyau uwokaiso kwaiyakinomo, na mulumoloko manoinomo. Ulai afonimaiso? Toku mo na toloki. Lolai mo pa totoloso, amuwoi tinoso na fiyamosiyoimo.

Noko mo mulu iwoi mo, na mulumoloko itouniyaimumo, na sainumo, nonani hani monoi mo. Koloni koiyauni komu 7 mo yu 7 na. Noni mo nonani yu 7 tonimai tosisokaisono. 10 Yu 7 imo folosai siya mo noino, samukuko noko sisiyoli 7 na. Naino siya uwai mo yasoi kolikaliyaloki, yau yau. Siya mo lolai totolokaino. Siya mo amai, fiyamosiwoi muwoi. Fiyamosiyakimo, isoi isoi pa toloiso, koufasofa na toloimo. 11 Nonani koloni koiyau toku no toloki no, lolai mo pa totoloso, to mo topimo nokota na, 8. 7 samukuko noko kwalomai monoi toloimo. Ulai to mani, na uwokaiyoimo.

12 Koloni koiyauni malu no kokoni no, malu naino ti uwai, no mo samukuko noko sisiyoli naino ti, 10 na. Lolaimai mo samukuko noko sisiyoli muwoi, ulai amuwoi tinoso nokoyo muwokoinomo, samukuko noko sisiyoli si monoi, koloni koiyauwoi noko nokolaloso samukuko fasiyoinomo. Isoi isoi pa soiso, asosasosofa na soimo, samukuko noko sisiyoli mo. 13 Nonani noko sisiyoli mo mulu mo siya saso. No monoi no koloni koiyauso na imoinomo, “Koi kwalomai monoi na potolo, noko nokolaloso samukuko monoi. Nani nasu wosuwoimai na si liyaiyumo.” 14 Imakinomo, nosai no mo sipo uoso uo ano unanoinomo. Ulai sipo uoyo mo na souwaikoimo. Ulai afonimaiso? To mo noko sisiyolini noko siyoli, asi asi samukuko noko totaini samukuko nokota siyoli. Noko 10 iyaliso souwaikakimo, totaso aluwai noko ititouni mo na si fasiyoinomo. Toku aliyonikoki, muwokokaiki.” Kumoki nokota mo aino na imonoki.

15 Nosai no mo; ti monoi na imonoki, “Iwo no kini no, uloliyo nukonuyo no tosiso no, nonani iwo mo asi asi noko nokolalo molopoi molopoi na, iwo topi, wiyou, ukouniyaikokai, au folo folo nokowoi imo folo folo nokowoi. 16 Koloni koiyauwoi tani malu naino tiwoi no kokoni no, no mo noko na, uloliyo nukonu mulu atolokomo usoinomo, na uwokaisoinomo. Tunowoi poliyaloulu waisoinomo, tani au somuso nokoinomo, taso utukaisoinomo, na sakolousokaiyoimo. 17 Motu na, Kotoyo noinomo mulu tomoso soimo, koloni koiyauso na imoinomo, “Koi mo nani nasu wosuwoimai na tosinoki. Koi kwalomai monoi na potolo, koini asi folo folo na posamukukalo.” Kotoyo molo siyaso kwaikokaiyakimo, na yoinomo, toku totayo no yomukaiki no, ainoso hani na fiyamosokoimo, Kotoyo toku no yomukaiki no. 18 Noni no kosoni no, nonani noni imo folosai mo nokonu siyoli na. Nonani nokonu samuku nokota siyoliyo asi asi samukuko noko sisiyoliso na tosamukuko.” Kumoki nokota mo aino na imonoki.

Copyright information for `AMM