Romans 9

Isolilo noko nokolalo monoi mulu kalo uku aino imo.

Yo mo Kolaisowoi totolo tomasimo, no monoi no imo motu na timonukuwo. Ya topoko muwoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo sai, yani mulu mo. Motu imo na timonukuwo. Yo mo mulu mo yau. Wiyouwa wiyou, mulu na tokalomonomoi, nako siyamai noko monoi, yani auwa iyali monoi mo. Yo no moloi fasikoimo, woi? Ya fasiko molowoi potoi mo, yo mo Kolaisoso pimo, uwokaimonumo, sofuwamomonumo, toisosu na fasikumo. Yani Isolilo noko nokolalo, woi. Kotoyo muwokokaiki. Alalo imo kolalikaiki. Tani ami siyoli na powiyotimosiki. Auwolo ukukaiki, na pikokaimosiki, fasiko imo mo. Musiso imo ami posasoko wiyolumoki, toiyo aluwai monoi. Na wiyotiki, tani mi ano monoi. Na pikokaimosiki, si itouniyaimo monoi. Toini aniyopatono iyali mo noko sisiyoli. Totaini alisai mo Kolaisoyo na tola tumoki, noka noko na tola tumoki. Wiyouwa wiyou, Koto tomoso nokota nali no. Komaso hani hani tosamukukomoi. Tani siyoloso tokaluwaiyalo manokoni mo waliyo, aniyopa poi poi. Motu nali no.

Isolilo noko nokolalo muwokokai aino imo.

Koto mo Isolilo noko nokolalo afonimaiso ikokaiwoi muwoi. Siyaiyo tani imo kwaimowoi muwoi. Toi mo Isolila Isolilo noko muwoi. No monoi no moi mo sai, Isoliloni alisaitono iyali komaso mo Isolila Isolilo noko muwoi. Apolofamoni alisaitono iyali mani, komaso mo Apolofamoni alalo pa tokolali manokoniso. Kotoni puko imoyo tiyomuko, Apolofamoso no imoki no, noino,

“Isakoni alisaitono iyali mo nani aliya alisaimi iyali na fiyamosokoimo.”
No monoi no mo, Apolofamoni alisaitono iyali komaso mo Kotoni alalo muwoi. Siyaisu, Kotoyo no imo ukukaiki no, toi saso mo Kotoni alalo na. Imo no mo, Kotoyo toku no imokaiki no, Apolofamoso, no mo noino,

“Ya ifou tumakimo, Sala mo alufawoi na toliyoimo.”
Koto mo ainoso na imokaiki.

10 Lipika mani, noinoso na, tani alalo ti mo apitono mo tomoso, moini aniyopa Isako. 11 Ulai nonani komu tiwoi muwoliwoimai, totiyo hani yo somisomai Koto mo na isokaiki,

“Toku alu mo namolisai aluni nasu wosuwoimai na toloimo.”
Totani muluyoso iso ukukaiki. Namolisai alu mo totayo yo foli monoi pa muwokaikiso. Koto totani muluyosu na muwokaiki.
13 Nonani alalo ti monoi Kotoni puko imoyo na tiyomuko, Kotoyo no yomu ukuki no, noino,

“Iso monoi mulu tatolokomo unu, Yokopo monoisu mulu tunu.”
14 Ainonani monoi no moloi tiyamokoni, woi? Koto mo mulu koiyau nokota poimo. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. 15 Kotoni puko imoyo tiyomuko, Musiso no imoki no, noino,

“Ya mulu yakimo, noko monoi mulu kalo ukoimo. Ya mulu yakimo, suomoso monoiso na fasikoimo.”
Ainoso na tiyomuko, Kotoni puko imoyo.

16 No monoi no mo, Koto mo noko tofasi mo, no mo nokoni muluyoso muwoi, tani mi ano monoi muwoi. Koto totayosu mo mulu yakimo, noko monoi mulu unoimo, suomoso monoiso na fasiyoimo. 17 Isipi noko siyoli nokota Falauso mani, imo imoki, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no, noino,

“Yani muluyosu, Isipi noko siyoli nokota totoloni. Yani ami na wiyononinoikimo, noko nokolaloni molo timai. Wiyouwa wiyou, asa monoi aino imo na posasokaloinomo, asi asi komasoso.”
Ainoso na tiyomuko.
18 No monoi no Koto mo mulu yakimo, to mo noko monoi mulu ukoimo, suomoso monoiso na fasikoimo. Noko siyaiyo kukamokokai mani, no mo Kotoni muluyosu.

