Romans 3

Kotoyo Yuto noko louwa fasiko aino imo.

Ulai Yuto nokoyo no noko nokonu nokoso no moloi tosouwaikono? Au tuno mo afonimaiso poimo totokosonasiko manono. Wiyouwa wiyou, afonimaiso muwoi. Totawoi imo na pukwaiwo. Koto mo totani imo na atiki, Yuto nokososo, toiyo waliyo mulumoloko monoi. Siyaisu mo pa mulumolo luwaikinoso. Nosai no no moloi? A, imo motu ikokai nokotayo no namoliyo alosikoki, totayo muwokokai nokoso no? Wiyouwa wiyou, namoliyo alosikowoi muwoi. Muwokokaimai imo motu na ikokaiki. Nokoyo tifoluwaikuwano manono. Koto mo imo motu nokota nali no. Tani puko imoyo ainonani monoi tiyomuko, noino,

“Imo yomukaiyakinimo, noinoso na yo manoinimo. No monoi no nokoyo sainoinomo, imo motu tiyomukai manoni mo. Nono monoi no moloi iyamo monoi, ifoluwaiko nokotawo?”
Aino na tiyomuko.

Ulai nokoyo poi yomoi, “Ya molo koiyauso aluwaiyakimo, noko nokolaloyo sainoinomo, Koto saso mo molo itouniyaimoso aluwai nokota na. No monoi no yo mo Kotoso tofasi. Molo koiyauso aluwai foli no hani monoi mulu tatolokomo unumono, Koto no? No mo kwaimo muwoi, koiyau.” Noko siyaiyo ainoso tiyamalo. Wiyouwa wiyou, ulai hani monoi iyamalo monoi? Motu piyamalo mo, Koto no molo koiyau foli monoi no moloi ikokai monoi, asi asi noko nokolaloso no?

Ulai nokoyo poi yomoi, “Ya ifoluwaikalakimo, noko nokolaloyo sainoinomo, Koto saso mo imo motu nokota na. Tani siyolo kaluwaiyaloinomo. No monoi no yo mo Kotoso tofasi. Molo koiyauso aluwai foli no hani monoi timonokai, Koto no?” Nokoyo aino yomakimo, kwaimo muwoi, koiyau. Noko siyai mani, tiyamalo, noino, “Molo koiyauso aluwaiyakikonimo, hani hani ititouni na fiyamosokoimo.” Noko siyaiyo moi monoi tiyamo unumokono, “Polo iyaliyo aino na tiyamalomoi.” Wiyouwa wiyou, na tokali kalimimokono. Nonani topoko imo foli monoi na uwokoimo.

Molo itouniyaimoso nokoyo si somiso aino imo.

No monoi no no moloi? A, Yuto noko koi no noko nokonu nokoso tosouwaikonoki? Aino muwoi. Noko komaso noko mo molo koiyauso aluwai noko na, Yuto nokowoi noko nokonu nokowoi, noko komaso nali. Ainoso yasoi na towiyononinukuwo. 10 Kotoni puko imoyo ainonani monoi tiyomuko, noino,

“Mulu itouniyaimo noko mo uwofa, uwofa nali.
11 Mulu itouniyaimo monoi sai muwoi, noko mo. Toi mo sosoli. Kotowoi sinona yo mulu mo uwofa na. 12 Namoliyo talosimokaino, Kotoso. Molo itouniyaimoso na tutukaimokaino, noko komaso noko mo. A, siyasu no taluwai, molo itouniyaimoso no? Aluwaiwoi muwoi. Noko komaso noko mo molo koiyauso na taluwai manono. 13 Toini imo mo koiyau, noko yau woti komiyai. Tifoluwaikalo mosino. Nuwoni liyalo komiyai, noinoso nali, toini imo mo. 14 Amuwaso mo siyoli. Imo koiyausoso tiyamalomoi. 15 Tofufumuwanomosi, uo tukoluwano monoi. 16 Noko tuwokaikanomosino, tuwoko kopokoiyaukono. 17 Si tomasikuwano mo toi mo sai muwoi. 18 Koto monoi pa tauwosiwai manonoso.”
Kotoni puko imoyo ainoso na tiyomuko, noko komaso noko monoi.

