Revelation of John 5

Iyonoyo puko ufiyaikokai koko aino imo.

Nosai no mo; samukuko nokota siyoli no yousikaino no, totani nainasai mo puko takoso yo mo na kokoki. Puko mo kulukai, mulusaiwoi asiyofolosaiwoi. Molo 7yo konosuwakokaikino, nokoyo koko monoi mo au alukikokaiki, wiyouwa wiyou. Kumoki nokota siyoli mani, kiki, ami siyoliwoi. Siyoliso na alolamo toloki, “Mulu itouniyaimo nokota saso mo waliyo ninani puko pokomosiko monoi mo, molo konosuwakokai tokosofoliyafoumo monoi mo. Yapoli tolo, woi?” Ulai wiyou. Kumokiwoi asiwoi asi woininoiwoi noko mo mulu ititouni mo siwoi muwoi, nonani puko pokomosiko koko monoi mo. Wiyou, yo mo mulu mo yau, na soni tolo manoki. Mulu itouniyaimo nokota mo uwofa, puko pokomosiko koko monoi mo.

Nosai no mo; nokotalo siyayo na imonoki, “Noiyo sinoi. Yani imo na pukwaimono. Aku aluwou komiyai mo Yuto nokoni nakosai na fiyamosiki. Toiwini alisaitono mo ali komiyai a totisai auwoniyouki. Sokolo Nokota Waiso na souwaiki. No monoi no mo tosu mo waliyo. Ninani puko mo waliyo pokomosikoimo. Molo 7 no konosuwakokai no, nosoni waliyo na tokoso foliyafoumoimo.” Nokotaloyo aino na imonoki.

Sipo uo ki aino imo.

Nosai no mo; yo mo sipo uo na kwaiki, nokoyo tukolokai komiyai toloso, ulai yausai ifou na auwoniyouki. Samukuko Nokota Siyolini yousikainoso, to mani, na tolokainoki. Toitati haniwoi nokotalo iyaliwoi, toiyo anokoukukokaikino. To mo malu mo molopoi 7woi, komusai pokolimonasikai. Molo ti mani, 7. No mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, ami 7 nokota na, Kotoyo asi asi komaso no imo taikiyoki no. Nonani sipo uo, to mo puko mo samukuko nokota siyolini nainasai na akowaiyanoki, kotisokomai yousikaino nokotaso.

Nosai no mo; sipo uo mo puko akoki mo; toitati haniwoi nokotalo iyali 24woi, toi mo alokomu na losinasi unukino. Nokotalo iyali komaso, toi mo aumoi kuloli tolikalokino, siyasonuso. Siyasonuso mo kou woti nauwoi kuloli tolikalokino, tomoki kamo kamosai no yokaikino no. Nonani nau mo inoso woti saso, koso nali no. No mo Kotoni noko nokolaloninoi utolumo imo na, Kotoso no tutolumo manono no. Alokomu losinasikino mo, si tonufuwa na molosikino, anosuwoluwaikino, noino,

“Ulai nono no afonimaiso nokota? Nono mo puko mo waliyo na takoni, moloyo konosuwakokai mo waliyo na tokosofoliyafoumoni. Ulai afonimaiso? Nono mo noko nokolalo ifou kolisokini. Suo mo na kalokini, yau. Kotoni auso kiyoko monoi nani nako mo asiso solitolomoki. Motu na, nono mo noko nokolalo ifou na koliso liyaikini. Asi folo folo asi komaso noko nokolalo siyaiwoi imo folo folo imo komaso noko nokolalo siyaiwoi au folo folo au komaso noko nokolalo siyaiwoi asi asi komaso noko nokolalo siyaiwoi ifou na koliso liyaikini.
10 Nono mo na muwokokaikini, kokaini Kotoni lotu samukuko noko si monoi, totayo samukuko monoi. Toi mani asi asi na samukukaloinomo.”
Aino na molosikino, si mo.

Sipo uo molokimo aino imo.

11 Nosai no mo; yo mo ti monoi na foinalikoki, kumoki noko molopoi nokoni ko naso na kwaikoki. Ulai siyasonuso, molopoi molopoi molopoi. Wiyouwa wiyou, nokoyo no moloi kolali monoi? Toi mo samukuko nokota siyolini yousikainoso anokoukukai na si. Toitati haniwoi nokotalo iyaliwoiso mani, anokoukukokai na si liyai. 12 Siyoliso noino na iyamoki,

“Ninani sipo uo mo nokoyo toku na tukolokino, yau. Ulai to no afonimaiso nokota? Noko nokolaloyo tani ami monoi molokimo monoi mo waliyo. Mulu iwoi nokota na, hani hani ititouniwoi na totolo. Noko nokolaloyo molokimo mo waliyo. Wiyouwa wiyou, ami siyoliwoi, na molokimowumo. Motu na, noko nokolaloyo kisosomi monoi mo waliyo, tani siyolo kaluwaiyaloinomo, wafisu imo imaloinomo.”
Aino iyamaloki.

13 Nosai no mo; hani hani komaso mo Kotoyo no fonanikomoki no, toini imo mo ya na kwaikaloki. Kumokiso si haniwoi asiso si haniwoi asi woiso si haniwoi iwo siyolini haniwoi, toiyo iyamaloso yo mo kwaikoki, noino,

“Noko nokolaloso no tosamukuko yousikaino no, totawoi sipo uowoi, toti monoi mo wafisu imo niya tikalo manokoni, na tokisosomiko manokoni, totini siyoloso tokolalalo manokoni, aniyopa poi poi. Totini ami mani, noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi.”
Aino iyamaloki.
14 Nosai no toitati hani mo iyamoki, “Motu nali no.” Nokotalo iyali mo alokomu losinasi ukukino, Koto noko tiso na molokikokino.

Copyright information for `AMM