Revelation of John 21

Kumoki tonofalowoi asi tonofalowoi aino imo.

Nosai no mo; yo mo kumoki tonofalowoi asi tonofalowoiso na kokoki. Tokumi kumokiwoi asiwoi mo uwofa na tanokino. Mamo iwo mani, na pokamosoko taikiyoki. Kwai manoki mo, yo mo nokonu itouniyaima itouniyaimo na kiki, Kotoni ausai amukonoso. No mo Yolusolimo nokonu tonofalo na, kou ititouniwoi, noniyo noko au monoi kouwosokai komiyai. Ko na imoso kwaimoki, samukuko nokota siyolini yousikainosai yomuso. Siyoliso noino na yomuki, “Na pukwai. Kotoni nu mo nokoni auso na totolo. To mo toini mulumai na toloimo. Toi mo tani noko nokolalo na. Motu na, Koto tota mo tolo fasikoimo, toini Koto nali. Soni molo iwo na uwosuwakoimo. Ti monoi pa kolikali manoiso. Fu pa si manoiso. Pa sosonuno manoiso. Iyanoko mani, pa uwoko manoiso. Tokumi hani na, na uwaimo taikiyoimo.”

Nosai no mo; samukuko nokota siyoli no yousikainoki no, to mo na yomu taikiyoki, “Na pukwaiwo. Yo mo hani hani komaso ti monoi na tiyo. Tokumi hani mo uwai, tonofalo saso na tosi.” Nosai no mo yoso imonoki, “Ninani imo na pokumo, imo motuwa, topoko muwoi.” Ti monoi na imonoki, “Komaso mo yasoi na fiyamosoko. Yasu mo totawoi topimo nokota. Tokusai tolo manoki. Komaso hani uwaimakimo, yo mo amai na tolo manoimo. Noko mo iwo nukuwa uwoyakimo, yo mo iwo moloi iwo mo suomoso monoiso na woliyoninoimo. Aniyopa poi poi si mano monoi iwo mo na woliyoninoimo. Noko mo molo koiyauso tanomakimo, ta momono siyoliso na afoliyo konoimo. Asaso aluwaimono monoi wiyou kokolomakimo, taso na afoliyo konoimo. Mulumolo luwaimono somiso nokowoi molo kopokoiyauso aluwaiko nokowoi noko tukuwoli nokowoi wau folotoni nokowoi uloliyo noko nokolalowoi asuwo asuwo koto iyaliso ikiko noko nokolalowoi imo topoko noko nokolalowoi, nonani noko nokolalo komaso, toi mo ta momono siyoliso saloso utoimo. Molo kopokoiyauso aluwaiko foli monoi tomoki mukolaikokai taso saloso utoimo. No mo ti monoi kolikali na. Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, to mo tonufuwa hani no mo na iyoimo. Yo mo tani Koto na, na samukuyoimo. To mo asani alu nali no.” Samukuko nokota siyoli mo aino na imonoki.

Yolusolimo nokonu tonofalo aino imo.

Nosai no mo; kumoki nokota mo yani auso tumoki. Kotoni mulu atolokomo nau 7 komo toliulu noko 7, noko nokolalo topimomai uwokaiko noko iyali, toi mulumai nokotayo mo na imona tumoki, “Kuku, na potumo. Yo mo sipo uoni noni na towiyosononinoki, na tokolikuwanono.” 10 Imonoki mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo amimomonoki. Amimomono manoki mo, yo mo kumoki nokotaso kiki, yu funo siyoliso kawiyo yomonoso. Yu mo soliyaki. Nokonu itouniyaimo na wiyomonoki, Yolusolimo. Kotoni kumokisai utukaimiyo konoki. 11 Wiyouwa wiyou, Kotoni saponiyo noinomo pona ponamo toloki, na koko komiyai, pami na, tomoki itouniyaimo komiyai pona ponamo toloki. 12 Kokikokaiwoi, puwoso kokikokaiya liyoki, puwo puwoso. Itu loti mo pounu, 12. Kumoki noko 12yo itu lotiso samukuko saloki, itu loti 12so. Isolilo asi molo tiwoi asi, 12, nonani asi asi siyolo siyolo mo nonani itu lotimai kulukai na saloki. 13 Ulo amiyo ausaimi kokikokai itu loti mo tauwoi tako. Amoli siyai kokiko itu loti mani, tauwoi. Amoli siyai ausaimisai mani, kokiko itu loti mo tauwoi. Ulo amukonosai kokiko itu loti mani, tauwoi tako. 14 Nonani nokonu kokiko amiko monoi mo tomoki 12 si, i a 12 komiyai na toloko. Siyolo siyolo kulukai salo, nonani tomoki 12mai. Sipo uoni imo lukasikalomano noko 12, totaini siyolo siyolo mo kulukai na salo.

