Romans 7

Noko ti noniki monoi siyokawi imo.

Woli iyali, moi mo sai, imo ami monoi, Kotoyo Musiso no posasoko wiyolumoki no. No monoi no timonukuwo. Nonani imo noko nokolalo na kwaiwumo. Moi mo sai. Ulai kolikalimai no moloi aluwai monoi? Yau yau. Siyokawi imo timonukuwo, noino. Nokoyo noni tokauso. Nokitono molotano tolomai nonani nukonu mo tani nasu wosuwoimai totoloso. Musini imo amiyo tiyomuko, no monoi no. Nokitono kalakimo, tani nasu wosuwoimai no moloi toloso monoi? Sawi nukonu nali no. Nokitono tolomai noko siyaso auwakimo, kosoko foli monoi yomuko usoimo, Musini imo amiyo. Nokitono kalo mo waliyo, sawi nukonu na. Noko siyaso au mo waliyo. Kosoko foli monoi ulai moloi yomuko uso monoi?

Woli iyali, moi mo nonani sawi nukonu komiyai. Imo amiyo no moi monoi no moloi yomuko monoi, molo koiyau foli monoi no? Kolaiso kaloki, yau. Noinoso moi mani, noko yau yau komiyai asini molo koiyauso utukaimokinuwo. Moi mo noko siyawoi tosi tomasimonuwo, yausai auwoniyou nokotawoi na. No monoi no Kotoni mi itouniyaimo anononi monoi, a komiyai, a wamo ititouniwoi no tosi no.

Toku momaini mulu kopokoiyauso aluwaikokikoni. Imo ami monoi kwaikikoni mo, wiyou, imo kulali mulu saso piyo manokikoni, mulu uku mulu kopokoiyau. Nonani moloso amai tanomakikonimo, na kolikalimoko kaiyoimo, yau yau, a koiyau komiyai, a wamo popiwoi no tosi no. Moi mo Musini imo amiso louwa aluwaikikoni mo, Kolaiso kaloki, yau. Noinoso moi mani, noko yau yau komiyai asini molo koiyauso utukaimokikoni. Molo koiyau foli monoi no moloi yomuko monoi, Musini imo amiyo no? Tokumi molo, Musiyo toku no kulu unumokoki no, nonani moloso moi mo aluwaiwoi muwoi. Molo tonofalo moloso na taluwaikoni, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo no towiyomoko no.

Molo koiyauyo uwokaimoko aino imo.

Ainonani monoi no moloi tiyamokoni, woi? Kotoni imo ami, Musiso no posasoko wiyolumoki no, nonani imo mo koiyau poimo. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Imo itouniyaimo nali. Musiso wiyolumo somiso mo, molo koiyau imo folosai monoi pa sainokoniso. Imo ami tiyomuko, “Nokoni hani hani mulu mo noiyo yoi.” Aino yomuko somiso mo, ya no moloi saino monoi, nokoni hani hani mulu mo molo koiyauso aluwai mo.

Musini ami imoyo tiyomuko, “Nokoni hani hani mulu mo noiyo yoi.” Yo mo nonani imo kwaiki mo, wiyouwa wiyou, yani mulu mo mulu uku mulu kopokoiyau saso. Musini imo ami tako somiso mo, ulai yo no moloi kulali monoi?

Tokuwa, Musini imo kwai somisomai yo potolo manoki, piyomuki, waliyowo. Ulai nosai no posasoko wiyolumomonokino mo, wiyouwa wiyou, mulu koiyau na auwoniyouki. 10 Yau nokota komiyai potoloki. Kotoni imoso aluwaiwoi muwoi, no monoi no. Musini imo tiyomuko, aniyopa poi poi si monoi. Ulai yo mo pa kwaimokiso, na kulaliki. Nonani foli monoi na kalomonokaiyumo.

