Revelation of John 18

Poipilono nokonu ulaloko taikiyo aino imo.

Nosai no mo; nonani imo mo uwai; yo mo kumoki nokota siyaso na kwaiki, kumokisai amukonoso. Tani ami mo siyoli. Wiyouwa wiyou, saponiwoi na, asiwoi na nakiyaimo taikiyoki. To mo siyoliso na yomu toloki, ko siyoli, wiyou, “Nukutai siyoli nokonu, Poipilono mo na ulaloko taikiyokino. Motu na, nu komaso mo na ulaloulukino. Lolai mo popuwani asi na, na toliyaiyalono, popuwa kopokoiyauyo. Tomuwoi kopokoiyauwoi siyo siyowoi tofufoimuwano si liyai. Ulai afonimaiso? Nonani nokonu noko nokolalo mo wiyou, na puloliyoko manoki. Asi asi noko nokolaloyo mani, toini moloso aluwaiko liyaikino, mulu iwosoko iwoso siko topi, uloliyo mulu saso, mulu iwosokokai. Nonani nokonu siyoli mo noni komiyai, asi asi samukuko noko sisiyoliyo no uloliyokaisokino no. Wiyouwa wiyou, ilolu mulu mani, soliyaki na, asi asi nokoso suo suomoko uwokalokino, noisu noisu ilolu molopoi. Suo mo muwoni sisiyoli nikalokino, nonani suo suomoko mi ano noko iyaliso.” Kumoki nokota mo aino na yomuki.

Nosai no mo; yo mo ko na imo siyaso kwaimoki, kumokisai yomuso. Noino na aliyonikoki, “Yani noko nokolalo moi mo nonani nokonusai na putukaimiyo fuwo, tolomu nokowoi molo koiyauso aiko aluwai tomasikoinuwo, toi komiyai aiko uwokaikomoinuwo. Hani hani kopokoiyau no piyo manokino no, no mo kukumo uwokokai topi kumokiso tokomiya yo liyaimoi. Koto mo toini molo kopokoiyau monoi na tomulumolokomoi, fufolikaikowoi muwoi. Nonani nokonu mo noni komiyai, suo foli monoi na puwosowo. Noinoso suo foli monoi ti monoi na pa uwoso manowo, soliyakiso. Mulu iwoso iwo topi tani nauso ko kokai, hani hani kopokoiyau mo. Kwalomai monoi mo siya na puwoliyokotisowo, kowaso, molo kopokoiyauso aluwaiko foli uwokaiso monoi. To mo ilolu mulu saso, tota amu monoi kisosomi. Suo foli monoi iyanoko siyoliso na puwosowo, na soni manumo. Totani mulumaiso tomulumolokomoi, “Yo mo samukuko nukonu siyoli, noko nokolaloso na tosamukuko tolomoi. Yo mo sawi nukonu komiyai muwoi, fu mo pa yousoiso.” Aino tiyomuso, no monoi no lolai siyaso na uwokaisoimo. Ai siyoli uwosoimo, fu na sisoimo, tiyawoiso. Tayo na sakolouso taikiyoimo. Motu na, Koto Siyoliyo na uwokaisoimo, molo koiyauso aluwai foli monoi. Wiyou, tani ami mo siyoli.

Asi asi samukuko noko sisiyoli no puloliyokaiso manokino no, ilolu no puwoso manokino no, nonani noko iyali mo tauku amiyoso kwaiyakinomo, sosonunoimo, na sonukusoinomo, “Na sakolouso, woi?” 10 Wiyouwa wiyou, na kokoloko soimo, iyanoko siyoli uwoso monoi. Aluwamai soimo, na iyamoimo, “Woi, mulu tokolikali ununoki, woi, Poipilono nokonu siyoli monoi woi. Ami ami noko sisiyolini nokonu, woi. Ulai lolai siyaso na tuwokaikai. Molo koiyauso aluwai foli monoi na tuwokaikai, woi.”

11 Asi asi noko ilolu suo suomoko mi no tanalono no, toi mo sosonuno soimo, mulu na kolikali unoinomo. Ulai afonimaiso? Ilolu no noiwo nokoyo suo suomoko uwokoinomo, woi? Ilolu i noko mo uwofa, yau yau. 12 Ilolu mo afonimaiso si, woi. Tomoki kamo kamo hani haniwoi tomoki pona ponamuwano kouwoi musulu ititouniwoi tuno kamo kamo ititouni, nakiyai nakiyai tuno folo folo ititouni, tuno pona ponamuwano tuno ititouni, lou lapopo inoso woti a. Koloni siyoli malusai no tiyo manono no, nonani hani haniwoi a ititouni hani haniwoi tomoki kamo kamo siyai hani hani, aiyono kamo kamo hani hani, kuwoi kuwoi tomoki hani hani. 13 Wiyouwa wiyou, ulai noiwo nokoyo suo suomoko uwokoinomo, woi? Noisu noisu sukalo, inoso a, noisu noisu kou woti, molo wamo ito iwo, woilo iwo, paluwa tuo ititouni, paluwa tuo sosono, polomoko koloni, sipo koloni, hoso, hosoyo ilomani kalo. Ulai noiwo nokoyo suo suomoko uwokoinomo, woi? Noko mani, ilolu komiyai tosuo suomoko manono, mi ano ti monoi. Poipilono noko uwokaikakimo, noiwo nokoyo suo suomoko uwokoinomo, woi? 14 Suo suomoko mi ano noko mo iyamoimo, “Ititouni hani hani, mulu no piyo uku manokinuwo no, uwofa na soimo. Ilolu mo ti monoi pa kokoinuwoso. Sonosoni komaso mo uwofa na soimo.”