15 Kumoki nokota imo no lukasiyoluwaimonoki no, to mo tomoki ilolono aiko aiwoi na komo toli toloki, kamoso tomoki ilolono na. Nokonu siyoliwoi itu loti komasowoi kokikowoiso aiko monoi toloki. 16 Nonani nokonu siyoli mo toku mo toitati. Siyai siyai mo tomoso na. Siyai mo foku muwoi, tomoso na. Amoli siyai siyai mani, sopo sopo muwoi, tomoso nali no. To mo siyai mo aiyo aiki. Ai mo soliyaki nali, noino 2200 kilomita. Amoli siyaiso monoi aiyanoki mani, tomoso noinoso na, 2200 kilomitaso aimai na. Puwoso monoi mani, aiya liyoki mo, no mani, noinoso na 2200 kilomita na. Ulai koufa, nonani nokonu no? Nokonu komaso na tosouwaiko. 17 Nokonu aiko uwai; kokiko na aiki, ai mo noino takoki, 144 mita. Nonani ai mo nu mi ano nokoyo no taiko manono no, noinoso na.

18 Nonani nokonu kokiko no mo pona ponamuwano tomoki ititouniyo kokikokai. Nu mo tomoki kamo kamo nu saso, na koko komiyai, pami pamiso. 19 Kokiko folomaiso mo kouwokai, tomoki ititouniyo na pona ponamuwano liyaiyaloki. Totawoi mo tomoki pami pamiso, woiyaso kouwokai. Timai mo tomoki soli soli, puwoso kouwokai. Taumai mo kamo kamoso tomoki. Toitatimai mo iwo lonaso tomoki. 20 Naino siya uwaimai mo nakiyai nakiyaisowoi kamo kamosowoi, nonani tomoki na. 6mai mo nakiyai nakiyai saso, nonani tomoki. 7mai mo sukalo sukaloso tomoki. 8mai mo iwo lonaso tomoki siyai. 9mai, no mani, sukalo sukaloso tomoki. Naino timai mo iwo lonasowoi sukalo sukalosowoi, nonani tomoki. 11mai mo, soli soli tomoki siyai. Topima, 12mai, no mo nakiyai nakiyaiso tomoki siyai. 21 Itu loti 12 no mo itu lotiya muwoi, musulu itu loti na. Itu loti siyasonuso mo musulu si itu loti na. Nokonu molo komaso mo tomoki kamo kamoyoso topolokokai, na koko komiyai, pami pamiso.

22 Lotu nu mo yo mo nokonu siyoliso pa kikiso, uwofa na. Koto noko ti mo nosoni tiyousikainono, totini auso mo lotu nuwa nu na. Koto Siyoli, hani hani ami folo kiyo nokota, towoi sipo uowoi, totini auso mo lotu nuwa nu na. 23 Saponi no tofupiniyaimo kolomoi no, no mo uloyo fupiniyaimo kolowoi muwoi, amuyo fupiniyaimo kolowoi muwoi. Koto totayo mo na tofupiniyaimo kolomoi. Sipo uo mo lamu ta komiyai tofupiniyaimo kolomoi. 24 Asi asi noko nokolaloyo nonani saponimaiso liyaiyoinomo. Asi asi samukuko noko sisiyoli mo totaini kou ititouni na iyo ti liyaiyoinomo. 25 Kokikokai itu mo saponimai mo pa asiko manoinoso. Ulai afonimaiso? Pa folosumono kolo manoiso. 26 Asi asi kou ititouni na iyo toinomo. Hani hani ititouni iyo tininoinomo. 27 Kopokoiyau hani no moloi iyo ti monoi? Molo koiyauso aluwai noko mani, hani monoi ti monoi? Ulai imo topoko noko no hani monoi ti monoi? Sipo uoni puko itouniyaimoso toini siyolo siyolo no kulukaiki no, aniyopa poi poi si mano monoi pukoso, toi saso mo waliyo na toimo.

Copyright information for `AMM