Romans 12

Momai amu Kotoso ni aino imo.

Woli iyali, Koto mo mulu tokalo unumokomoi, suomoso monoiso na tofasimokomoi. No monoi no mo na tikikomonukuwo, momai amu na poniwo, Kotoso. Na pa aluwai itouniyaimo manowo. Moi mo tani noko nokolalo ititouni na. Aluwai itouniyaimakinuwomo, to mo mulu mo waliyo. No monoi no momaini mulu poimai molokimo soinuwomo. Asi asi noko nokolaloni moloso noiyo aluwaikaloiwo. Mulu tonofalo, Kotoyo no anonikinuwo no, nonani muluso na pa aluwai manowo. No monoi no molo tonofalo mani, aluwaiyoinuwomo, na sainoinuwomo, Kotoni mulu mo. Koto mo mulu mo waliyo, nokoyo totani molo itouniyaimoso aluwai mo. No mo itouniyaimo, itouniyaima itouniyaimo nali no.

Mi fofamo analo aino imo.

Totani ami Kotoyo amonoki. No monoi no na tikikomonukuwo. Noko siyasonuso totai amu monoi na mulumolokalowumo. Ulai hani monoi iyamalo monoi, “Yo mo totawoi nokota na.” Na mulumolokalowumo, Kotoso mulumolo luwai monoi. Kotoyo mi fofamoso nimokoki, no monoi no. Siyokawi imo timonukuwo, noino, noko mo au mo siyaso. Nonani au mo naino fonawoi na, hani haniwoi. Ulai naino no fonani mi no moloi ano monoi? Ulai fona no nainoni mi no moloi ano monoi? Mi mo tomoso muwoi, fofamoso na. Noinoso na, moi mani, tosikoni. Noko nokolalo molopoi na, ulai Kolaisowoi tosi tomasimokoni, nokoni naino fona komiyai, au tomososo tosikoni. Koto mo suomoso monoiso fasikomomokaloki, ami folo folo na nimokaloki, mi fofamoso analo monoi. Noko mo Kotoni amiyo tani imo posasoko monoi sai mo, to mo na posasokumo. Koufaso mulumolo luwai mo, imo mo koufaso posasoko na. Amiso mulumolo luwai mo, imo mo amiso posasoko na. Noko mo Kotoni amiyo noko nokolalo fasiko monoi yo mo, na fasikumo. Aiyolokalo monoi sai mo, na aiyolokalumo. Ikiko itouniyaimo monoi sai mo, na ikikumo. Hani hani sofuwako noko fasiko monoi yo mo, siyoliso na nikalumo. Kotoni amiyo noko nokolalo samukuko monoi sai mo, na samukukumo, samukuko itouniyaimumo. Noko mo afonimai noko nokolalo monoi mulu uku mo, suomoso monoiso na fasikumo. Fasikalomai mo amuwasowoi muwoi, na molokiyumo.

Mulu ukuwano aino imo.

Noko nokolalo mulu ukakikonimo, imo saso noiyo ikoiwo, na pa fasikowo. Hani hani mo kwaimo muwoi, nonani monoi namoliyo na pa alosoko manowo. Ititouni haniso na pa alosokowo. 10 Moi mo auwano iyaliwoi, na pasisikuwanowo. Noko no tota amu no moloi kisosomi monoi? Momai amu kisosomikuwano mo waliyo. 11 Noiyo ulosukomoiwo. Noko Siyolini mi anakinuwomo, ami amiso na pa anononi manowo, mulu ami amisoso. 12 Kotowoi si itouniyaimoso foumakinuwomo, na pa moloki manowo. Hani hani kopokoiyauyo uwokomakinuwomo, noiyo ulosukomoiwo. Mulu ami amiso na pa si manowo. Kotowoi imo pa lukaso manowo, saiso saiso. 13 Kotoni noko nokolalo mo koloni ilolu somiso sakimo, na pa fasikowo. Nokoyo takimo, na pa aliyonikowo, “Nuso na potiwo.”

14 Uo nokoyo uwokomakinuwomo, kaloni imo noiyo ikoiwo. Kotoso na pa utolumowo, fasiko monoi. 15 Nokoyo molokiyakinomo, na pa moloki fasikowo. Nokoyo sosonunakimo, na pa sosonuno fasikowo. 16 Mulu tomoso na pa si manowo. Noko sisiyoli si mulu noiyo yoiwo. Afonimaiso nokowoi na pa siwo. Momai amu monoi noiyo iyamoiwo, sai sisiyoli nokowo.

17 Uo foli monoi noiyo uwokoiwo. Atiyaiso, molo itouniyaimo saso na pa aluwai manowo, noko nokolaloni molo timai mo. 18 Momaiyo uo imo noiyo ikoiwo. Na pa asisikuwano kiwo.

19 Woli iyali ititouni, uo foli noiyo uwokoiwo. Tofolo. Kotoso na pa foumo manowo. Moiso uwokomo foli monoi uo mulu atolokomo ukoimo. No mo afonimai imo muwoi. Kotoni puko imoyo na tiyomuko, noino,

“Molo koiyau foli monoi ya uwokaikoimo. Asayo noinomo siyoliso na uwokoimo, uo foli monoi.”
20 Ulai na tiyomuko, noino,

“Uo nokota mo tiya kalakimo, koloni tokoliwoi na pa niwo. Iwo nukuwa uwoyakimo, na pa woliyononiwo. Aino uwoyakinuwomo, na auwosisimoinuwomo.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.

21 Mulu kopokoiyau na pa alukiko manowo. Uo nokoyo uwokomakinuwomo, na pa uwoko itouniyaimo manowo.

Copyright information for `AMM