19 Moi nokotayo poi timono, “Ulai Koto no hani monoi timoko, molo koiyauso aluwai foli monoi no? Totani muluyosu toliyainoki. Koi no tani mulu no moloi alukimo monoi?” 20 Woli, hani monoi tiyomuni, woi? Kotoso kukami no hani monoi? Nokoyo yo haniyo no yo nokotaso no moloi imo monoi, “Ainonani no hani monoi yo unumonokini?” 21 Asi nau lokuko mi ano nokota mo asiso ano na. Asiso ano mo; asi nau mo tiwoi lokuko na. Siya mo itouniyaima itouniyaimo, ni mo mi itouniyaimo monoi. Siya mo afonimai nau, kukumo isikokai monoi. Noko mo totani muluyosu mi ano mo waliyo. Ulai moloi alukimo monoi?

22 Noinoso Koto mani, to mo nonani asi nau lokuko nokota komiyai. Mulu atolokomo monoi wiyoti monoi yoki, tani ami siyoli wiyoti monoi. Ulai to mo uo imo somaiso lukaso nokota muwoi, molo siyaso pukwaikokai manoki, mulu atolokomo uku noko nokolaloso, no uwokaikaki no. Uo mulu atolokomo ukakimo, a, moi no ainonani monoi no imo no yapoli? 23 Ami soliyaki mani, wiyoti monoi yoki, totani noko nokolaloso. Mulu tuku, suomoso monoiso na tofasikomoi. Totani saponimai sinona yo monoi toku yasoi foukokaiki. Tani ami siyoli wiyotiyakimo, a, moi no ainonani monoi no imo no yapoli? 24 Moi mani, na aliyonikomomokoki. Yuto noko koi saso muwoi, noko nokonu noko moi mani, na aliyonikomokinuwo. 25 Ainonani monoi Kotoni mulu lukasiko nokota Hosiyayo toku kumokaiki, Kotoyo no yomuki no, noino,

“Toku mo kolaliwoi muwoi, yani noko nokolalowo. Ulai na kolaloimo, yani noko nokolalo. Toku mulu ukuwoi muwoi. Ulai na ikoimo, “Mulu na tununukuwo, yo mo.”
26 Noino mani, kumokaiki,

“Asimai no mo, Kotoyo no ikoki no, “Moi mo yani noko nokolalo muwoi,” nonani asimai na kolaloimo, “Asa, amai tolokaino nokota, moi mo yani alalo na.”
Hosiyayo aino na kumokaiki.

27 Kotoni mulu lukasiko nokota siya, Aisaiya mani, kumokaiki, Isolilo noko monoi, siyoliso no yomu ukuki no, noino,

“Isolilo noko nokolalo mo pounu, molopoi molopoi soimo, mamo iwoni upoi kou komiyai. Ulai siyaiyoso mo samiyaikiyoinomo.
28 Ulai afonimaiso? Siyoli Nokotayo asiso tumakimo, mulu mo tiwoi muwoi, molo koiyau foli monoi somaiso na uwokoimo.”
29 Toku mo Aisaiyayo ainonani monoi na kumokaiki, noino,

“Kumoki noko samukuko nokota siyoli Kotoyo moini alisaimi iyali siyaiso kwaikokai somiso mo, na puwokaikomomokokai, Sotomo noko nokolalo komiyai, Komola noko nokolalo komiyai uwofa posikoni.”
Ainoso na kumokaiki, Aisaiyayo.

Isolilo noko nokolaloyo Musini imo amiso louwa aluwai aino imo.

30 Ainonani monoi no moloi tiyamokoni, woi? Noko nokonu noko mo mi pa foloko manokiso, Kotoni molo timai noko ititouni si monoi. Kotoso lolaloso mulumolo luwaikino mo, mulu na ititounikaiki, molo koiyau monoi imo mo futo. 31 Isolilo nokosu mo mi foloko manoki, Musini imo amiso louwa aluwaiyalokino, iyamoki, “Koto mo imo mo futowo.” Ulai imo mo futo muwoi, amai. Mulu mo pa ititounikaikiso. 32 Ulai afonimaiso? Kotoso mulumolo luwaiwoi muwoi, totaini amiyo Musini ami imoso louwa aluwaikino. Asai komiyai kitolokoki. 33 Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, siyokawi imo, noino,

“Na pukwaiwo. Yo mo a sopo na tikaikai, Saiyono nokonuso. Nonani auto sonofa siyolisai nokoyo kitolokoimo, na usukunalo konoimo. Nokosu mo mulumolo luwaiyakinomo, pa auwosikoiso, waliyo na soimo.”
Aino na tiyomuko.

Copyright information for `AMM