Romans 14

Amiso mulumolo luwai somiso noko fasiko aino imo.

Mulu ami somiso nokota, koufaso no tomulumolo luwai no, Kotoso, nonani nokota mo tumakimo, na pa kawiyo tiwo, moini mulumaiso. Ulai uo imo noiyo imoiwo, tani mulumoloko monoi mo. Amiso mulumolo luwai nokota mo au auwoi muwoi, hani hani tonokomoi. Ami somiso nokota mo au, nofuwa noko saso tonokomoi. Au somiso nokoyo no hani monoi alisiyoli monoi, koloni au nokotaso no? Koloni au nokotayo mani, wolitonoso no hani monoi imo monoi, “Koloni somu noko mo kwaimo muwoi, koiyau.” Ulai hani monoi imo monoi? Kotoyo tiyomu unu, waliyo na. A, moi no imo koiyau no hani monoi iyamo unu monoi? Noko siyani mi anononi nokota monoi no moloi iyamo monoi, kwaimo muwoi, koiyau? Mi anononi nokota no mo, to mo totani samuku nokotayososu waliyo yomu unu na, koiyau poimo, itouniyaimo poimo. Ulai ya timonukuwo, kwaimo somiso imo pa imoiso. Ulai afonimaiso? Koto Siyoliyo noinomo noko mo amiso na totolo.

Noko siyaiyo tiyamo, “Ulo siyai mo Kotoyo muwokokaiki, tota monoi mulumoloko monoi.” Noko siyaiyo tiyamo, “Ulo ulo mo folo folo muwoi, tomoso nali no.” Moloi woi? Ainonani monoi momaini muluyosu na pa mulumolokokaiwo. Nokoyo tiyomu mo, “Ulo siyai mo Kotoyo muwokokaiki,” afonimai imo pa tiyomuso, Siyoli Nokotani siyolo kaluwai monoi na tiyo.

Nokoyo koloni somuso noko somiso mo, no mo afonimaiso muwoi, Siyoli Nokotani siyolo kaluwai monoi na tiyo. Nokoyo koloni somuso tonoko mo, no mani, afonimaiso nokowoi muwoi, Koto Siyoliso timo, “Wafisu.”

Molotano simai momaini mulusosu no moloi aluwaiko monoi? Kolikalimokomaiso mani, moloi kukamoko monoi? Molotano simai Siyoli Nokotaso niya taluwaikoni. Kolikalimokakimo, nomai no mani, Siyoli Nokotaso niya aluwai monoi. Asimai mo moi mo Siyoli Nokotani noko nokolalo na. Kolikalimokakimo, nomai no mani, Siyoli Nokotani noko nokolalo na si monoi. No monoi no mo Kolaiso na kaloki, yau. Kaloki mo; yausai auwoniyouki, ti monoi tolokaina tumoki. Yau yau nokowoi amai si nokowoi mo tani nasu wosuwoimai na tosimoi. Moi komasoni Noko Siyoli na.

10 Ulai hani monoi talisiyolikonuwo, Kotoso mulumolo luwai noko siyaiso no? Hani monoi auwano iyali monoi tiyamonuwo, “Kwamu kwaimo muwoi, kopokoiyau.” Atiyaiyaso. Kotoyo noko nokolalo wauwakimo, moi komaso mani, totani molo timai na si monoi. 11 Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Siyoli Nokotayo tiyomu, “Asa mo motuwaso na tiyomukai, noko nokolalo komaso mo alokomu na losinasi unumonoinomo, na imonoinomo, “Nono mo Kota Koto, samukukomomoko nokota siyoli nali.” Aino na imonaloinomo, siyasonuso.”
Aino tiyomuko.
12 No monoi no mo moi komaso mo Kotoni molo timai posasoko wiyoninalo monoi, moloso aluwaiyalo imo mo.

Auwano iyaliso atiyaiso uwoko aino imo.

13 No monoi no mo, noiyo ikuwanoiwo, “Kwaimo muwoi, koiyau.” Ulai na pomulumolokokaiwo, atiyaiso uwokuwano monoi. Mulumolo luwai noko nokolaloso atiyaiso uwoko somiso mo, auwano iyaliyo aiko kitolokoi, momaiyo noinomo aiko molo koiyauso usukunalo konoi. 14 Yo mo Isiso Siyoliwoi totolo tomasimo, no monoi no yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, koso noko hani hani mo au au muwoi, waliyo na tonoko manokoni. Nokoyosu yomu mo, kopokoiyauwo, au imo yomakimo, nonani nokotasu mo au. 15 Ulai moi siyasonuso mo atiyaiso, koloni somu nokakinuwomo, wonikaluso mulumolo luwai nokota siyayo mulu aiko kaloi, aiko yomoi, auwo. Tani molo timai nokakinuwomo, no mo waliyo muwoi, moiyo atiyaiso pa uwoyoinuwoso, auwanoni muluso na uwokaiyoinuwomo. Ulai afonimaiso? Auwanoyo yomu, auwo. Wiyouwa wiyou, to mo moini auwano na. Tota monoi mani, Kolaisoyo kalo unuki. 16 Moi tiyamonuwo, waliyo nali. Ulai atiyaiso. Wonikaluso nokoyo aiko iyamoi, “Kwaimo muwoi, koiyauwo.” 17 Kotoyo samukumoko mo koloni noko monoi saso muwoi. Kotoyo samukumoko folosai mo noino, tani Mulu Itouniyaimo Nokotawoi tosi tomasimokoni mo, Koto mo molo koiyau monoi imo mo futo, mulu ititounimokokai. Mulu tomokiso tosikoni, na tomoloki manokoni. 18 Noko mo ainosu aluwaiyakimo, Kolaisoso, to monoi mo Koto mo mulu mo waliyo. Noko nokolaloyo mani, iyamoimo, noko itouniyaimo na.

19 No monoi no mo, asisikuwano monoi niya tiyo manokoni. Mulu niya tamikuwano kikoni. 20 Kotoso mulumolo luwai nokoyo iyamo mo, koloni somu noko mo auwo, totaini molo timai noiyo nokoiwo. Wonikaluso Kotoni mi aiko uwokaiyoinuwo. Koloni mo au au muwoi, waliyo na tonoko manokoni. Ulai noko siyayo yomu mo, auwo, tani molo timai noiyo nokoiwo. Wonikaluso aiko kitolomoi. 21 Kotoso mulumolo luwai noko siyaiyo iyamakimo, koloni auwo, totaini molo timai noiyo nokoiwo. Tofolo. Wonikaluso aiko kitolokoi. Molo wamo ito iwo siko mani, auwano iyaliyo nonani monoi mulu kolikali mo, noiyo sikoiwo. Hani hani yakinuwomo, atiyaiso, auwano iyali siyaiyo aiko usukunalo konoi, molo koiyauso.

22 Kotoso mulumolo luwai nokota mo mulu tiwoi nokakimo, koloni somuso, Kotoyo na yomukaiyoimo, uwokai imo mo. Mulumolo luwai somiso tonoko, no monoi no Kotoyo yomukaiyoimo, mulumolo luwai somiso foli monoi. Kotoso mulumolo luwai somiso haniso yo mo, no mo molo koiyauso aluwai nali. Au imo iyamo somiso mo, no mo waliyo na. Ulai noko nokolaloso noiyo ikoiwo. Nokoni hani muwoi, Kotoni hani na. Au imo yomu somiso nokota mo mulu waliyo mo, to mo na molokiyumo.

Copyright information for `AMM