Romans 8

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota aino imo.

No monoi no mo, noko mo Isiso Kolaisowoi tolo tomasimo mo, Koto mo uwokai imo yomuwoi muwoi. Ulai afonimaiso? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo tosi itouniyaimokoni, Isiso Kolaisowoi tosi tomasimokoni. No monoi no molo koiyauso aluwai foli monoi pa kolikalimoko kaiyoiso. Uwokaimoko monoi na tosamiyaikiyo sikoni.

Moi mo mulu kopokoiyauwoi na. Musini ami imoso no moloi aluwai monoi? Kotoni imoyosu na tosamiyaikiyo sikoni. Totani awitonoso na imo taikiyoki. Awitono amukonoki mo, to mo moi komiyai, noka noko na wiyonoki. Moi kwalomai monoi na kalo unumokoki. Mulu kopokoiyau na saloso uwomokoki. No monoi no moi mo waliyo, Musini imo itouniyaimoso aluwai monoi mo. Mulu kopokoiyauso aluwaikowoi muwoi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo molo itouniyaimoso na taluwai manokoni, Musini imo amiyo no tiyomuko no.

Noko mo totani mulu koiyausoso aluwai mano mo, to mo mulu koiyauso aluwai mulu saso. Noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani moloso aluwai mano mo, to mo nonani moloso aluwai mulu saso.

Mulu koiyauso aluwai nokota mo kalokaiyoimo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani moloso aluwai nokota, to mo Kotowoi tiyousimoi, mulu tomokiso totolomoi.

Mulu koiyauso aluwai nokota mo Kotowoi uo nokota na. Koto monoi mulu na tatolokomo unu. Kotoni ami imoso kwai itouniyaimowoi muwoi. Ulai moloi aluwai monoi? Mulu mo koiyau na. Mulu kopokoiyau noko monoi Koto mo mulu mo waliyo muwoi. Totaso aluwai noko monoisu na tiyomukai, mulu mo waliyo.

Moi mo mulu kopokoiyauso aluwaikowoi muwoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo moini mulu poiso tolalomoi mo, moi mo mulu kopokoiyauso aluwaikowoi muwoi. Kotoni moloso na tuluwai manonuwo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani muluyosu.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, Kolaisoyo no imo taikiyoki no, nonani nokota mo moini mulu poiso tolalo somiso mo, moi mo Kolaisoni noko nokolalo muwoi.
10 Na kolikaliyoinuwomo. Kolaisoyo tolo tomasikomakinuwomo, no mani, na kolikaliyoinuwomo. Mulu kopokoiyau amai tu si, no monoi no. Ulai pa kolikali kaiyoinuwoso. Mulusu mo amai. Ulai afonimaiso? Kotoyo mulu ititounikomo kaikinuwo, molo koiyau monoi imo mo futo. 11 Isiso lusikai nokota, totani Mulu Itouniyaimo Nokota mo moini mulu poiso tolalakimo, tani amiyo moini au mani, yau yausai auwonouloinuwomo. Nasu, Kolaiso lusikai nokotayo na lusokomo kaiyoinuwomo.

Kotoni alalo aino imo.

12 Woli iyali, no monoi no mo momaini mulu kopokoiyauso no moloi aluwaiko monoi? Molo itouniyaimoso niya taluwaikoni.

13 Ulai afonimaiso? Mulu kopokoiyauso aluwaikakinuwomo, na kolikali kaiyoinuwomo, yau yau. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo namoliyo alosikakinuwomo, na si itouniyaimoinuwomo.

14 Noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imoso kwaimo mo, toi mo Kotoni alalo na soimo. 15 Ulai afonimaiso? Mulu Itouniyaimo Nokota, Kotoyo no anonikinuwo no, to noinomo Kotoyo totani alalo kolalikaikinuwo. Ulai moloi nimo monoi? Na tiyamokoni, “Apou, koini Apou.” 16 Apou imo taliyonikoni mo, no mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo toposasoko wiyomoko, noino, “Moi mo Kotoni alalo.” No monoi no moi mo sai. 17 Nasu, moi mo Kotoni alalo. No monoi no moiso mani, Kotoyo na nimokoimo, Kolaisoso toku no niki no. Tomososo na nimokoimo. Kolaiso no uwokino no, noinoso moi mani, tuwomoko manono. No monoi no Kotoni saponimai tolomai mani, na si tomasimo monoi.

Aniyopa poi poi si itouniyaimo aino imo.

18 Ya na tomulumoloko, lolai ni tuwokomomokono no, no mo siyoli hani muwoi. Kotoyo no wiyomokaki no, no mo wiyou, soliyaki hani na, tani saponimai sinona yo monoi. 19 Kotoyo fonanikomo hani haniyo mo tofouko manono, Kotoni alaloso koko monoi. Na tososoiko, Kotoyo tani alalo wiyoluko monoi. 20 Ulai afonimaiso? Fonanikomo hani hani mo afonimaiso tosi liyai. No mo totaini muluyosu muwoi, Kotoni muluyo toku uwokoki, no monoi no. Ulai na fouwumo, 21 samiyaikiyo monoi. Uwokaiko monoi samiyaikiyoinomo. Kotoni alalowoi si itouniyaimoimo.

