Romans 10

Isolilo noko nokolaloyo mulumolo luwai somiso aino imo.

Woli iyali, yo mo mulu mo yau, asiya noko nokolalo monoi, Isolilo noko nokolalo monoi mo. Kotowoi imo tolukasomosi, ta noinomo toiyo samiyaikiyo si monoi. Wiyou, mulu mo siyoli tiyo, yo mo. Yo mo sai, toi mo Koto mulu mo siyoli tiyono. Tani moloso louwa taluwaino. Ulai aluwai itouniyaimo monoi toi mo sai muwoi, toi mo sosoli. Kotoyo totaini mulu louwa ititounikaiki, totani muluyosu. Ulai nonani imo kulalikino, Musini imoso louwa aluwaikino, piyamoki, Koto mo imo mo futowo. Kolaiso mo tumoki mo, Musini ami imo uwaima tumoki. Molo siyaso wiyomokoki, totaso mulumolo luwai molo na. Nokoyo mulumolo luwaiyakinomo, Koto mo imo mo futo. Mulu na ititounikaiyoimo.

Nokoyo Musini ami imoso aluwaiyakimo, Koto mo imo mo futo poimo. Nonani nokotani mulu poi itouniyaimokaiyoi. Ainonani monoi Musiyo toku kumokaiki, noino,

“Noko mo ami imoso aluwaiyalo manakimo, na yousi itouniyaimoimo.”
Aino na kumokaiki.
Nokoyosu Kolaisoso mulumolo luwaiyakimo, Koto mo imo mo futo. Nonani nokotani mulu itouniyaimokaiyoimo. No monoi no Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Moi no moloi iyamo monoi,
“Noi no kumokiso amiyoimo,”
(Kolaiso kausiya yo monoi no?)
Noino mani, noiyo iyamoiwo,
“Noi no asi woiso amukonoimo,”
(Kolaiso kausiya kono monoi no,
yau yau nokoni ausai no?)
Kotoni puko imo siyayo noino na tiyomuko,

“Imo itouniyaimo mo aumoifaso niya tako, aluwamai muwoi. Nonani imo lukaso mo waliyo. Mulumolokokai mani, waliyo.”
Nonani imo itouniyaimo na toposasokalo manonoki, Kolaisoso mulumolo luwai imo mo.
Noino. Noko nokolaloni molo timai iyamakinuwomo, “Isiso mo Siyoli Nokota,” amiso mulumolo luwaiyakinuwomo, na samiyaikiyoinuwomo. Mulumolokakinuwomo, “Kotoyo yausai na lusikaiki,” no monoi no na samiyaikiyo soinuwomo. 10 Ulai afonimaiso? Mulumaiso mulumolo luwaiyakinuwomo, Koto mo imo mo futo, molo koiyau monoi imo mo. Mulu ititouni kaiyoinuwomo. Noko nokolaloni molo timai posasokakinuwomo, na samiyaikiyo soinuwomo. 11 Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Noko mo mulumolo luwaiyakimo, pa auwosimoiso, waliyo na toloimo.”
Aino tiyomuko.
12 Siyoli Nokotayo noko komaso noko tomoso na tosamukukomoi, Yuto nokowoi noko nokonu nokowoi. Siyoli Nokotani molo timai mo folo folo muwoi, tomoso nali no. Noko mo utolumakimo, na fasiyaloimo. Ulai koufaso, siyoliso na. 13 Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo na tiyomuko, noino,

“Noko mo Siyoli Nokotani siyoloso kaluwaiyakimo, ta noinomo na samiyaikiyo toloimo.”
Aino na tiyomuko, no monoi no.

14 Ulai Kolaiso Siyoliso mulumolo luwai somiso mo, moloi utolumo monoi, “Na pofasimoko.” Imo kwai unu somiso mo, ulai moloi mulumolo luwai monoi? Nokoyo imo posasoko wiyoti somiso mo, imo no moloi kwai monoi? 15 Kotoyo nokoso iko taikiyo somiso mo, ulai moloi posasoko wiyoti monoi? No monoi no Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Imo itouniyaimo posasoko noko iyaliyo takimo, no mo ulukukumoso na.”
Aino na tiyomuko, Kotoni puko imoyo.

Isolilo noko nokolaloyo imo itouniyaimo kulali aino imo.

16 Ulai Isolilo noko nokolalo siyai mo imo itouniyaimo kwai itouniyaimowoi muwoi. Ainonani monoi Aisaiyayo kumokaiki, noino,

“Noko Siyoli, koini imoso waliyo pa mulumolokokinoso. Iyo mo uku ukukokai na.”
Ainoso na kumokaiki.

17 No monoi no mo, Kolaiso monoi aino imo posasoko wiyotiyakinomo, no mo nokoyo kwaiko monoi, Kolaisoso mulumolo luwai monoi. 18 A, Isolilo noko nokolalo no imo itouniyaimo no kwaikowoi muwoi? Ya timonukuwo, iyoyo yasoi na kwaikokino. Ulai kwai itouniyaimowoi muwoi. Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Asi asi komasoso posasokalo liyaikino. Imo mo maliyali liyaiki, asi asiso mo.”
19 A, Isolilo noko nokolalo no imo no sainowoi muwoi? Ulai toi no sosoli? Toi mo sai na. Musiyo totawoi kumokaiki, Kotoyo Isolilo nokoso toku no ikoki no, noino,

“Asa fasikakimo, asi siya noko nokolalo monoi foluwalikoinuwomo. Ya noko nokonu nokoso fasikakimo, nonani mulu somiso noko monoi uo mulu atolokomo ukoinuwomo.”
Musiyo aino na kumoki.

20 Nosai no mo; Aisaiya mani, tomososo kumokaiki. Kokolomowoi muwoi, mulu amisoso na kumoki, Kotoyo no yomuki no,

“Ikolimono somiso noko mo yasoi na kimonokino. Utolumomonowoi muwoi, asa amu na wiyotiki, toiso.”
Noko nokonu noko monoi aino na kumoki, Aisaiyayo mo.
21 Isolilo noko monoisu Kotoyo yomuki, Aisaiyayo no kumokaiki no, noino,

“Yo mo saiso saiso na taliyonikomoi. Ulai kwaimonowoi muwoi, na tokulalimono manono.”
Aino na kumokaiki.

Copyright information for `AMM