Romans 6

Kolaiso komiyai kolikalimoko aino imo.

Ainonani monoi no moloi tiyamokoni, woi? Koto mo fasikomomoko mulu mo siyoli. Molo koiyauso aluwai noko fasiko mulu mo soliyaki. No monoi no molo koiyauso aluwai mo waliyo poimo. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Noko yau yau komiyai asini molo koiyauso yasoi utukaimokikoni. Namoli moloso no moloi aluwai monoi? Iwoso uluwamokokino mo, nomai no mo Isiso Kolaisoso muwokomomokokaikino. Ta kalo komiyai moi mani, noko yau yau komiyai asini moloso utukaimokikoni. Nakomo moi mo sai pakoso. Kolaiso yau ai unukino, asiso. Noinoso na moi mani, iwoso uluwamokokino mo, nomai no moini mulu kopokoiyau mo noko yau yau komiyai aiko ukukikoni, uwofa nali. Kolaiso mo Apitono Siyolini amiyo yausai auwoniyouki. No monoi no moi mani, mulu tonofalowoi na auwonoulukikoni. Mulu tonufuwawoi na toliyai manokoni.

Kolaisowoi si tomasimo aino imo.

Kolaisowoi kunaliyaimokikoni, to komiyai kolikalimokoki. No monoi no to komiyai na auwonoulu monoi. Ulai afonimaiso? Moi mo sai, a mokimai ukou ukou nikomokino mo, mulu kopokoiyau na saloso uwomokoki. Molo kopokoiyauso aluwaiko mulu mo futo. Moi no moloi aluwaiko monoi? Nokoyo kalakimo, molo koiyauso no moloi aluwai monoi? Na samiyaikiyoimo. Moi mani, noinoso na tosamiyaikiyo sikoni.

Kolaiso komiyai kolikalimokoki. No monoi no waliyo tomulumolokokoni, totawoi na si tomasimo monoi. Ulai afonimaiso? Moi mo sai, Kolaiso mo yausai auwoniyouki mo, ti monoi no moloi kalo monoi? To mo kalo nokota muwoi.

10 Kolaiso mo kalo unumokoki, yau. Molo koiyauso aluwai foli monoi mo moi kwalomai monoi na kalo unumokoki. Ti monoi pa kalo manoiso. Yausai auwoniyouki mo, Kotowoi na totolo fasimoi. 11 Noinoso moi mani, na pa iyamowo, “Koi mo noko yau yau noko komiyai, asini molo koiyauso yasoi utukaimokaikinoki. Kotowoi tosi fasi manonoki. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimonoki, no monoi no Kotowoi tosi fasi manonoki.”

12 No monoi no mo, molo koiyauso noiyo tanomaloiwo. Tanomakinuwomo, momaini mulu kopokoiyauso aluwaikoinuwomo.

13 Ulai momaini nainoyo koiyauso no hani monoi yo monoi? Fona no molo koiyauso no hani monoi aluwai monoi? Momai amu na poniwo, Kotoso. Moi mo noko yau yau noko komiyai, yausai no auwonoulukinuwo no. Momaini nainoyo yo itouniyaimo mo waliyo. Fona mo molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo. 14 Imo ami wosuwoimai toku sikinuwo mo, ulai moloi aluwai itouniyaimo monoi? Ulai lolai mo Kotoyo suomoso monoiso tofasikomo manonuwo. Molo koiyauso no hani monoi aluwai monoi?

Molo itouniyaimoso aluwai aino imo.

15 Musini ami imo wosuwoimai pa tosikoniso. Ulai moloi yomuko monoi, molo koiyau foli uwomoko monoi no? Kotoyo suomoso monoiso na tofasimokomoi. No monoi no no moloi? Molo koiyauso aluwai mo waliyo poimo. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. 16 Noko mo noko siyoliso imakimo, “Yo mo mi tanononinoki. Imo tukwaimo manonoki,” to mo noko siyolini mi anononi nokota na. Tani imo na kwaimumo. Hani monoi moi no sai pakoso? Sokolo Nokota Waini molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, na kolikali kaiyoinuwomo. Kotoni imoso kwai itouniyaimakinuwomo, to mo imo mo futo, momaini mulu ititounikomo kaiyoinuwomo.

17 Toku Sokolo Nokota Waini molo koiyauso paluwai manokinuwo. Ulai nosai no imo itouniyaimo mo nokoyo aiyolokoma tumokinuwo. Aiyolokomokinuwo mo, na kwai itouniyaimokinuwo, na taluwai manonuwo. No monoi no wafisu imo na timokoni, Kotoso. 18 Molo koiyauso aluwai monoi tosamiyaikiyonuwo, tani amiyo. Tani mi tanononi manonuwo, molo itouniyaimoso taluwai manonuwo.

19 Noka noko, moi mo. Koto monoi saino itouniyaimowoi muwoi. No monoi no noka nokoni imosai timonukuwo. Pukwaimonowo. Toku moini mulu mo toliki toliki saso, Kotoni imo pokulali manokinuwo. Momaini nainoyo molo koiyauso piyo manokinuwo. Fona mani, molo koiyauso paluwaiyalo manokinuwo. Numai sikowoi muwoi. Sokolo Nokota Waini mi koiyau panononi manokinuwo. Lolaisu mo Kotoni mi itouniyaimo na pa anononi manowo. Fona mo molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo.

20 Sokolo Nokota Waini mi ano manokinuwo mo, molo itouniyaimoso aluwai imo pa pukwai manokinuwoso. 21 Nosai no moloi uwokinuwo? Ya tiyomu, moi mo umamoso pa sikinuwoso. Lolai mani, nonani monoi tauwosikomonuwo. Ulai afonimaiso? No piyo manokinuwo no, nonani suo foli monoi mo kolikalikai saso, yau yau. 22 Lolaisu mo molo koiyauso aluwai monoi tosamiyaikiyo sinuwo. Kotoni mi tanononi manonuwo. Nosai no no moloi? Kotoni mi ano foli mo noino, totani noko nokolalo ititouni soinuwomo, aniyopa poi poi si itouniyaimo manoinuwomo.

23 Ulai afonimaiso? Molo koiyau foli mo kolikalikai, yau yau. Ulai Kotosu mo suomoso monoiso na tofasimokomoi. No monoi no na tosi itouniyaimo manokoni, aniyopa poi poi. Moini Isiso Kolaiso Siyoliwoi tosi tomasimokoni, no monoi no tosi itouniyaimo manokoni.

Copyright information for `AMM