Revelation of John 20

Aisamu molopoi molopoi 1000 aino imo.

Nosai no mo; yo mo kumoki nokota siyaso na kwaiki, kumokisai amukonoso. Kaki somiso asi i samuku nokota nali. Waiya molo mo komo toliki, nainomai. Nonani kumoki nokotayo mo kailou koiyauso imoki ukou, nuwo koiyau wai na, no tokaluwai manokoni no, Sokolo Nokota Wai, asi asi noko nokolalo ifoluwaiko nokota wai. Na konosuwakomokaiki, ainoso aisamu molopoi molopoi 1000 mo uwai. Kaki somiso asi i poiso na afoliyo konoki, puwosai itu na asi fiyaimokaiki, amiso na kouniyaikokaiki, na molosokukaiki. Asi asi noko nokolaloso ti monoi no moloi ifoluwaiko monoi? Pa ifoluwaiko manoiso, ainoso aisamu molopoi molopoi 1000 na uwaimoimo. Nosai no kolali unakimo, fokufaso liyaiyaloimo.

Nosai no mo; yo mo samukuko noko sisiyolini sinono kotisokoso na kokoki, nokowoi sinonoso. Toi mo Kotoyo muwokokaiki, noko nokolalo wau monoi na. Foinaliko manoki mo, yo mo noko nokolaloso na kokoki. Asimai mo nonani noko nokolalo mo Kotoni imoso pukwai manokino, Isiso monoi aino imo posasoko manokino. Koloni koiyauso pa lotu unu manokinoso. Tani naso mani, pa molokimo manokinoso. Tani ku mo nonomimai mo kulukaiwoi muwoi. Nainomai mani, kuluwoi muwoi. Nonani foli monoisu uo nokoyo imo molomai na potokosonasikalo manokino, na kolikaliki, yau yau. Ulai yau yausai na auwonouluki. Noko sisiyoli siki, Kolaisowoi na samukuko fasikino, ainoso hani aisamu molopoi molopoi 1000 mo uwai. Yau yau noko siyai siyaisu mo nomai no pa auwonoulukiso. 1000 aisamu uwaimo monoi na fou si manoimo. Totawoi yau yausai auwonoulu noko nokolalo monoisu na timonukuwo. Totawoi auwonoulu noko nokolalo, toi mo na moloki suomo, Kotoni noko nokolalo ititouni na. Ti monoi mo pa kolikaliyoiso. Koto noko ti Kolaisowoini lotu samukuko manoinomo. Noko sisiyoli na, Kolaisowoi na samukuko fasiyoinomo, noko nokolaloso, ainoso hani aisamu molopoi molopoi 1000 mo uwai.

Sokolo Nokota Wai uwokai aino imo.

Nosai no mo; 1000 aisamu mo uwai; Sokolo Nokota Wai mo kaki somiso asi iso na kolali unoimo, na amiyoimo. Kolali unakimo, asi asi noko komaso nokoso na ainiko ifoluwaikaloimo, Kuko asi nokowoi Makuko asi nokowoi. Na kolisaloimo, uo faiso fasi monoi. Ulai noko no moloi kolali monoi? Wiyou, upoi kou topi. Kolisalokino mo; asi asi komasoso na nu liyaikino, nosai no Kotoni noko nokolaloso na woliyai ukukino, Yolusolimo nokonu siyoliso si noko nokolaloso. Wiyouwa wiyou, Koto mo nonani noko nokolalo monoi mulu siyoli tuku. Wiyou, ta mo kumokisai na amukonoki, uo noko mo na sakolouko taikiyoki. 10 Asi asi noko nokolalo ifoluwaiko nokota, Sokolo Nokota Wai, to mo ta momono siyoliso na afoliyo konoki, ifoluwaiko foli monoi, tomoki mukolaikokai taso. Koloni koiyauwoi imo topoko nokotawoi, toti toku no salosoki no, nonani ta momono siyoliso afoliyo konoki. Wiyouwa wiyou, iyanoko sisiyoli na uwoko manoimo. Ulo ulo amoloki amoloki na uwoko manoimo, aniyopa loloi loloi na si manoimo.

Noko nokolalo wau aino imo.

11 Nosai no mo; yo mo kamoso kotisoko siyoliso na kokoki, samukuko nokota siyoliyo yousikainoso. Kwai manoki mo, kumokiwoi asiwoi mo pokamosokoki. Tani ausai uwofa na tanokino. Moiso poimo manokino. Uwofa saso. 12 Pokamosokoki mo; yo mo yau yau nokoso na kokoki, yousi kotisoko fokutonomai siso, sisiyoli nokowoi afonimaiso nokowoi. Yousikaino nokotayo mo puko molopoi pokomosokokaiki. Puko siya pokomosikokaiki, aniyopa poi poi si mano monoi puko na. Nosai no mo yau yau noko na wauki. Hani hani komaso no piyo manokino no, nonani foli monoi na wauki, puko imoyo no yomuko ukukai no. 13 Iwoyo tukuwoli soli noko mo auwonouluki. Yau yau kolikali noko mo, Aupoisolu Yuso no si no, toi mo na auwonouluki. Auwonouluki mo; na kwaiko kiki, na wauki. No piyo manokino no, nonani foli monoi fofamoso kwaiko koko kiyaloki, siyasonuso. 14 Yau yau noko mo na salosoki, ta momono siyoliso. Aupoisolu Yu mani, ta momono siyoliso ku afoli taikiyoki. No monoi no noko siyai mo pa kolikali manoiso, Aupoisolu Yuso no moloi nu monoi? Koma nali no. Ta momono siyoliso saloso mo, no mo ti monoi kolikali na. 15 Nokoni siyolo mo aniyopa poi poi si mano monoi pukoso koko somiso mo, ta momono siyoliso na afoliyo konoki.

Copyright information for `AMM