Romans 15

Mulu amikuwano aino imo.

Amiso mulumolo luwai noko moi mo momaini muluyosu aluwaiyakikonimo, no mo kwaimo muwoi, koiyau. Ami somiso noko niya tofasikokoni. Moi siyasonuso mo auwa iyaliso niya tofasikalokoni, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Mulu niya tamikalokoni. Kolaiso mani, totani muluyosu aluwaiwoi muwoi. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, Kotoso no imoki no, noino,

“Noko nokolaloyo louwa alisiyolikini, ulai asasu na talisiyolimonono.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.
Imo komaso imo nokoyo toku no kulukaikino no, nonani imo mo moi aiyolokomomoko monoi na kulukaikino. Taiyolokomomokomoi, mulu ami amiso si monoi. Moloi ulosukomomoko monoi? Kotoni puko imoyo mulu tamikomomokomoi. No monoi no na tofou manokoni, si itouniyaimo monoi.

Ya tiyomu, mulu amikomomoko nokota Kotoyo noinomo mulu tomoso soinuwomo. Isiso Kolaisoso aluwaiyakinuwomo, mulu tomoso soinuwomo. Mulu tomoso sakinuwomo, imo tomoso iyamoinuwomo, Kotoni siyoloso kaluwaiyalo uwoinuwomo, moini Isiso Kolaiso Siyolini Apitononi siyolo mo.

Asi asi noko nokolalo fasiko nokota aino imo.

No monoi no mo, pokoliyo tikuwanowo. Kolaisoyo no koliyo tikinuwo no, noinoso na pa koliyo tikuwanowo. Ainoso yakinuwomo, noko nokolaloyo Koto monoi molokimaloinomo.

Ya timonukuwo, Kolaiso mo Kotoyo imo taikiyoki, moiso wiyomoko monoi, totani imo mo motu nali. Tokuwa toku Kotoyo ikokaiki, koini aniyopa iyaliso, Yuto nokoso. Nonani imo motu fiyamosi monoi Yuto noko fasika konoki. Noko nokonu noko fasiko monoi mani, amukonoki, toiyo Kotoni siyoloso kaluwaiyalo monoi. Afonimaiso kaluwaiyalowoi muwoi. Koto mo mulu mo yau, noko nokolalo fasikalo mulu mo siyoli, no monoi no. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, Kotoso no imoki no, nokoyo, noino,

“No monoi no mo, yo mo noko nokonu nokoni molo timai yomu unoikimo, “Kota Koto mo samukukomomoko nokota siyoli nali.” Aino yomu unoikimo. Nani siyolo kaluwai si molosokaloimo.”
10 Ti monoi tiyomuko, noino,

“Noko nokonu noko moi mo na pomolokiwo. Kotoni noko nokolalowoi na pomoloki fasikowo.”
11 Ulai tiyomuko, noino,

“Noko nokonu noko komaso noko moi mo Siyoli Nokotaso na pokisosomiwo. Asi asi noko komaso noko moi mo na pokisosomiyalowo.”
12 Ulai ti monoi tiyomuko, Aisaiyayo no kumokaiki no, noino,

“Yasini alisai tumoimo. Na auwoniyouwoimo, asi asi noko nokolalo samukukoimo. Noko nokonu nokoyo mulumolo luwaiyoinomo, si itouniyaimoso na fouwoinomo.”
Aino na tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.

13 Koto mo si itouniyaimo monoi foukai kiyo nokota na. Ya tiyomu, mulumolo luwaiyakinuwomo, mulu mo moloki saso. Mulu tomokiso soinuwomo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo fou manoinuwomo. Ulosukomowoi muwoi, si itouniyaimo monoiso na fou manoinuwomo.

Poloni mi monoi aino imo.

14 Woli iyali, yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, moi mo molo itouniyaimoso taluwainuwo mo. Moi mo sosoli muwoi, molo itouniyaimo monoi moi mo sai. Momai amu wiyolukuwano mo waliyo, moi mo sai.

15 Ni tokumononinukuwo no, siyai mo imo ami na. Kotoyo suomoso monoiso fasimonoki, na muwomonokaiki, Isiso Kolaisoni mi anononi monoi, tani imo noko nokonu noko moiso lukasikomalo monoi. No monoi no kokolomomonowoi muwoi, mulu amisoso na tokumononinukuwo. Ni tokumononinukuwo no, no mo imo tonufuwa muwoi, toku yasoi kwaikinuwo. Ulai ti monoi na pa mulumoloko siwo. Yo mo lotu samukuko nokota komiyai. Yani mi mo noino, Kotoni imo itouniyaimo tolukasikalomoi, noko nokonu nokoso. Kotoni auso kiyoko monoi tiyo, tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo muwokokainoni monoi. No monoi no Koto mo mulu mo waliyo, toi monoi mo.

