Titus 2

Nokotalo iyaliwoi nokolalo iyaliwoi aino imo.

Woli Taituso, imo motu saso na pa aiyolokomoi. Nokotalo iyaliso na pa aiyoloko, noino, “Iwo koiyau noiyo sikaloiwo. Mulu ititouni saso na pa aluwaikowo. Muluwoi na pa siwo. Imo motu saso na pa mulumolo luwaiwo. Noko nokolalo monoi mulu na pa ukuwo. Noiyo ulosukomoiwo, mulu ami amiwoi na pa siwo.” Nokotalo iyaliso aino na pa ikowo.

Nokolala iyaliso tomoso na pa aiyoloko, noino, “Lotu muluso na pa aluwaiwo. Noiyo kali kalimikaloiwo. Molo wamo ito iwo sikalo mulu noiyo yoiwo. Molo itouniyaimo monoi saso na pa aiyolokalowo.” Nokolala iyaliso aino na pa aiyoloko, toiyo nokolalo nukoso wiyoti monoi, totaini nokitono iyali monoi mulu uku monoi, alalo monoi mani, mulu uku monoi. Nokolala iyaliyo mo na aiyolokowumo, noino, “Muluwoi na pa siwo, mulu wofu wofuwoi. Tuo mi na pa ano itouniyaimo manowo. Momaini noko iyaliso na pa fasiko manowo, totaini imo na pa kwaiko manowo.” Nokolalo nuko iyaliso aino aiyolokowumo, nokolala iyaliyo mo. Kotoni imoso aluwai itouniyaimakinomo, afonimai nokoyo pa alisiyolikoinoso, Kotoni imo no moloi alisiyoli monoi?

Alalo soku soku iyaliso imo.

Alalo soku sokuso tomoso na pa ikiko, noino, “Muluwoi na pa siwo.” No tiyo manoni mo, molo itouniyaimo saso na pa aluwai, na pa wiyoti, aluwai itouniyaimo monoi. Aiyolokakinimo, noiyo ainiko ifoluwaikoi, mulu itouniyaimowoi na pa tolo. Imo motu saso na pa lukasiko, imo kulali nokoyo aiko kali kalimiyoini. Imo motu saso lukasakinimo, imo koiyau no moloi imo monoi? Nani imo mo motu na. Na auwosikokaiyoimo.

Mi anoti nokoso imo.

Mi anoti noko iyaliso na pa aiyoloko, noino, “Momaini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko itouniyaimo manowo. Imo kwaikakinuwomo, momai monoi mulu mo waliyo. Imo noiyo kulalikoiwo. 10 Noiyo polamoko watiyoiwo. Noko sisiyoliyo mi ano itouniyaimoso kwaikakinuwomo, Kotoni imo monoi na molokiyoinomo, moini samiyaikiyo kiyo nokotani imo monoi.” Aino na pa aiyoloko, mi ano noko iyaliso.

Mulumolo luwai noko komaso nokoso imo.

11 Moi mo sai, Koto mo suomoso monoiso tofasimokomoi. Ulai afonimaiso? Samiyaikiyo kiyo nokota siyoli mo moini molo timai yasoi fiyamosiya konoki, noko komaso noko moini molo timai mo. 12 Ikikomomokoki, noino, “Asi ni tosinuwo mo, Kotoso namoliyo noiyo alosimoiwo. Asini mulu uku mulu kopokoiyauso noiyo aluwaikoiwo. Muluwoi na pa siwo. Molo itouniyaimoso na pa aluwai manowo. Kotoso na pa molokimo manowo.” Asimai ni tosikoni mo, ainoso niya tomulumoloko sikoni. 13 Noko Siyoliso tofoumo si manokoni, tomolokimo manokoni. Na fiyamosiya konoimo, saponi siyoli wi kolokomomoka konoimo, wiyou, tani ami mo soliyaki. To mo moini Koto Siyoli, samiyaikiyo kiyo nokota siyoli, Isiso Kolaiso nali. 14 Toku moi mo molo koiyauso potanomokikoni, wiyou, imo itouniyaimo pokulali manokikoni. Nosai no mo; ifou kolisomoka konoki, mulu wofu wofuwoi si monoi. Afonimaiso kolisomokowoi muwoi, suo mo kalo unumokoki, totani noko nokolalo si monoi, molo itouniyaimoso aluwai mulu saso si monoi.

15 Woli Taituso, aino saso na pa aiyolokalomoi. Na pa ikiko itouniyaimowo. Imo ami mani, na pa ikikomoi. Noko Siyoliyo imo taikiyokini, no monoi no. Nokoyo no hani monoi kulali monoi?

Copyright information for `AMM