15 Ilolu suo suomoko mi ano noko iyali, nokonu siyoli nokoni muwoni molopoi no tuwoko manono no, toi mo kokoloko soimo, nokonu siyoli noko nokolalo iyanoko siyoli uwoko monoi. Aluwamai na soimo, mulu kolikali ukoimo, sosonuno soimo. 16 Nokonu siyoli monoi na sonuku soimo, “Woi, mulu tokolikali ununoki, woi, nokonu siyoli monoi woi. Noko nokolalo mo uwofa na, woi. Tuno kamo kamosowoi posi manoki, noisu noisu nakiyaiso tuno ititouniwoi. Noisu noisu kou folo folo pokouko manokino, tomoki kamo kamowoi pona ponamuwano kouwoi musulu ititouniwoi. 17 Ulai lolai siyaso uwaimo taikiyo, woi, ilolu komasowoi.”

Noko mo aluwamai na soimo. Poso ayou samukuko noko iyaliwoi poso ayousai nu liyai noko nokolalowoi poso ayou mi ano noko iyaliwoi mamo iwo aumoifaso mi ano noko iyaliwoi, nonani noko komaso noko mo aluwamai soimo, aumoifaso tiwoi muwoi.
18 Taukuso kwaiyoinomo, sonukuyoinomo, “Woi, nonani komiyai nokonu siyoli siya no yapoli tanokaino, woi? Uwofa nali.” 19 Asi kouko unoinomo, susauwo komiyai na soimo, mulu kolikaliyoimo, sosonuno soimo, sonukuyoinomo, “Woi, mulu tokolikali ununoki, woi, nokonu siyoli monoi woi. Toku mo ilolu saso. Poso ayou kiyo noko iyaliyo muwoni molopoi na puwoko manokino, tolomu nokoso. Ulai lolai siyaso uwaimo taikiyo, woi.” Wiyou, na sonukuyoinomo.

20 Kumokiso si noko moisu mo na pomolokiwo. Kotoni noko nokolalo ititouniwoi tani imo lukasikalomano nokowoi tani mulu posasoko nokowoi, moi komaso mo na pomolokiwo. Uwokaikomo foli monoisu Kotoyo na uwokaikokai.” Ko na imoyo aino na yomuki.

21 Nosai no mo; kumoki nokota, tani ami mo siyoli, to mo tomoki siyoli anoki. Ulai koufa, soliyaki na, paluwa u kunoliko tomoki siyoli topi. Nonani tomoki aniyouki. Aniyouki mo; mamo iwoso na ku afoli taikiyoki, na yomuki, “Poipilono nokonu siyoli mo noinoso na akokonoimo, nomasoso pa akokonoiso, lolai siyaso tofu ulaloimo, na umuko taikiyoimo. Uwofa na, moi mo ti monoi pa ki mano monoiso. 22 Fumu aluwou umano topi mo nonani nokonusai mo pa kwai mano monoiso. Aumoi imo mani, pa kwai mano monoiso. Wafi aumoi imowoi louwo imowoi, wiyou, pa uwoko manoinoso. Noisu noisu mi ano noko mani, uwofa na koko mano monoi. Tuo ako imo pa kwaiko mano monoiso. 23 Lamu ta fupiniyaimo si pa koko mano monoiso. Nokoyo nokolalo koliko imoso pa kwaiko mano monoiso. Nokolaloyo noko aulu imo pa kwaiko mano monoi so. Ilolu suo suomoko noko iyali nokonu siyoliso no posi liyaiki no, toi mo asi asi noko nokolaloni molo timai noko sisiyoli posiki. Ilolu moloso aluwaikoso pukwaiko manokino, noko nokolaloyo, piyamoki, molo itouniyaimowo. No monoi no pifoluwaiko manokino, asuwo toiyo mani, aluwaiko monoi.

24 Koto mo nonani nokonuso kiki mo, nokoni nakoso na kiki. Totani noko nokolalo ititouni potukuwoli manokino, tani mulu lukasiko noko mani, tomoso. Asi asi noko nokolalo komaso, nokoyo no tukuwolikaikino no, toi mani, Poipilono nokoyosu na tukuwolikino.” Kumoki nokota mo aino na yomuki.

Copyright information for `AMM