Romans 2

Molo koiyau foli aino imo.

Molo koiyauso aluwai noko monoi mo timonukuwo. Nakomo toi monoi poi tiyamonuwo, “Kwaimo muwoi, kopokoiyau sisiyoli.” Ulai moi mani, tomoso na. Molo koiyau foli monoi iyamo ukakinuwomo, momai monoi mani, iyamoinuwomo, na uwokaiyoinuwomo. Moi mani, tomoso na tiyo manonuwo. Ulai molo koiyau foli monoi no moloi iyamo uku monoi? Moi mo sai, Kotoyo molo koiyau foli monoi yomu ukukaiyakimo, imo motu imo yomukaiyoimo. Noka noko mo molo koiyau foli monoi yomu ukakimo, nosai no moloi? Tota amu monoi yomoimo, na uwoyoimo. Tomoso na taluwai, molo koiyausoso, no monoi no. Kotoso moloi alukimo monoi, molo koiyau aluwai foli monoi uwo monoi no?

Koto mo noko fasiko mulu mo siyoli. Molo siyaso tukwaikokai. Uo imo somaiso lukaso nokota muwoi. A, nonani foli monoi nokoyo no moloi alisiyoli monoi? Na tofasiko. Mulu alosoko monoi na tofoukomoi. Toi mo sai pakoso. Nasu, noko mo sai, ulai wiyou tiyamo, mulu alosoko monoi. Kukamokokai na. No monoi no Koto mo mulu sisiyoli tatolokomokai, tatolokomo tatolokomo ainoso hani asi fokumoimo. Wiyouwa wiyou, uo mulu mo siyoliso na atolokomoimo. Ulai molo koiyau foli monoi yomukaiyakimo, imo motu saso yomukaiyoimo, noko nokolaloni molo timai. Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Suo foli monoi na ikokaiyaloimo, siyasonuso. No tiyalo manono no, nonani foli monoi na ikokaiyaloimo, noko nokolaloso.”
Noko mo Kotoso tokiyoluwaiyalono mo, tani motu imoso tokulalino mo, molo koiyauso taluwai manono mo, toiso Koto mo uo imo siyoli na ikoimo. Mulu siyoli na atolokomo ukoimo. Molo itouniyaimoso aluwai mano noko, totai mo Kotoni saponimai sinona yo mulu. Totayo kisosomiko monoi na tiyono. Aniyopa poi poi si monoi tiyono. No monoi no ta noinomo tani auso na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.

Mulu kopokoiyauso aluwai noko mo umamoso siwoi muwoi, hani hani kopokoiyauyo na uwokaloimo. Yuto noko mo ainosu na. Noko nokonu noko mani, tomoso nali. 10 Molo itouniyaimoso aluwai noko, totai mo Kotoni saponimai sinona yoimo. Kotoyo na kisosomikoimo. Mulu tomokiso soimo. Yuto noko mo ainosu na. Noko nokonu noko mani, tomoso nali. 11 Noko mo folo folo muwoi. Noko komaso noko mo tomoso, Kotoni molo timai mo.

12 Kotoni imo ami, Musiso no posasoko wiyolumoki no, nonani imo sai somiso noko mo molo koiyauso aluwaiyakinomo, na uwokaikokaiyoimo. Imo sai noko mani, molo koiyauso aluwaiyakinomo, imo kulali foli monoi Koto mo na ikokaiyoimo. 13 Musini imo ami kwaikai nokota mo mulu itouniyaimokaiwoi muwoi, Kotoyo mo, imo mo futo muwoi, amai. Musini ami imoso paluwai itouniyaimo mo, Koto mo piyomu unu, “Imo mo futo, asayo mulu titouniyaimokai.”

14 Noko nokonu noko mo Musini imo ami monoi sai muwoi, toi mo sosoli. Nuwoi siyasu tomososo taluwaino, Musini imo amiyo no tiyomuko no. Ulai afonimaiso? Totaini imo amiso taluwaino, totaini muluyoso. 15 Molo koiyauso aluwaiyakinomo, toi mo sai, molo koiyau nali. Molo itouniyaimoso aluwaiyakinomo, toi mo sai, molo itouniyaimo na. Musini imo ami monoi toi mo sai muwoi, totaini muluyosu mo sai. 16 No monoi no fiyamosokoimo, asi fokumomai. Kotoyo Isiso Kolaisoso na imo taikiyoimo, “Suo foli monoi na pikokaiyano.” Hani hani tiyalono, nokoyo, wosu wososu. Nonani foli monoi na ikokaiyoimo. Imo itouniyaimo, ya ni toposasokalo no, ninani imoyo ainoso na tiyomuko.

