Romans 13

Noko sisiyolini nasu wosuwoimai si aino imo.

Momaini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko manowo. Kotoyo muwokokai somiso mo, pa posamukukomonuwoso. Komano noko sisiyoli, asi asiso no tosalo no, toi mo Kotoyo na muwokokaiyaloki, noko nokolalo samukukalo si liyai monoi.

No monoi no mo, nokoyo noko sisiyolini imo kulalikakinomo, Kotoyo muwokokai nokoni imo kulalikokaiyoinomo. Imo kulaliko foli monoi na uwokoinomo. Molo itouniyaimoso aluwai nokota mo noko sisiyoli monoi pa tokokolomomoiso. Molo koiyauso aluwai nokotasu mo na tonikomoi. Nakomo moi mo komano iyali monoi poi tonikonuwo. Molo itouniyaimoso aluwaiyakinuwomo, na kisosomikomoinuwomo. Ulai afonimaiso? Toi mo Kotoni mi ano fasi noko na. Moiso uwokomo itouniyaimo na.

Ulai molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, na pa kokolokomowo. Komano noko mo koyo imo saso pa tolukaso manonoso, molo koiyau foli monoi na uwokomoinuwomo. Kotoni mi ano fasi noko na. Nokoyo molo koiyauso aluwaiyakimo, molo koiyau foli monoi mulu atolokomo unoinomo, na uwoyoinomo.

No monoi no noko sisiyolini imoso niya tukwaiko itouniyaimo manokoni. Imo kwaiko somiso mo, imo kulali foli monoi poi uwokomomokoino. Imo kwaikakikonimo, moi mo mulu mo ulukukumoso na si monoi. Takiso muwoni mani, no monoi no tonikomosinuwo, komanoso. Mi tano manono mo, Kotoni mi na tanononi manono, no monoi no. Takiso muwoni niko monoi imakinuwomo, na pa nikowo. Afonimaiso uwoko foli muwoni mani, na pa nikowo. Auwosiwaiko monoi imakinuwomo, na pa auwosiwaikowo. Kisosomiko monoi, na pa kisosomikowo. Noinoso noinoso na pa yo manowo.

Musini ami imo folosai aino imo.

Afonimaiso haniso wayakinimo, somaiso na pa kiyokoma tumo, muwoni mo. Afonimaiso wa foli monoi imo mo futo, no mo waliyo na. Mulu ukuwano imo saso mo futo muwoi, amai. Mulu na pa ukuwano manowo. Nokoyo noko nokolalo monoi mulu ukakimo, Musini ami imo folosai imoso na aluwaiyoimo. Noino tiyomukalo, siyasonuso,

“Noko kwami nukonu mo noiyo uwokaisoi.”
“Noko mo noiyo tukoloi.”
“Noiyo polamokoi.”
“Nokoni hani hani mulu mo noiyo yoi.”
Nonani imowoi imo siyaiwoi, Musiyo toku no kulukaiki no, nonani imo folosai mo noino,

“Nona amu mulu no tiyo manoni no, noko nokolalo monoi mani, noinoso na pa mulu ukumoi.”
10 Noko nokolalo monoi mulu ukakinomo, nokoyo, uo no moloi uwoko monoi? No monoi no noko nokolalo monoi mulu ukakinuwomo, Musini imo folosai imoso aluwaiyoinuwomo.

Asi fokumomai si aino imo.

11 No mo imo monoi saso muwoi. Moi mo sai, asi mo fokumo mo. Ulololi mo koma na. Na pauwonouluwo. Ulai afonimaiso? Lolaloso mulumolo luwaikikoni mo, samiyaikiyo si mo aumoifaso muwoi, aluwamaifa na. Lolaisu mo aumoifaso samiyaikiyo si monoi. 12 Folosu koiyau aumoifaso mo uwai, saponi itouniyaimo na posaso tokolimokoimo, aumoifaso.

Molo kopokoiyau, nokoyo no taluwaikalono no, folosumai, nonani haniso namoliyo niya talosokokoni. Saponi itouniyaimomaiso niya topuwotolo sikoni.

13 Moi no molo koiyauso no hani monoi aluwai monoi? Kwalu kwalukomomoko, kwalu kwalu iwoso siko, uloliyo, mulu uku mulu koiyau, kiyoluwaikuwano, foluwalikuwano. Moi no ulai hani monoi yo monoi? Molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo. Noko, saponimai no toliyai no, noko nokolaloni molo timai, tota komiyai molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo.

14 Mulu kopokoiyau mulu yakinuwomo, namoliyo na pa alosokowo. Isiso Kolaiso Siyoliwoi na popuwotolo siwo.

Copyright information for `AMM