Romans 5

Kotoni molo timai mulu ititouniwoi si aino imo.

No monoi no mo, Kotowoi na tosi tomasimokoni. Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo noinomo Kotowoi tosi tomasimo itouniyaimokoni. Ulai afonimaiso? Lolaloso mulumolo luwaikikoni mo, Koto mo imo mo futo, molo koiyau monoi imo mo. Mulu ititounikomomoko kaiki. Isiso Kolaisoso lolaloso mulumolo luwaikikoni mo, Kotoni nainoso na kiyomokoki. Niya tosikoni. Suomoso monoiso na tofasimokomoi. Kotoni saponimai sinona yo monoi tofou manokoni, na tomolokikoni. Ulai hani hani kopokoiyau uwomokakimo, nomai no mani, na moloki si monoi. Ulai afonimaiso? Moi mo sai, hani haniyo uwokomomokakimo, mulu na amikomomokoimo. Ulosukomomokowoi muwoi. Mulu ami amiwoi sakikonimo, Koto mo mulu mo waliyo, moi monoi. Waliyo imo yomakimo, na foumo si mano monoi. Mulu ami amiso tofoumo si manokoni. Ulai afonimaiso? Mulu mo siyoliso tunumoko. Tani Mulu Itouniyaimo Nokota, toku no amokoki no, nonani nokotayo towiyomokomoi, Kotoyo mulu unumoko mo. Wiyouwa wiyou, moi mo Kotoso foumo mulu mo ami saso.

Na pukwaiwo. Toku moi mo ami amiwoi muwoi. Momai amu no moloi fasikuwano monoi? Ulai Kotoyo no yomukaiki no, nomai no mo Kolaiso mo na kalo unumokoki, Kotoso namoliyo alosimokai noko moi monoi. Musini imo aluwai nokota monoi noko siyayo poi kalo unoi. Nakomo wiyou tiyomu. Itouniyaimo nokota monoi noko siyayo poi kalo unoi. Ya tiyomu, waliyo poimo. Momaisu mo molo koiyauso amai aluwai manokikoni mo, nomai nosu Kolaiso mo na kalo unumokoki. No monoi no moi mo sai, Kotoyo mulu tunumoko mo. Na kaloki, tani nakoyo amukonoki. No monoi no Koto mo imo mo futo, mulu ititounimokokaiki. Kotoyo uo mulu atolokomomaiso mani, Isiso Kolaisoyo noinomo moi mo na samiyaikiyo monoi.

10 Toku moi mo Kotowoi uo noko. Ulai Koto totayo mo awitonoso imo taikiyoki, moi kalo unumoka kono monoi. No monoi no wolimimokoki. Awitono mo yausai auwoniyouki. Wiyouwa wiyou, ta noinomo na samiyaikiyo monoi, Kotoni wolitono iyali moi mo. 11 Aino saso muwoi. Noinoso mani, Kotoso na tomolokimokoni. Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo noinomo Koto mo wolimimokoki. No monoi no tomolokimokoni.

Atamo mo siya, Isiso mo siya, toti monoi aino imo.

12 Na pukwaimonowo. Noko mo molo koiyauso tanomoki. No mo totawoi nokota, molo koiyauso no aluwaiki no, asimai. Molo koiyauso aluwai monoi na kaloki, yau. Noinoso tani alisaitono iyali mani, tokolikaliyalomoi. Ulai afonimaiso? Noko komaso noko mo molo koiyauso totanomalo manono. 13 Kotoyo Musiso imo posasoko wiyolumo somisomai noko nokolalo mo molo koiyauso paluwai manokino. Ulai Kotoyo molo siyaso kwaikokaiki. Ulai afonimaiso? Imo ami amai posasokoki. 14 Ulai noko nokolalo mo na pokolikali manoki. Atamo tolosai ainoso hani Musiyo fiyamosiki, na pokolikali manoki, yau yau. Atamo imo kulaliki, no monoi no kaloki, yau. Ulai imo kulali somiso noko nokolalo mani, na pokolikali manoki, yau yau.

Atamo mo namolisai amukono nokotani na komiyai, ulai toti mo tomoso muwoi.
15 Noko tini molo mo folo folo. Atamo mo molo itouniyaimoso utukaimoki, molo koiyauso aluwaiki. Noko komasoyo totanomalono, na tokolikaliyalo, yau yau. Isiso Kolaiso, totasu mo fasimoka konoki, molo siyaso na wiyomoka konoki. Wiyouwa wiyou, Kotoyo suomoso monoiso ainoso fasimokoki, noko nokolalo molopoi molopoi moiso.

16 Molo koiyau foli monoi mo Atamoso uwokaiki. Kotoyo fasiko monoi mo noko nokolalo mulu ititouniwoi tosi. Atamo mo molo koiyauso aluwaiki. Nonani foli monoi Kotoyo uwokai imo yomukaiki. Noko komaso noko mo molo itouniyaimoso utukaimokino. Ulai Kotoyo suomoso monoiso fasikoki. Imo mo futo, mulu na ititounikaiki.

17 Atamo mo molo itouniyaimoso utukaimoki. No monoi no noko nokolalo komaso mo tokolikaliyalomoi, yau yau. Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakinomo, noko mo, Kotoyo suomoso monoiso fasikaloimo. Molo koiyau monoi imo mo futo, mulu ititounikaiyoimo. Wiyouwa wiyou, tani auso na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.

18 No monoi no mo, Atamo mo molo itouniyaimoso utukaimoki mo, Kotoyo uwokaiko imo yomukaiki, noko nokolalo komaso monoi. Isiso Kolaiso molo itouniyaimoso tanomoki mo, Koto mo imo mo futo, noko nokolalo komasoni mulu ititounikaiki. No monoi no mo na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.

19 Atamo mo Kotoni imo kulaliki, no monoi no noko komaso mani, molo koiyauso taluwaiyalono. Isiso Kolaiso mo Kotoni imo kulaliwoi muwoi, na kwai itouniyaimoki. No monoi no Koto mo imo mo futo. Noko molopoi nokoni mulu na ititounikaiyoimo.

20 Koto mo Musiso imo ami posasoko wiyolumoki, noko nokolaloyo molo koiyauso aluwaiyalo monoi. Na kulaliyalokino. Ulai Kotoyo noko nokolalo fasiko mulu mo soliyaki. Wiyouwa wiyou, suomoso monoiso na tofasimokalomoi.

21 Molo koiyauso aluwaiyakinomo, na kolikalikaiyoimo, yau yau. Kotosu mo na tofasimokalomoi, no monoi no aniyopa poi poi na tosi itouniyaimo manokoni. Ulai afonimaiso? Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo noinomo Koto mo imo mo futo, mulu ititounimokokaiki.

Copyright information for `AMM