Yuto noko aino imo.

17 Yuto noko moi mo tiyamalonuwo, “Koi mo Yuto noko. Kokaini aniyopa Musiso imo ami posasoko wiyolumoki, Kotoyo. Kokai saso na muwokomomokokaiki.” 18 Na tiyamonuwo, “Kotoni mulu monoi koi mo sai. Molo itouniyaimoso aluwai mulu monoiso tiyo manonoki. Musini imo ami imo mo apou iyaliyo aiyolokomomokokino, no monoi no.” 19 Na tiyamonuwo, “Molo kau kau noko komiyai towiyotinoki, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Koi mo saponi topi, na tofupiniyaimo kolokonoki, folosumai si noko kopokoiyauso.” Imo saso tiyamalonuwo. 20 Na tiyamonuwo, “Mulu wapu wapu nokoso tikiko manonoki. Alaloso taiyolokalo manonoki. Koi mo Musini imo ami mo sai, motuwa imo na. No monoi no taiyolokalonoki.” Ainosu tiyamalonuwo.

21 Yuto noko moi mo nokoso taiyolokalo mosinuwo. Hani monoi momai amuso pa taiyolokuwanonuwoso? Imo saso tikalonuwo, “Noiyo polamokoiwo.” Ulai moi no hani monoi topolamokalonuwo? 22 Imo saso tikalonuwo, “Uloliyo noiyo.” Ulai moi no hani monoi tuloliyokomalonuwo? Na tiyamonuwo, “Koi mo asuwo asuwo koto iyali monoi mulu tatolokomo ukunoki.” Ulai hani monoi nokoni yafi nusai topolamoko watiyalonuwo? 23 Kotoni imo ami, Musiso no posasoko wiyolumoki no, nonani imo monoi tiyamalonuwo, “Kokaininoi.” Ulai moi no hani monoi tokulalinuwo? Ulai hani monoi tauwosisimonuwo, Kotoso no? 24 Yuto noko moi monoi nali Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Moiyo molo koiyauso taluwaiyalonuwo, no monoi no noko nokonu noko mo Kotoso na talisiyolimosino.”
Ainoso na tiyomuko.

Au tuno tokosonasiko aino imo.

25 Yuto noko koi mo au tuno totokosonasiko manonoki, Kotoso muwokomomokokainoni monoi. Ulai Yuto nokota mo Musini ami imoso kulaliyakimo, to mo noko nokonu nokota komiyai toloimo, au tuno tokosiyaimo somiso nokota komiyai. Musini ami imoso aluwai itouniyaimo mo waliyo. 26 Noko nokonu noko mo au tuno tokosonasikowoi muwoi. Yuto noko muwoi, no monoi no. Ulai noko nokonu nokota mo Musini ami imoso kwaimakimo, to mo au tuno tokosiyaimo nokota komiyai toloimo, Kotoso muwokainoni nokota komiyai. 27 Yuto noko koi mo Kotoni imo ami mo sai. Koi saino monoi Musiyo na kuluki. Au tuno mo yasoi tokosonasikokinoki, Kotoso muwokomomokokainoni monoi. Ulai Yuto nokota mo imo amiso kulaliyakimo, nosai no moloi? Wiyouwa wiyou, Kotoyo na yomukaiyoimo, imo ami kulali foli monoi. Noko nokonu noko, totai mo au tuno tokosonasikowoi muwoi. Ulai noko nokonu nokota mo Musini ami imoso kwaiyakimo, Kotoyo au tuno tokosiyaimo somiso foli monoi pa yomukaiyoiso. Imo ami kulali nokotasoso na uwoyoimo.

28 Yuta Yuto noko mo au tuno saso tokosonasikokaiwoi muwoi. Yuta Yuto noko mo mulu ititouniwoi na tosi.

Kotoso muwokokainoni mo au tuno tokosonasikokai saso muwoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo nokoso na tomuwokokainoni.

Musini imo amiyo tiyomuko, au tuno tokosonasiko monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, totayo noko nokolaloso tomuwokokainoni, Kotoso.

Au tuno tokosonasiko nokoso nokoyo tokisosomikono. Mulu ititouniwoi nokoso Kotoyosu na tokisosomiko.

Copyright information for `AMM