11 Ulai afonimaiso? Musini imo ami tiyomuko, “Molo koiyauso noiyo aluwaiyoi.” Nonani imo kwaiki mo, wiyouwa wiyou, yani mulu koiyauyo asa amu ifoluwaiki, mulu koiyauso aluwai monoi, imo ami kulali monoi. Nonani foli monoi na kalomonokaiyumo. 12 No monoi no mo timonukuwo, Musini imo ami mo itouniyaimo, Kotoni imo itouniyaimo nali no. Ami imo komaso, Kotoyo Musiso no posasoko wiyolumaloki no, no mo Kotoni imo motu nali, itouniyaima itouniyaimo.

13 Moloi monoisu? Musini imo ami mo imo itouniyaimo. Ulai moloi monoi tiyomuko, kalomonokai imo no? Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Musini imoyo towiyomoko, molo koiyauso aluwai mo molo koiyauso aluwai. No monoi no tiyomuko, imo kulali foli mo kolikalimokokai. Imo mo itouniyaimo, ulai kulaliyalo foli monoi na kalomonokai. No monoi no moi mo sai, molo koiyauso aluwai mo koiyauwa koiyau.

Mulu tiwoi aino imo.

14 Moi mo sai, noko mo mulu kopokoiyauwoi. Musini imo amisu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo nali no.

Yani mulu mo koiyau na, noko koiyauni mi anononi nokota komiyai. Yo mo tani imo na tukwaimo.
15 No monoi no yo mo sai muwoi, yo no moloi tiyo woi? Molo itouniyaimoso aluwai mulu na tiyo, ulai aluwaiwoi muwoi. Molo koiyauso aluwai monoi wiyou tiyomu, ulai na taluwai. 16 Molo koiyau aluwai mulu mo yowoi muwoi, ulai na taluwai. Yo mo tiyomu, Musini imo ami mo itouniyaimo, ulai yo no moloi aluwai monoi?

17 No monoi no mo, asayoso pa tiyoso. Yani mulu koiyau muluyosu na tiyomoi, no monoi no molo koiyauso taluwai. 18 Molo itouniyaimoso aluwai mulu tiyo, aluwai monoi louwa. Ulai aluwaiwoi muwoi, no monoi no yo mo sai, yani mulu mo kwaimo muwoi, koiyau saso. 19 Molo itouniyaimoso aluwai mulu tiyo, ulai nonani moloso tanomowoi muwoi. Molo koiyauso aluwai mulu pa tiyoso, ulai nonani molosu na totanomomoi. 20 Asayoso pa tiyoso. Yo mo wiyou tiyomu. Yani mulu koiyau muluyosu na tiyomoi, no monoi no molo koiyauso taluwaimoi.

21 No monoi no mo, yani mulu mo noino, molo itouniyaimoso aluwai monoi tiyo. Ulai moloi aluwai monoi? Molo koiyausoso na taluwaimoi. 22 Ulai afonimaiso? Yo mo mulu mo tiwoi. Mulu mo yapoli tomoloki, Kotoni imo monoi. 23 Ulai mulu siyaso mani, yapoli na toi. Yani au poiso toi, koiyau na. Nonani mulu ti mo noko ti komiyai, uo totukoluwano manono. Mulu koiyau mo uo nokota komiyai totami yoluwaimonomoi, molo koiyauso aluwai monoi. Ulai yo no moloi lomu monoi, woi? 24 Woi, mulu tokalomono, woi. Yo mo mulu koiyau nokota, woi, noiyo fasimonoimo, woi? Fasimono somiso mo, na kalomonoimo, woi. 25 Wafisu, yo mo Kotoso wafisu imo na timo. Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo noinomo na tosamiyaikiyo.

No monoi no mo, yo mo Kotoni imo kwaimo monoi mulu na tiyo, ulai moloi aluwai monoi? Mulu koiyauwoi mani, na totolo. Yo mo noko koiyauni mi anononi nokota komiyai. Tani imo na tukwaimo.

Copyright information for `AMM