17 No monoi no mo, yo mo tomoloki, yani mi monoi. Isiso Kolaisowoi totolo tomasimo mo, Kotoni mi anononi monoi na tomoloki, yo mo. 18 Noko siyayo Kolaisoni mi anononi monoi aino imo ulai yo no moloi lukaso monoi? Asani mi monoisu timonukuwo, noko nokonu nokoso posasoko wiyoti monoi, Kotoni imo kwaimo monoi. Na tikalomoi, molo itouniyaimoso taluwaimoi. 19 Mulu ifolaluwawoi mi tanalomoi, noko nokolaloni molo timai. Mulu ifolaluwawoi mi tanalomoi mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo tofasimonalomoi. No monoi no mo Yolusolimo nokonusai ainoso hani Ililikamo asiso yo mo Kolaisoni imo itouniyaimo imo komaso na posasoko wiyolukaloki.

20 Kolaiso monoi sai somiso nokoso posasoko wiyoti monoi na tiyalomoi, tokusai ainoso lolaiwoi. Noko siyayo toku no posasokoki no, nosoni yo mo imo lukasikanowoi muwoi. Noko siyani auto sonofaso nu ko monoi mo wiyou tiyomu, yo mo. 21 Kotoni puko imoyo tomoso na tiyomuko, noino,

“To monoi posasoko wiyoti somiso noko toi mo na kiyoinomo. Imo kwai somiso noko mo na sainoinomo.”
Aino na tiyomuko, Kotoni puko imoyo.

Lomo nokonuso mano mulu aino imo.

22 No monoi no mo, yo mo moini auso toku manowoi muwoi. Saiso saiso mano monoi louwa. 23 Ulai lolai mo ninani asimai mi ano mo uwai na. Moi kiyano mulu mo siyoli tiyo, tokusai ainoso lolaiwoi, aisamu aisamu. 24 No monoi no na kiyanoikuwomo. Ya tiyomu, Sipoino asiso manakimo, molomai na kiyanoikuwomo. Moini asimai tokosiyaiyouwakimo, na kikaiyouwoikuwomo, koufaso na asisikuwano si monoi. Nosai no mo na pa fasimono taikiyowo, Sipoino molo mano monoi. 25 Ulai toku yo mo Yolusolimo nokonuso manoimo. Kotoni noko nokolaloso fasikanoimo, muwoni alomakotiyoimo. 26 Ulai afonimaiso? Masituniya nokowoi Koliko asi nokowoi, toi mo mulu mo yau yau, ilolu somiso noko monoi Yolusolimoso no tosi no. No monoi no muwoni isikokaikaitikino. 27 Motu na, mulu mo yau yau. Totaini muluyosu na iyamokaiki, muwoni isikokaiti monoi. Nonani monoi saso muwoi, suo suo fasikuwanowoi na. Toku Yuto nokoyo Kotoni molo itouniyaimo wiyotikino, noko nokonu nokoso. Suo mo noko nokonu nokoyo muwoni monoi tofasikono, Yuto nokoso.

28 No monoi no mo, yo mo toku nonani muwoni nikokaiyouwoimo, nokoyo no isikokaikaitikino no. Nonani mi ano uwai; ulai nosai no mo; Sipoino asiso manoimo. Molomai na kikaiyouwoikuwomo. 29 Yo mo sai, moini auso fiyamosiyakimo, Kolaisoni ami siyoliyo na amimoikuwomo. Pa sofuwakomoinuwoso.

30 Woli iyali, Isiso Kolaiso Siyoliso tomulumolo luwaikoni. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo mulu tukuwanokoni. No monoi no na timonukuwo, Kotowoi imo pa lukaso fasimonowo. Na pa utolumo unumono manowo. 31 Na pa utolumo unumonowo, mulumolo luwai somiso noko monoi samiyaikiyo tolo monoi, Yutiya asi noko monoi. Kotoni noko nokolalo, Yolusolimo nokonuso no tosi no, toi monoi mani, pa utolumo ukuwo, wonikaluso muwoni niko monoi wiyou aiko iyamoi.

32 Alomako uwai; nosai no mo kiyanoikuwomo. Koto mo waliyo yomakimo, ulukukumoso na kiyanoikuwomo. Moini auso yousi itouniyaimoimo. 33 Mulu tomoki mulu kiyo nokota Koto to mo moi komasowoi na totolo tomasikomo manonuwo. Motu nali no.

Copyright information for `AMM