Romans 4

Apolofamo aino imo.

Koini aniyopa Apolofamo, to no moloi yoki, woi? Nokoni imo poimo, mulumolo luwai moloso poimo aluwaiki. Apolofamo mo totayo yo foli monoi mulu pitouniyaimokai mo, tota amu waliyo na pokisosomi. Ulai Kotoni molo timai no tota amu no moloi kisosomi monoi? Ulai Kotoni puko imoyo tiyomuko, noinosu,

“Apolofamo mo Kotoso waliyo na mulumolo luwaiki. Koto mo nonani muluso kwaiki mo, na yomu unuki, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu na titouniyaimokai.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

Nokoyo noko siyani mi anakimo, mi ano foli monoi na anoimo. Suo foli mo afonimaiso muwoi, mi ano foli monoi nali no. Noko siyaiyo louwa tiyamo, “Mi itouniyaimo anakinokimo, Koto mo imo mo futo, molo koiyau monoi imo mo.” Ainoso louwa tiyamo. Ulai aino muwoi. Mulumolo luwai monoisu imo mo futo. Molo koiyauso aluwai nokota mo Kotoso mulumolo luwaiyakimo, Koto mo imo mo futo, nonani nokotani mulu mo na itouniyaimo kaiyoimo. Toiwi mani, noinoso na yomuki, Kotoso mulumolo luwai nokota monoi. Mulumolo luwai nokota mo na molokiyumo. Ulai afonimaiso? Tota monoi Kotoyo na tiyomu unu, noino, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu itouniyaimo kaiyoimo.” Nokoyo yo foli monoi pa tiyomu unuso, mulumolo luwai monoisu na tiyomu. Kotoni puko imoyo mo tiyomuko, Toiwiyo no kumokaiki no, noino,

“Noko, Kotoyo mulu kopokoiyauso no saloso uwoko no, toi mo na molokiwumo. Imo kulali imo mo futo, no monoi no. Siyoli Nokotayo molo koiyauso aluwai foli monoi yomu ukukai somiso mo, toi mo na molokiwumo.”
Kotoni puko imoyo ainoso na tiyomuko, Toiwiyo no kumoki no.

Moloki no mo, Toiwiyo no kumoki no, no mo au tuno tokosonasiko noko monoi saso poimo, au tuno tokosonasiko somiso noko monoi mani, wiyou poimo tiyomuko uku. Apolofamo monoi na pomulumolokowo. Noino tiyamo unukoni. Apolofamo mo Kotoso na mulumolo luwaiki. Kotoyo nonani muluso kwaiki mo, na yomu unuki, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu na titouniyaimokai.” 10 Maniwoi Koto no yomu unuki, “Yo mo imo mo futo.” Au tuno tokosiyaimosai poimo, amai poimo tokosiyaimo somiso. Amai nali no. Au tuno tokosiyaimowoi muwoi, nomai no Kotoyo yomu unuki, mulu itouniyaimokai monoi. 11 Au tuno tokosiyaimo somisomai Kotoso na mulumolo luwaiki. Mulumolo luwaiki mo; molo koiyau monoi imo mo futo, Kotoyo, mulu itouniyaimokaiki. Mulu itouniyaimokaiki mo; au tuno tokosiyaimokino. Kotoyo mulu itouniyaimokaiki, no monoi no muwokainoni monoi tokosiyaimokino. No monoi no Apolofamo mo totawoi nokota, Kotoso no mulumolo luwaiki no. Au tuno tokosonasiko somiso noko, Kotoso no tomulumolo luwaino no, totaini apitono komiyai nali. Toi monoi mani, mulumolo luwai monoisu Koto mo imo mo futo, mulu tititounikaiyalo. 12 Noko nokonu noko saso muwoi, Yuto noko koi mani, Apolofamo mo apou tokaluwainoki, au tuno tokosonasiko noko koiyo mo. Tani moloso na totanomonoki. Au tuno tokosonasiko kaikinoki, Kotoso mulumolo luwai molo mani, na taluwainoki, koini aniyopa Apolofamo komiyai. Au tuno tokosiyaimo somisomai Kotoso na mulumolo luwaiki. Koi mani, Kotoso na tomulumolo luwainoki.

Kotoyo imokokai aino imo.

