Romans 16

Woiyomiko aino imo.

Moini auso manosoimo, mulumolo luwai nukonu ni mo. Tani siyolo mo Fipi. Na timonukuwo, inai itouniyaimo na. Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso tofasikomoi, Soinokoliya noko nokolaloso. Na timonukuwo, na pa kausisowo, moini auso. Moi mo Kotoni noko nokolalo ititouni, no monoi no Siyoli Nokotaso mulumolo luwai nukonu na pa kausisowo. Na pa fasisowo. Afonimaiso pa timonukuwoso. Noko nokolalo fasiko nukonu na. Asaso mani, pofasimonomosiki. No monoi no hani mo uwofa sisakimo, na pa fasisowo.

Yo mo woiyo woiyo tiko, Polisila noko tiso. Na pa ikowo, Polisilawoi tani nokitono Akwilawoiso. Isiso Kolaisoni mi ano fasimono noko ti na, toti mo. Uo nokoyo louwa uwokaimonokino mo, totiyo hamukumonokino. Wiyouwa wiyou, yo mo wafisu imo na tiko. Yo saso muwoi, noko nokonu noko komaso, Isisoso no tomulumolo luwaino no, toi mani, tomoso na tikalono, “Wafisu.”

Isisoso mulumolo luwai noko nokolalo, totini nuso no tukouniyaikomosino no, toiso mani, woiyo woiyo tiko. Na pa ikowo.

Yani woli itouniyaimo, Ipainitaso woiyo woiyo timo. Na pa imowo. To mo totawoi nokota Kolaisoso lolaloso no mulumolo luwaiki no, Aisiya asimai.

Yo mo woiyo woiyo tiso, Moiliso. Na pa isowo. Mi amiso ano fasikinuwo.

Yo mo Anotolonika noko tiso woiyo woiyo tiko, Anotolonikawoi Yuniyawoiso, yani nako tomoso nokota ti na. Na pa ikowo. Kalopulo nuso yousi tomasimomonokino. Kotoni imo lukasikalomano nokowoi totolono, noko sisiyoli ti na. Yo mo Kolaisoso mulumolo luwaiwoi muwoi, nomai no na mulumolo luwaikino.

Yo mo woiyo woiyo timo, Amopoliyataso. Na pa imowo. Koti mo Siyoli Nokotawoi totolo tomasimonoki. Yani woli itouniyaimo na.

Yo mo woiyo woiyo timo, Upanoso, Kolaisoni mi ano fasimoko nokota na. Yani woli itouniyaimo, Sotakiso mani, timo, woiyo woiyo. Na pa ikowo, totiso.

10 Yo mo woiyo woiyo timo, Apiliso. Na pa imowo. Kolaisoso amiso taluwaimoi, noko nokolaloni molo timai.

Yo mo Alisitopula koliso woiyo woiyo tiko. Na pa ikowo.

11 Yo mo woiyo woiyo timo, Hilotiyonoso. Yani nako tomoso nokota na. Na pa imowo.

Nasisa koli, Siyoli Nokotawoi no tosi tomasimono no, toiso woiyo woiyo tiko. Na pa ikowo.

12 Yo mo woiyo woiyo tiko, Tolaifina noko tiso, Tolaifinawoi Tolaifosawoiso. Na pa ikowo. Nonani nokolalo ti mo Siyoli Nokotani mi amiso tano manono.

Woli itouniyaimo Poisiso mani, woiyo woiyo tiso. Na pa isowo. To mani, Siyoli Nokotani mi amiso ano manoki.

13 Yo mo woiyo woiyo timo, Lofasoso. Na pa imowo. Kotoyo muwokaiki, Siyoli Nokotani mi ano fasi monoi. Atinoso mani, woiyo woiyo tiso. Na pa isowo. Yo mani, anoi imo tokaluwaisomoi.

