Romans 11

Isolilo noko nokolalo siyai aino imo.

Ulai no monoi no no moloi? A, Koto no namoliyo alosikoki, totani Isolilo noko nokolaloso no? Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Asa mani, Isolilo nokota nali no. Apolofamo mo yani aniyopa, Pinosominoni alisai na tumoki. Koto mo namoliyo pa alosimomokokaikiso. Tokusai koi monoi mo sai, na muwokomomokokaiki. Nakomo moi mo sai pakoso, Ilaiya aino imo mo. Kotoni puko imoyo tiyomuko, Ilaiya mo Isolilo noko monoi faumiki, Kotoso imoki, noino,

“Noko Siyoli, nani mulu lukasiko noko tukuwoliyalokino, yau yau. Nani koloni utunoni kotisoko ulalokalokino. Asasu mo amai, na louwa totukolomono manono.”
Kotoso aino na imoki, Ilaiyayo mo.
Nosai no mo; Kotoyo na fowaki,

“Siyaisu mo asuwo asuwo koto Piyaloso alokomu pa tolosinasi unu manonoso. Toi mo asa monoi na muwokokaiki, noko mo 7000.”
Aino tiyomuko, Kotoyo Ilaiyaso no imoki no.

Lolaimai mani, siyaisu na tosi, Koto mo toku yasoi muwokokaiki. Suomoso monoiso muwokokaiki. Nokoyo yo foli monoi pa muwokokaikiso. Suomoso monoiso na muwokokaiki. Nokoyo yo foli monoi pomuwoko mo, suomoso monoiso pa pomuwokoso.

No monoi no no moloi? Isolilo noko nokolalo mo mulu ititouniwoi si monoi mulu siyoli yokino. Ulai mulu ititouniwoi siwoi muwoi. Kotoyo muwokokai noko nokolalo, toi mo waliyo. Koto mo imo mo futo, totaini molo koiyau monoi. Mulu ititounikaiki.

Siyai mo mulu mo wapu wapu.
Toi monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Kotoyo noinomo toini mulu mo ulololi si komiyai, mulu mo tomokikokai. Molo tiyo haniso mo kokowoi muwoi. Iyo mo uku uku saso. Tokuwoi ainoso lolaiwoi ainoso nali.”
Aino na tiyomuko.
Toiwi mani, toku kumo ukuki, noino,

“Ya tiyomu, koloni wasi simai uwokoimo. Molo koiyau foli monoi na uwokoimo. La komiyai la wiyoso na kunokoimo. Ikoimo ukoukukou. Iyamakimo, waliyo tosinokiwo, ulai ya tiyomu, na usukunalo konoimo.
10 Yo mo tiyomu, molo kau kau na soimo. Foinaliko somiso mo waliyo. Namoli ikomuwakokaiwoi na soimo, aniyopa poi poi.”
Aino na kumokaiki, Toiwiyo.

Kotoyo noko nokonu nokoso fokutonoyo alosiko aino imo.

11 Ulai no monoi no no moloi? Isolilo noko mo kitolokoki mo, poi uwokaikokaiki. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Molo itouniyaimoso utukaimokino mo, Kotoyo noko nokonu nokoso ikoki, “Ya noinomo samiyaikiyo soinuwomo.” Aino ikoki, yomuki, “Yani Isolilo nokoyo mo foluwalikoinomo, ya noko nokonu noko fasiko foli monoi.” 12 Molo itouniyaimoso utukaimokino mo, asi asi noko nokolaloso Kotoyo fokutonoyo alosikoki, itouniyaimoso na uwokaloki. Kolaisoso namoliyo alosimokino mo, noko nokonu nokoso Kotoyo itouniyaimoso uwokaloki. Nosai no no moloi? Isolilo noko komasoyo mo ifou alosimakinomo, wiyouwa wiyou, asi asi noko nokolalo mani, Kotoyo siyoliso na fasikaloimo.

13 Ulai noko nokonu noko moiso na timonukuwo. No mo afonimaiso muwoi, yani mi na. Yo mo Kotoni imo tolukasikomalo manonukuwo, noko nokonu noko moiso. Yani mi no ulai koufa, ya tiyomu siyoli na. 14 Yani mi tanalomoi mo, nakomo yani Isolilo noko nokolaloyo mo nonani foli monoi poi tofoluwalikomo manonuwo. Foluwali komakinuwomo, yani imo poi kwaimono itouniyaimoino. Kwaimono itouniyaimakinomo, Kotoyo noinomo samiyaikiyoinomo. 15 Kotoyo Isolilo nokoso namoliyo alosikoki mo, asi asi nokoso wolimikoki. Ulai ifou alosikakimo, wiyouwa wiyou, noko yau yau komiyai yausai na auwonouloimo. 16 Nokoyo tuo komu waloto anoni mo, Kotoso, komu siyoli mani, no mo Kotoninoi nali. A toti mo Kotoninoi, a touwo mani, totani nali. Isolilo noko nokolalo mani, noinoso na.