22 Moi mo sai, Kotoyo fonanikomo hani hani komaso mo tuwokalo. Tokusai ainoso lolaiwoi na tuwokalomoi, nokolalo komiyai, alalo kokomai no tomuwanomoi no, noinoso tomuwanomoi, Kotoyo fonanikomo hani haniyo mo. 23 Momai mani, moi mo mulu poiso tomuwanokoni, wosu woso. Kotoyo totani Mulu Itouniyaimo Nokota yasoi amokoki, totawoi hani no amokoki no. Ulai mulu poiso na tomuwanokoni, tososoikomomoko, Kotoyo alalo imo kolalimoko monoi, au tonofalo nimoko monoi. 24 Nonani monoiso tofoumo manokoni. Toku mani, na foumo manokikoni, no monoi no lolaloso samiyaikiyokikoni. Molo tiyo kiwoi muwoi, amai, na tofoumo manokoni. Kiyakikonimo, foumo mo koma na. 25 Ulai na tofoumo manokoni. Amai nimokoimo. Tofoumo manokoni mo, ulosukomomokowoi muwoi, mulu ami amiso tosikoni.

26 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mani, na tofasimokomoi. Mulu ami ami si somiso mo, na fasimokoimo. Kotowoi imo lukaso monoi mo moi mo sai muwoi. No monoi no imo tolukaso unumokomoi. Moini imosai lukasowoi muwoi. Tani imo mo mulumaiso na tomulumolokomoi. 27 Koto, moini mulu poiso koko nokota, to mo Mulu Itouniyaimo Nokotani mulu monoi mani, sai na. Kotoni noko nokolalo moi monoi imo tolukaso unumoko mo, no mo afonimaiso muwoi, Kotoni muluyosu nali no.

28 Moi mo sai, Koto mo itouniyaimoso tiyo unumokomoi. Tota monoi mulu unu noko moiso tofasimokalomoi. Tani imoso kwai itouniyaimo monoi aliyonimokoki, na tofasimokalomoi. 29 Tokusai moi monoi mo sai, na muwomokokaiki. Na mulumolokokaiki, tani awitono komiyai si monoi. No monoi no awitono mo toku alu, moi mo namolisai alalo. Auwa iyali, nali. 30 Moi monoi mulumolokokaiki mo; na aliyonikomomokoki. Aliyonikomomokoki mo; mulu na ititounimokokaiki. Imo mo futo. Mulu ititounimokokaiki mo; na yomuki, “Yani saponimai sinona yoimo.”

Kotoyo mulu unumoko aino imo.

31 Ainonani monoi no moloi tiyamokoni? Koto mo tofasimoko mo, haniyo no moloi uwomoko monoi? 32 Awitono pa mulu unukiso, na imo taikiyoki, fasikomomoka kono monoi. Noinoso lolai mani, suomoso monoiso na tofasikomomokalomoi. 33 Na muwomokokaiki. Moi monoi no moloi faumi unumoko monoi, nokoyo no? Koto mo imo mo futo. Mulu ititounimokokaiki.

34 Noko no uwokaimoko imo no moloi iyamokai monoi? Isiso Kolaiso mo kalo unumokoki. No saso muwoi, nosai no yausai na lusikaiki, Kotoyo. Kotoni auso tiyousi, nainasai. Imo tolukaso unumokomoi. 35 Mulu unumoko nokota Kolaiso totani nainosai no moloi sofuwakomomoko monoi? Kopokoiyau hani haniyo uwomoko poimo, umamoso si somiso poimo, uo nokoyo uwomoko poimo, tiya kolikalimoko poimo, tuno asoso si poimo, hani hani uo poimo, uo faiso poimo. Uwomokakimo, mulu unumoko nokotani nainoso amai na si monoi. Ulai moloi sofuwakomomoko monoi? 36 Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Koto nonoso tomulumolo luwainoki. No monoi no saiso saiso tuwomoko manono, tukuwolimoko mulu mo siyoli, wiyou. Sipo koloni komiyai tukuwolimokalo monoi tiyono.”
Aino na tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.

37 Nasu, hani hani uoyo louwa tuwomokalo manono. Ulai moloi uwokaimoko monoi? Mulu unumoko nokotayo tofasimokomoi. Ta noinomo na tosouwaikalo manokoni. 38 No mo afonimai imo muwoi, yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, moi mo Kotoni nainomai mo amiso na tosi manokoni, mulu unumoko nokotani nainomai mo. Tani nainosai no uo nokoyo no moloi kolisomoko monoi? Kolikalimokakimo, moloi sofuwakomomoko monoi? Asimai amai simai mani, moloi sofuwakomomoko monoi? Kumoki nokoyo no moloi kolisomoko monoi, Kotoni nainosai no? Popuwayo no moloi kolisomoko monoi? Lolaimai no moloi kolisomoko monoi? Amuwoi tinoso mani, moloi kolisomoko monoi? Puwoso si uo nokoyo no moloi kolisomoko monoi, Kotoni nainosai no? Woiso si uo nokoyo no moloi kolisomoko monoi? Kotoyo fonanikomo hani haniyo no moloi kolisomoko monoi, mulu unumoko nokotani nainosai no? Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo fasimokoki. No monoi no moi mo sai, Koto mo tomulu unumokomoi mo. Pa sofuwakomomoko manoiso.

Copyright information for `AMM