19 Yani imo na pukwaimonowo. Kotoni imo, Musiso no posasoko wiyolumoki no, nonani imo mo Yuto noko monoi na tiyomuko. Ulai afonimaiso? Yuto nokoyo wosuwoimai si monoi na posasoko wiyolukoki. Moi mo sai. Ulai Kotoyo ikakimo, “Hani monoi yani imo kulalikinuwo,” nosai no ulai moloi fowa monoi? Yuto noko mo imowoi muwoi, moloi fowa monoi? Nasu, asi asi noko komaso mo ainoso na. Kotoso no moloi imo monoi, “Koi mo hani mo yowoi muwoi.” 20 No monoi no noko no Musini ami imoso no moloi aluwai monoi? Paluwai itouniyaimo mo, Koto mo imo futo piyomu, mulu pitouniyaimokai. Ulai Kotoni molo timai tolokainakimo, mulu koiyauwoi tolokainoimo, imo mo futo muwoi, amai nali. Musini ami imo mo noinososu na towiyomoko, moi mo molo koiyauso aluwai noko nokolalo na.

Mulumolo luwai noko monoi aino imo.

21 Ulai nimai no mo, Koto mo molo siyaso na towiyomoko, nokoni mulu ititounikai monoi. No mo nokoni imoso aluwai monoi muwoi. Molo siyaso na towiyomoko. Nonani molo monoi Kotoni puko kulu nokoyo toku posasoko wiyotikino, Musiwoi Kotoni mulu lukasiko noko iyaliwoiyo. 22 Molo siya ni mo, Kotoyo ni towiyomoko no, ninani molo mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwai molo nali no. Noko mo mulumolo luwaiyakinomo, Koto mo imo mo futo, totaini mulu ititounikaiyoimo. Mulumolo luwaiyakinomo, Kotoni molo timai noko mo folo folo muwoi, tomoso nali. 23 Ulai afonimaiso? Noko komaso noko mo molo koiyausoso taluwaiyalo manono. Kotoni auso no moloi yo monoi? Koto mo itouniyaima itouniyaimo nali. 24 Kotoyosu mo na fasimokoki. Suomoso monoiso na fasimokoki. Isiso Kolaisoso imo taikiyoki, “Na pokolisa kono.” Ulai awitonoyo afonimaiso kolisomokowoi muwoi. Suo mo na kalo unumokoki. No monoi no Koto mo imo mo futo. Mulu na ititounimokokaiki. 25 Isiso Kolaisoso na imo taikiyoki, moi kwalomai monoi kalo unumoko monoi. Tani nako mo amukonoki. Moi mo nonani nokotaso mulumolo luwaiyakikonimo, Koto mo imo mo futo. Molo koiyau monoi imo mo futo. No monoi no na wiyomokoki, to mo imo motu nokota. Molo koiyauso aluwai imo mo afonimaiso futo muwoi. Toku mo noko nokolaloyo molo koiyauso aluwaiyalokino mo, nomai no mo molo siyaso kwaikokaiki, molo koiyauso aluwai foli monoi pa uwokokiso. 26 Nimainosu mo na towiyomoko, to mo imo motu nokota. Noko nokolalo mo Isisoso mulumolo luwaiyakinomo, Koto mo imo mo futo, mulu na ititounikaiyaloimo. Ulai afonimaiso? Isiso mo moi kwalomai monoi na kalo unumokoki.

27 Nosai no no moloi? Musini ami imoso paluwai itouniyaimokoni mo, momai amu waliyo pokisosomi kuwanokoni. Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, momai amu no moloi kisosomikuwano monoi? 28 No monoi no tiyamokoni, noko mo totani amiyo Musini ami imoso louwa aluwai mo, Koto mo imo mo futo muwoi, amai. Isisoso mulumolo luwai monoisu Koto mo imo mo futo. Mulu na titouniyaimokai. 29 A, Koto no Yuto noko kokaini Koto saso? Ainosu muwoi, noko nokonu noko mani, totaini Koto na. 30 Koto mo siyasosu, no monoi no. Au tuno tokosiyaimo nokota mo Isisoso mulumolo luwaiyakimo, Koto mo molo koiyauso aluwai monoi imo mo futo, mulu itouniyaimo kaiyoimo. Au tuno tokosiyaimo somiso nokota mani, noinoso na. 31 Isisoso mulumolo luwaiyakikonimo, a, Musini imo no waliyo kulali monoi? Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Musini imo folosai imosu mo na aluwai monoi, moi mo.

Copyright information for `AMM