Revelation of John 9

Naino siya uwai louwo yomuso aino imo.

Nosai no mo; naino siya uwai kumoki nokotayo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; amoloku na kiki, kitolomoki mo, asiso wimo tanoso. Nonani amoloku mo Kotoyo na muwokaiki, asi i siyoli samuku monoi. Nonani asi i mo wiyou, woiyaso na tolo konalomoi, kaki mo tana konowoi muwoi. Nonani asi i ufiyaimokai kolaliki mo, tauku mo na ufosiyaiya yoki, ta soliyakini tauku topi. Nonani tauku mo ulowoi kumokiwoi tukoliyono kolokoki, na folosumono kolokoki. Wiyou, fuloi molopoi mo nonani taukusai na fufoimuwaniyo yo liyaikino, asi mo na ufiyaimo taikiyokino. Toi mo Kotoyo muwokokaiki, uo siyoliwoi si monoi, apiyumoini uo topi, noko nokolaloso tukuwoli monoi. Imo mo noino na kwaikino, “Sosonowoi awoiso noiyo nokoiwo. Aliyoli aliwoi noiyo uwokaikoiwo. Kotoni ku nonomimai kulukai somiso nokososo na pa uwokaikowo.” Imo mo aino kwaikino. Kolikalikai monoi muwoi, iyanoko siyoli uwoko monoiso Kotoyo iko taikiyoki, ainoso amu mo naino siya uwai. Nonani iyanoko mo koufa muwoi, soliyaki nali no, apiyumoiyo nokoso tukolo, nonani komiyai na. Nomai no mo noko mo totai amu louwa tukuwoliyoinomo, ulai pa kolikaliyoiso. Kolikali mulu na yo manoimo, ulai pa kolikaliyoiso.

Nonani fuloi no mo, toi mo hoso komiyai uo tukoluwano monoi no fou siki no. Komuso mo tomoki kamo kamo yoku komiyai saloki. Ulai afonimaiso? Noko sisiyoli na. Amu molo mo nokoni amu molo komiyai. Komu suwo mo sopo sopo, nokolaloni komu suwo topi. I mo aku aluwouni i komiyai, a topi. Fokutonosai mo fakuma komiyai, ami ami. Natoki no wasoulikino mo, na umuko manoki, hosoyo kalo ilomani komiyai, uo monoi fufumuwano umuko komiyai, siyoliso umuko taikiyoki. 10 Apuwoi na, apiyumoi komiyai, ilolanoko aliyoli mo apusai na si liyai. Toini uo mo siyoli, noko nokolaloso uwokaiko monoi, ainoso amu mo naino siya uwai. 11 Toini samukuko nokota mo yapoli na tolokaino, kaki somiso asi i samuku nokota na. Hipolu nokoni imosai nonani nokota mo tokaluwaino, Apatono. Apatono imo folosai mo noino, noko nokolalo uwokaiko nokota.

12 Nonani uwokaiko siya mo uwai. Tiwoi mo amai tumoinomo.

6 louwo yomuso aino imo.

13 Nosai no mo; kumoki nokota 6yo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; yo mo ko na kwaiki, tomoki kamo kotisoko unumai yomu toloso. Nonani kotisoko mo Kotoso isikokainoni kotisoko na, tani fokutonomai toi. 14 Nonani ko nayo kumoki nokota 6so imoki, louwowoi no komo tolisoki no. Na imoki, “Toitati kumoki noko, Yufolitiso iwo siyoli ilomai no tosi no, kalopulo nusai na pokiyoko taikiyo.” 15 Imoki mo; na kiyoko taikiyoki, noko nokolalo molo tauwoi muwoko monoi, molo tiwoiso kwaikokai monoi, molo siyaso tukuwoli monoi. Nonani kumoki noko toitati mo tukuwoli monoi na fou siki, nonani lolaimai mo na fou siki, nonani amumai, nonani aisamumai na. 16 Polimano nokowoi mani, na fou siki, hosoni namoli tonimai sinonoki. Tiso muwoi, molopoi molopoi na, noko no moloi kolali monoi? Wiyouwa wiyou, molopoi, 200 miliyono kolali imoso yo mo na kwaimoki. 17 No wiyolumomonoki mo, yo mo noino na kokoki. Polimano noko mo hosoni namoli tonimai sinonoki, fakumawoi, ku alolomanikokai nakiyaisowoi solinamusowoi siyai mo sukalosowoi. Hosoni komu mo aku aluwouni komu topi. Kosai mo taukuwoi fu liyaiki. Ta, tauku, tomoki mukolaikokai mo kosai na kolo kolomuwano fu liyaiki. 18 Noko nokolalo muwokokino, molo tauwoi si monoi. Molo tiwoiso kwaikokaikino, molo siyaso mo nonani hani kopokoiyauyo na tukuwolikino, ta, tauku, tomoki mukolaikokai hosoni kosai no kolo kolomuwano fu liyaiki no. 19 Uo mo siyoli, hoso iyalini kosaiwoi apusaiwoi. Apusai mo nuwo komu komiyai. Nonaniyo uwokaiko manokino.

20 Amai si noko, uwokaiko somiso noko mo wiyou, toi mo mulu pa alosokokinoso. Hani hani toku no piyo manokino no, ainoso na paluwai manokino. Motu na, popuwaso amai pikiko manokino, kiyokowoi muwoi. Asuwo asuwo koto iyaliso mani, amai pomolokiko manokino, kiyokowoi muwoi. Wiyouwa wiyou, tomokiwoi awoi faloulukaiso amai pomolokikalo manokino. Nonani hani hani mo noko komiyai muwoi, molo tiwoi foinaliko siwoi muwoi. Imo no ulai moloi kwaiko monoi? Liyai mani, moloi liyai monoi? Ulai hani monoi amai pomolokikalo manokino, woi? 21 Noko tukuwoli mani, wau folotoni, uloliyo, polamoko, ulai toi mo nonani mulu mo utukaikowoi muwoi, mulu alosokowoi muwoi, amai na piyo manokino.

Copyright information for `AMM