17 A itouniyaimo totolo, isiso, ulai touwo siyai mo tututu. Tututu; nokoyo a siyani touwo tokokolo iyano, na tonaika tumo. Tonaiko mo, a wamowoi na tosi, nonani a touwomai. Noko nokonu noko moi mo nonani a touwo tonofalo komiyai. Akuni asai koliyo tumokinuwo, a touwo komiyai. Na naikoma tumokinuwo, a itouniyaimoso. A itouniyaimoni totisai iwoso na tosiko tomasiko manonuwo, a touwo ititouni siyaiwoi. Noinoso nali Yuto nokowoi tosi tomasikonuwo. 18 Noiyo kukamokokai ukoiwo. Alisiyoliko monoi yakinuwomo, toku na pa mulumoloko kiwo. Moi mo a toti komiyai muwoi, a touwo komiyai saso. A totiso no a touwoyo no moloi amiko monoi? Totiyo tamiko manono, aso. 19 Nakomo tiyamonuwo, “Yuto noko mo a touwo komiyai Kotoyo kokolo foliyafoumoki, toi kwalomai monoi naikomomokoki, a itouniyaimoso.” 20 Motu na. Ulai toi mo mulumolo luwaiwoi muwoi, no monoi no tututu. Moisu mo mulumolo luwai monoi na tosi itouniyaimonuwo. Ulai momaini amiyo no? Atiyaiso, Koto monoi na pa auwosiwai manowo. 21 Yuto noko, toi mo a touwa touwo komiyai posiki. Ulai Kotoyo molo siyaso pa kwaikokai manokiso. Moi mani, molo itouniyaimoso utukaimakinuwomo, atiyaiso, molo siyaso pa kwaikomo kaiyoinuwoso.

22 No monoi no yani imo na pukwaimonowo. Koto mo molo koiyau aluwai foli monoi mo uo mulu mo siyoli. Noko fasiko mulu mani, siyoli na, wiyou.

Yuto nokoyo molo itouniyaimoso utukaimokino. Nonani foli monoi Koto mo uo mulu atolokomo ukuki. Noko nokonu noko moiso na tofasikomo manonuwo. Ulai atiyaiso. Totani moloso aluwai mano somiso mo, moi mani, kokolofoliyafoumo komoinuwomo, a touwo komiyai. Molo itouniyaimoso aluwai manakinuwomo, na fasi manoinuwomo.

23 Yuto noko nokolalo mani, mulumolo luwai somiso moloso utukaimakinomo, Koto mo ifou kolisoimo. A touwo komiyai ifou naikoimo, a itouniyaimoso. Koto mo sai, ifou naiko mo, no monoi no. 24 Noko nokonu noko moi mo aku a touwo komiyai. Kotoyo kokolo iyanoki, na naika tumoki, isi a itouniyaimoso. Wiyouwa wiyou, Yuto noko toi mo isi a touwo komiyai. No monoi no mo Kotoyo somaiso ifou na naikoimo, totaini isi a itouniyaimoni auso.

Isolilo noko nokolalo komaso samiyaikiyo aino imo.

25 Woli iyali, yo mo wiyou tiyomu, toku kukalokokai imo monoi sosolikomo mo. Wonikaluso aiko sosolikomo soinuwo, momai amu monoi aiko iyamoinuwo, sai nokowo. Yani imo na pukwaimonowo. Isolilo noko nokolalo siyai mo mulu mo wapu wapu tuwokomoi. Ulai no mo aniyopa pa tosiso. Mulu wapu wapuwoi tosimoi, ainoso hani noko nokonu noko komasoyo Kotoso aluwainiyo tumo liyaiyoinomo. 26 No monoi no mo Kotoyo noinomo Isolilo noko nokolalo komaso na samiyaikiyoinomo. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Fasiko nokota siyoli mo Saiyono nokonusai na fasika tumoimo. Yokoponi alisaitono iyaliso fasika tumoimo, Yuto noko nokolaloso. No monoi no Kotoso ifou alosimoinomo, namoliyo alosimo noko nokolaloyo.
27 Koto asa mo aino auwolo ukukaiyoimo, mulu kopokoiyau saloso uwokomaiso.”
Aino na tiyomuko.

28 Yuto noko mo imo itouniyaimoso kulalikino. Kulalikino mo; Kotowoi uo noko na. No monoi no Koto mo noko nokonu noko moiso alosikomokinuwo. Ulai na muwokokaiki. Yuto noko na muwokokaiki. Mulu tukumoi. Ulai afonimaiso? Totaini aniyopatono iyali toku na mulu ukuki, no monoi no. 29 Yasoi na muwokokaiki, na ikokaiki, suomoso monoiso fasiko monoi. Koto mo mulu tiwoi nokota muwoi, pa tofufolikaikomoiso.

30 Toku noko nokonu noko moi mo Kotoni imo kwaimowoi muwoi. Yuto nokoyo imo kulalikino mo, Koto mo namoliyo alosikoki. Moiso monoi alosikomokinuwo, fokutonoyo mo. Mulu mo yau, suomoso monoiso na fasikomokinuwo. 31 Noinoso Yuto noko mani, tomoso na uwokoimo. Lolai mo Kotoni imo kwaimowoi muwoi. Ulai Koto mo mulu mo yau, na fasikoimo. Moi no tofasikomo manonuwo no, noinoso na fasikoimo, suomoso monoiso. 32 Ulai afonimaiso? Noko komaso nokoso mo Koto mo kiyokokaiki. Tani imo mo kwaimowoi muwoi. No monoi no mo mulu mo yau, suomoso monoiso na fasikoimo.

Koto monoi kisosomi aino imo.

33 Wiyouwa wiyou, Koto mo noko fasiko mulu mo siyoli nali no. Mulu mo iwoi, komaso hani hani mo sai, to mo. Ulai noko no sai, tani mulu no? No tiyomoi no, ulai noko no sai? 34 Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Noi no sai, Siyoli Nokotani mulu no? Noiyo towiyononi, woi?”
35 “Toku no hani no noiyo niki, woi, Kotoso no? Suo foli monoi pa tonimokomoiso, suomoso monoiso na tofasimokomoi.”
36 Nasu, hani hani komaso mo totani muluyosu na mulumolokoki, na auwonoulu liyaiki. Tota amu monoi na fonanikomokaiki. Tani siyolo niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.

Copyright information for `AMM