Revelation of John 22

Aniyopa tano iwowoi aniyopa tolo a tiwoi aino imo.

Nosai no mo; yo mo kumoki nokotayo na wiyomonoki, aniyopa poi poi si mano monoi iwoso na wiyomonoki. Na koko topi, pamiso. Nonani iwo komu mo Koto noko tini ausai na totumomoi. Kotowoi sipo uowoi no tosamukuko yousikainono no, nonani ausai totumomoi. Nokonu molo siyoli mulumai na totumo liyaimoi. Iwo ilo siyai siyaisai mo aniyopa poi poi si mano monoi a ti mo na tolokainono. Aisamu siyasonuso mo saiso saiso 12mai puwamokomosiki. Amu saiso saiso a wamo mo na posimosiki. Iwasuwoyo mo noko nokolaloso tititounikaimoi. Kotoyo wiyou no tiyomu no, no mo toku yasoi uwokaikokaiki, nonani nokonuso mo siwoi muwoi.

Samukuko nokota ti sisiyoli, Kotowoi sipo uowoi, toti mo na yousikainoinomo. Totani mi anononi noko mo na molokimoinomo.
Tani amu moloso na kiyoinomo. Tani siyolo mo toini nonomiso na kulukaiyaloimo. Amoloki amoloki mo pa folosumono koloko manoiso. Saponi no fupiniyaimo kolokaki no, no mo lamu tayo fupiniyaimo komiyai muwoi, uloyo fupiniyaimo komiyai muwoi. Wiyouwa wiyou, Koto Siyoli totayo mo na fupiniyaimo koloko manoimo. Na samukuko fasi si manoimo, aniyopa poi poi.

Isiso tumo aino imo.

Nosai no mo; kumoki nokota mo na imonoki, “Ninani imo mo motuwa, topoko muwoi. Koto Siyoli, totani mulu lukasiko nokoso no amikoki no, to mo tani kumoki nokotaso imo taikiyoki, tani mi anononi nokoso wiyolukokai monoi, nonani hani aumoifaso fiyamosoko monoi.”

Isiso mo na tiyomu taikiyo, “Na pukwaiwo, yo mo aumoifaso na tumoimo. Noko mo ninani pukoso kulukai imoso aluwai itouniyaimakimo, to mo na molokiyumo. Ni towiyolukomo kainukuwo no, amuwoi tinoso no fiyamosokaki no, noko mo nosoni kwai itouniyaimakimo, to mo na molokiyumo.”

Iyono, asasu mo ninani imoso na kwaikaloki, ninani hani haniso na kokaloki. Uwai; kumoki nokotani fonamai alokomu losiyaiko unuki. No wiyolumomono no, toso lotu unu monoi louwa. Ulai na imonoki, “Noiyo yoi. Moti mo mi ano siyamai nokota ti, Kotoso mulumolo luwai nokowoi, tani mulu no tolukasiko manono no. Moi mo mi ano siyamai noko nali, ninani puko imo aluwai noko komaso nokowoi. Koto totasoso na pa molokimomoi.” Aino imonoki, kumoki nokotayo mo. 10 Nosai no na imonoki, “Kotoni imo ni mo, ninani pukoso tako, noiyo ufiyaikoi, na pa posasokalomoi, amuwoi tino fiyamosoko monoi. Asi fokumo mo aumoifaso na totoi. 11 No monoi no asi fokumomaiso, nomai no molo koiyauso aluwai nokota no mulu lolai siyaso no moloi alosimo monoi? Molo koiyausoso na aluwaiyumo. Mulu toliki nokota mani, lolai siyaso mulu no moloi alosimo monoi? Mulu toliki muluso na aluwaiyumo. Molo itouniyaimoso aluwai nokota, to mo molo itouniyaimoso na aluwaiyumo. Kotoni noko itouniyaimo mani, noinoso, itouniyaimo na tolumo.”

12 Isiso mo na tiyomu taikiyo, “Na pukwaiwo. Yo mo aumoifaso na tumoimo. Suo monoi na uwokoimo, nokoso. Suo foli monoi na ikokaiyaloimo, siyasonuso. No tiyalo manono no, nonani foli monoi na ikokaiyaloimo, noko nokolaloso. 13 Yo mo totawoi topimo nokota. Tokuwa tokuwoi topimawoi tolo nokota. Tokusai tolo manoki. Komaso hani uwaimakimo, yo mo amai na tolo manoimo.

14 Aluwou komiyai yo nokoyo Kotoni nokonuso pa ti manoiso. Wau folotoni yo nokowoi noko tukuwoli noko iyaliwoi uloliyo nokowoi asuwo asuwo koto iyaliso ikiko noko nokolalowoi imo topoko mulu noko nokolalowoi, imo no tifoluwaikalo manono no, nonani noko nokolalo komaso mo Kotoni nokonu poiso pa totimoiso, asiyofolomai na tofu simoi. Tuno uluwako noko nokolalo mo na molokiwumo, mulu kamo kamoko taikiyo noko nokolalo mo. Aniyopa poi poi si mano monoi a, nonani a wamoso mo waliyo na nokoinomo, Kotoni nokonu siyolisosu mo waliyo na toimo, itu lotiso mo.

16 Isiso, asa mo yani kumoki nokotaso na imo taikiyo, mulumolo luwai noko nokolalo moiso ninani imo posasoko wiyolukomo monoi. Yo mo Toiwini alisaitono, ali komiyai a totisai auwoniyouki, tani nakosaitono na. Yo mo potiyouwo komiyai na towi tolomoi.”

17 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi sipo uoyo kauso noniwoi, totiyo na tiyomu taikiyono, “Na potiwo.” Imo kwaiko nokoyo mani, na aliyonikumo, “Kukuwo, na potiwo.” Noko mo iwo nukuwa uwoyakimo, to mo na tumumo. Mulu yakimo, aniyopa poi poi si mano monoi iwo sikumo. Kotoyo suomoso monoiso na woliyoninoimo.

Puko imo kwai nokoso ikiko imo.

18 Yo mo ninani puko imo kwai noko moiso na tikikomonukuwo. Ni toposasoko wiyolukomokainukuwo no, amuwoi tino hani fiyamosoko monoi, noko mo ninani imowoi afonimai imowoi ititomasakimo, Kotoyo na uwokaiyoimo, ninani puko imoyo no tiyomuko no, noinoso nali no. 19 Imo siyai kukaloko nokota mani, Kotoyo na alukimoimo, tani nokonu itouniyaimoso loti monoi. Ulai afonimaiso? Imo siyaiso tokukalokomoi, pa toposasoko wiyotimoiso. Nonani nokota mo aniyopa poi poi si mano monoi a wamoso pa noko manoiso. Kotoni nukutai itouniyaimoso pa loti manoiso, ninani puko imoyo no tiyomuko unu no.

20 Nosai no mo; nonani nokota ninani hani komaso no posasoko wiyolumomonoki no, to mo na tiyomu taikiyo, “Nasu, yo mo aumoifaso na tumoimo.” “Isiso Siyoli, motu nali no, nono mo na potumo.”

21 Isiso Siyoli mo Kotoni noko nokolalo moiso na tofasikomo manonuwo.

Copyright information for `AMM