14 Yo mo woiyo woiyo tikalo, mulumolo luwai nokoso, Asinokolitawoi Folikowoi Hoimisowoi Patolopawoi Hoimasowoi mulumolo luwai noko nokolalowoi, toiwoi no tosi no. Na pa ikowo.

15 Yo mo woiyo woiyo tikalo, Kotoni noko nokolaloso, Filolokawoi Yuliwoi Noiliyawoi tani inaitono Olimopawoi Kotoni noko nokolalo komaso nokowoi, toiwoi no tosi no. Na pa ikowo.

16 Kotoni noko nokolalo ititouni, moi mo, no monoi no wafisu imo pikuwanowo, na pokololuwakuwanowo.

Kolaisoso mulumolo luwai noko komaso nokoyo woiyo woiyo imo timonuwo.

Mulumolo luwai nokoso ainiko ifoluwaiko aino imo.

17 Woli iyali, yo mo tikikomonukuwo, ainikomo ifoluwaikomo noko monoi. Wonikaluso molo koiyauso aiko usukunalo konoinuwo. Noko ititouni nokoyo molo itouniyaimo monoi yasoi aiyolokomokinuwo. Ifoluwaikomalo nokoso namoliyo na pa alosikowo. 18 Nonani noko iyali mo momaini Kolaiso Siyolini mi anononiwoi muwoi, totaini muluyoso taluwaikalono. Imo saso tolukaso manono. Sai somiso nokoso na tainiko ifoluwaikalo manono.

19 Imo tokolo kolomo liyai, moiyo imo itouniyaimoso tukwainuwo mo. No monoi no ya tomoloki. Ulai ya tiyomu, molo koiyauso aluwai monoi sai somiso mo waliyo. Molo itouniyaimo monoisu sai mo waliyo. 20 Koto mo mulu tomoki mulu kiyo nokota na, Sokolo Nokota Waiso aumoifaso na towitolomoimo. Momaini fona wosuwoimai na toloimo.

Moini Isiso Siyoliyo na tofasinuwo.

Woiyomiko imo siyai aino imo.

21 Timoti, yani mi ano fasimono nokota, ta woiyo woiyo imo timonuwo. Lusiyawoi Yoisonowoi Sosipatawoi, yani nako tomoso noko iyali toi mani, woiyo woiyo imo timonuwo.

22 Toitiya asa, Poloni imo ni tokumo fasi no, yo mo woiyo woiyo timonukuwo. Siyoli Nokotayo na tofasikomonuwo.

23 Kaiyayo woiyo woiyo imo timonuwo. Tani nuso ya totanomosi. Mulumolo luwai noko nokolalo mani, tukouniyaikomosino, tani nuso.

Ilasota, tolomu nokoni muwoni samukuko nokotawoi moini auwa Kwatawoi, totiyo woiyo woiyo imo timonuwo.

24 [Moi komaso mo moini Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasikomonuwo. Motu nali no.]

Koto monoi kisosomi aino imo.

25 Kotoni siyolo niya tokaluwaiyaloukoni. Ta noinomo mulu ami amiso tosinuwo. Ainonani monoi ya toposasokalomoi, imo itouniyaimo toposasoko wiyotiyalo, Isiso Kolaiso monoi aino imo mo. Nonani imo mo tokuwa tokusai kukalokokaiki. Lolaisu mo fiyamoso na totoi. 26 Nasu, lolai mo fiyamoso na toi. Ulai afonimaiso? Kotoni mulu lukasiko nokoyo toku no kulukaikino no, nonani imo posasokalo monoi Kotoyo nokoso tiko taikiyomoi, aniyopa tolokaino nokotayo mo. Asi asi noko nokolaloyo kwaikakinomo, na mulumolo luwaiyoinomo, tani imo kwaimo itouniyaimoinomo.

27 Wiyouwa wiyou, Kota Koto mo mulu mo iwoi. Isiso Kolaisoyo no yoki no, nonani monoi mo Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.

Copyright information for `AMM