13 Kotoyo mo Apolofamoso na imokaiki, “Asi asi komaso na aninoikuwomo, nonowoi nani alisaimi iyaliwoiso. Musini ami imo aluwai monoi pa imokaikiso. Apolofamo mo Kotoso mulumolo luwaiki, no monoi no molo koiyau monoi imo mo futo, Kotoyo mo, mulu itouniyaimokaiki. Na imokaiki, “Asi asi komaso na aninoikuwomo.” 14 Ulai Musini imoso aluwai nokoso aino pikokai mo, mulumolo luwai noko mo afonimaiso posi, Apolofamoso afonimaiso pimokai. Koto mo Musini imoso aluwai nokoso pa ikokaikiso. Mulumolo luwai noko monoi na ikokaiki. 15 Ulai afonimaiso? Nokoyo Musini imo amiso pa taluwai itouniyaimonoso, no monoi no Koto mo uo mulu siyoli atolokomo ukoimo. Imo ami tako somiso mo, no mo waliyo, imo no moloi kulali monoi?

16 No monoi no mo, noko mo Kotoso mulumolo luwaiyakimo, Kotoyo mo na imokaiyoimo, yousi itouniyaimo monoi. Suomoso monoiso na fasiyoimo. Tani imo mo motu na, aniyopa poi poi. Apolofamowoi tani alisaitono iyaliwoi monoi na yomukaiki, si itouniyaimo monoi. No mo Musini ami imoso aluwai noko saso muwoi, Kotoso mulumolo luwai noko monoi mani, na yomukaiki. Ulai afonimaiso? Apolofamo komiyai na tomulumolo luwaino. Nasu, Apolofamo mo moi komasoni apou komiyai na. 17 Kotoni puko imoyo ainonani monoi tiyomuko, noino,

“Ya noinomo noko nokonu noko molopoiyo na kaluwaiyoinimo, “Koini apou.”
Koto mo aino na imokaiki, Apolofamoso. Imokaiki mo; Apolofamoyo waliyo mulumolo luwaiki. Noko nokolalo lusokokai nokotaso na mulumolo luwaiki. Uwofa no siki no, no mo nonani nokotani imoyo na fiyamosokoimo.

18 Koto mo Apolofamoso na imokaiki, “Nani alisaimi iyali mo molopoi na si liyaiyoimo.” Imokaimai Apolofamo mo noko wai. Alu no moloi ki monoi? Ulai Kotoso waliyo mulumolo luwaiki, alu ki monoi na pofou manoki, ainoso hani alu kiki. No monoi no noko nokonu noko molopoiyo tokaluwai liyaino, apou imo mo. 19 Wiyouwa wiyou, Kotoyo imokaimai Apolofamo mo aisamu mo pounu, 100 mo aumoifaso. Noko wai nali. Sala, tani noni mani, noni wai, anapo nali. Ulai amiso na pomulumolo luwai manoki, yomuki, “Yo mo alu na kiyoimo, Kotoni amiyo.” 20 Mulu mo tiwoi muwoi, amiso na mulumolo luwai manoki, ainoso hani mulu mo ami saso. Kotoni siyolo kaluwaiyalouki. 21 Mulu amisoso na mulumolokoki, “Kotoni ami mo siyoli. Totani imoyosu yo mo alu na kiyoimo.”

22 No monoi no mo, Kotoni puko imoyo tiyomuko, Apolofamo monoi, noino,

“Kotoyo nonani muluso kwaiki mo, na yomu unuki, “Yo mo imo mo futo. Tani mulu na titouniyaimokai.”
Ainoso tiyomuko, Apolofamoyo Kotoso mulumolo luwai monoi.
23 Imo no mo, Kotoyo yomu unuki, “Yo mo imo mo futo,” nonani imo mo Apolofamo monoi saso muwoi, 24 Kotoso mulumolo luwai noko moi monoi mani, yomu unumokoki. Yausai lusikai nokotaso mulumolo luwaiyakikonimo, moini molo koiyau monoi mani, imo mo futo. Moini Isiso Siyoli lusikai nokotaso mulumolo luwaiyakikonimo, moini mulu na ititounikomomoko kaiyoimo.

25 Isiso mo kalo monoiso kiyoki, Kotoyo mo. Moini molo koiyau monoi na kalo unumokoki, moi kwalomai monoi nali no. Nosai no yausai na lusikaiki. No mani, afonimaiso muwoi. No monoi nosu Koto mo moini molo koiyau monoi imo mo futo. Mulu na ititounikomomoko kaiki.

Copyright information for `AMM