Revelation of John 7

Isolilo noko nokolalo molopoi 144,000 toiso muwokokai aino imo.

Nosai no mo; nonani komaso koko uwai; yo mo toitati kumoki nokoso kwaikoki, asi toku toku toitatiso saloso. Imonu toitati alukikokaikino. Ulai mamo iwowoi asiwoiso no moloi ti liyai monoi? A mani, moloi tolifoliyafoumo monoi? Koko manoki mo, nosai no kumoki nokota siyaso kwaiki, ulo amiyo ausaimisai tumoso. Nonani nokota mo muwokokai monoi hani komo toliya tumoki, amai tolokaino nokota Kotoso muwokokainoni monoi. Siyoliso na ikoki, toitati kumoki nokoso, Kotoyo no iko taikiyoki no, asiwoi mamo iwowoi uwokaiko monoi, toiso siyoliso ikoki, “Awi, somaiso noiyo. Asiwoi mamo iwowoi awoi mo somaiso noiyo uwokaikoiwo. Koi mo momaini Kotoni mi anononi noko toku tomuwoko kainoniyalonoki, nonomimai kulukaiyalonoki. Nosai no nonani haniso pa uwokaikowo.”

Nosai no mo; yo mo noko nokolaloso kolali manoso na kwaikoki, noko nokolalo molopoi molopoi 144,000 kolaliso na kwaikoki, Isolilo asi molo tiwoi asi noko nokolalo siyai kolaliso. Na muwokokainonikino, komumai kulukaiyalokino.

Yutoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Lupinoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Katoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Asaini alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Napotalaini alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Manasani alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Simiyoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Liwaini alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Isakani alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Sipuloni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Yusifoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Pinosominoni alisaitono iyali mo 12,000 na muwokokainonikino.
Aino na muwoko kaiyalononikino.

Noko nokolalo molopoiyo Kotoso lotu unu aino imo.

Nosai no mo; nonani komaso koko uwai; yo mo ti monoi foinalikoki, noko nokolalo ukouniyaiko siso na kokoki. Tiso tiso muwoi, wiyouwa wiyou, molopoi molopoi, ulai nokoyo no moloi kolali monoi? Wiyou, asi asi komaso noko nokolalo siyaiwoi asi folo folo asi komaso noko nokolalo siyaiwoi au folo folo au komaso noko nokolalo siyaiwoi imo folo folo imo komaso noko nokolalo siyaiwoi, toi komaso mo samukuko nokota siyolini yousikaino fokutonomai na ukouniyaiko siki, sipo uoni molo timai. Tuno kamo sopo sopowoi siki, molo suwowoi komo toliulu tolikokino. 10 Nosai no mo siyoliso na iyamoki,

“Moini Koto, noko nokolaloso no tosamukuko yousikaino no, towoi sipo uowoi, totiyo noinomo na tosamiyaikiyo manokoni.”
11 Samukuko nokota siyoli no yousikainoki no, totawoi nokotalo iyaliwoi toitati haniwoi, toiso anokoukuko siki, kumoki nokoyo mo. Anokoukuko si manoki mo, nosai no na ukuwoli sa konoki, na molokimokino, 12 na iyamoki,

“Motu nali no, moi mo wafisu imo timo manokoni, moini Kotoso. Tani siyolo tokaluwaiyalo manokoni. Mulu iwoi nokota na, na tomolokimo manokoni. Nasu, wafisu imo timo manokoni, na tokisosomi manokoni. Tani ami monoi na tomolokimalo manokoni, tani ami siyoli monoi. Ainoso ainoso ainoso, aniyopa poi poi. Motu nali no.”
Aino na iyamoki.

Uwokaikokai noko nokolalo aino imo.

13 Nosai no mo; nokotalo siya mo na imonoki, “Tuno kamo sopo sopowoi noko toi no noiwo noko, woi? Hanisai ti, woi?”

14 Nosai no mo; ya noino fowaki, “Noko siyoli, nono mo sai na, na pimono.” Nosai no na imonoki, “Noko nokolalo ni tokokoni no, toi mo toku yasoi uwokaikokaikino. Toini tuno mo sipo uoni nakoyo na uluwakokino, na kamo kamoko taikiyoki. 15 No monoi no mo Kotoni fokutonomai na tosimoi, samukuko nokota siyolini yousikainomai. Ulo ulo amoloki amoloki, totani lotu nuwa lotu nuso tomolokimo manono. Samukuko nokota siyoli, no tiyousikaino no, to mo toiwoi tolokaino manoimo, na samukuko tolo manoimo. 16 Tiya mo ti monoi mo pa kolikali manoiso, iwo nukuwa mani, ti monoi pa uwoko manoiso. Ulo ta siyoliyo pa wi koloko manoiso, pa fofouko manoiso. 17 Ulai afonimaiso? Sipo uo, samukuko nokota siyolini yousikainoso no totolokaino no, to mo toi samukuko nokota na, iwo moloi iwoso koliyonoimo, aniyopa poi poi si mano monoi iwoso. Soni molo iwo mo Kotoyo na uwosuwakoimo, ti monoi pa sosonuno manoiso.”

Copyright information for `AMM