1 Corinthians 12

Haig haig wasneig Godna Sungwabug kristenim faig sa ma enana gafugafi

Kana nilite koka nem sihinibi sa ne numwehe anwenafi asa haig haig wasneig Godna Sungwabug bigim faig.

Afa ne ati anwenafig autunam ne afwambanai el fifnibi haig haig mwakwal god nofkenagag fwainig nem hugfu lambkuiafenaba asa ne ena amtakwalig mina ne ehengelim patal lambfuiafna.

Asa ka membeg nengel sa ne numwehe anwenafi afa amban sa Godna Sungwabugim patalkug ese Sisasim amtakwalig mo sihinafe. Afa el behig mas enaig esoi ‘Sisas eba Ainiyag’ amo Godna Sungwabug sa ma ehem esenaiba asa ehe enaig esoi.

Afa Godna Sungwabug haig haig wasneig mimagenig afa ena Sungwabug eba mungu feg.

Afa haig haig mina kwaganigim sa big eseagig afa eba mungu Ainiyagim big esenig.

Afa haig haig gafugag sa big esiagig eba mungu God bigim wasneig faigbi asa big mungwali enag gafugag esiagig.

Afa God mungu mungu elim haig haig wasneig faigbi enaba ogfug el ati Godna Sungwabugni fig afa ehengel enaigna figbi sa ma mungwali mingnag elim kwagani.

Afa Godna Sungwabug mungu elim wasneig faig asa ehe suialag ongigna mo sihig afa enag mungu Sungwabug ming elim gafa wasneig faig asa ehe suialag anwenag mo sihig.

Afa Sungwabug elim wasneig olug onigig faigim afa ena mungu Sungwabug ming elim eba elim ugwe fatiag wasneig faig.

10 Afa ming elim wasneig faig asa ehe haig haig kigmog ogfuiageg afa ming elim wasneig faig asa ehe Godna mo fli sihiafule el lofeg, afa ming elim wasneig faig asa ehe haig haig sungwabugim anwenafeg eba suialag me awai awai me, afa ming elim wasneig faig asa ehe haig haig mona sihiageg afa ming elim wasneig faig asa ehe ena mom waike feg sihig.

11 Afa ena mungu Sungwabug ehe ena mungwali gafugag eseageg afa heafna membug la ehe haig haig wasneig mungu mungu elim mimagenig.

Bigelni eligni lasug mo

12 Afa bigelni elig eba haig haig gohka afa elig eba mungu feg. Afa bigel kaksag kristen el asa big Kraisna elig mungu feg.

13 Afa big Ju el i afa afwambanai el i afa esug gafugag el i afa gafugag el i God bigim mungwali heafna mungu Sungwabugni bu la laitig asa big mungu elig apukeg afa big ena mungu Sungwabugim flig.

14 Afa bigelni elig eba mas mungu ehengelni feg mo amo eba kaksag feg.

15 Afa mong enaig esofe, “Ka mango ninga mo asa ka mas elig yi gohfi.” Afa sa enaig esofe eba sa gwese elig yi kufe gofi.

16 Afa angug enaig esofe, “Ka mango nofug mo asa ka mas elig yi gohfi.” Afa sa enaig esofe eba sa gwese elig yi kufe gofi.

17 Afa mungwali elig sa nofug fifi eba haig higi sa fifi? Afa mungwali elig sa angug fifi eba fungug haig lag sa fifi?

18 Afa God heafna membug la enaig eseg mungu mungu eligim lambigim asa mungu la kig feg fwatig.

19 Afa sa ming ehengenai elig mungu fefe eba mas elig nemug fei.

20 Afa elig eba mungu feg afa enanai yi eba mong i ninga i kaksag afohie.

21 Afa nofug mas ningam sihinai “Ka nem oksinag ne kam kweagfufe” afa misog gafa mas mongim sihinai “Ka nem oksinag ne kam kweagfufe”.

22 Amo ese enaig esofe, afa ming ehengenai eligim big onigig eba auwiawig feg afa mas kwania feg mo afa enaig gohug fwainigba asa elig mas suiala gohe.

23 Afa ming ehengenai eligim big onigig eba mas wasneig mo enaba big suialafiah flag. Afa ming ehengenai eligim sa big afwanfig enam fenagim asa big enam kagfug.

24 Afa ming ehengenai elig el sa nangug enaba big mas mungwalofug nihena esini. Afa God mungwalig eligim ehe gafugafeg afa ahagam sa el eligim ongig eba mas kwania feg mo asa ena mo fwina numwehe flig.

25 Masa ese elig algana ikaminefefe asa mungu mungu mungwali sa ne nembefum gwenaig fakwaganfiahgi.

26 Afa mungwa ehengenai elig sa susug flafe eba mungwali elig gafa ehenai yi waheg flig. Afa mungwa ehengenai elig sa unehlag kwania flafe eba mungwali elig ehenai yi waheg sifakalig.

27 Afa bigel mungwali eba Kraisna elig fig afa big mungu mungu ehena ming ehengenai elig fig.

28 Afa God ati haig haig kifegna gafugag sios la fwatiaka. Afa angig kefeg eba Godna kanog fwatig el afa angieg kifeg eba Godna mo fli sihiaule el afa olyinai kifeg eba ogfuiag el afa ming eba el sa haig haig kigmog ogfuiagig afa enam egig gohug eba el sa wasneigni feg asa enaba gihe elim ugwetifig afa mingnag el gafa mingnagim kwaganig afa mingnag el eba mingnagim mina afuiagim ogfugonug afa mingnag el sa haig haig mona lagwagig.

29 Afa God mas enaig esei mungwali elim kanog fwatieg elbi fwati afa mungwali el mas Godna mo fli sihiaule el apuke eba gwenaig feg mas mungwali el enaig esi ogfuiag el afa el sa kigmog ogfug

30 afa el sa gihe elim ugwe fati afa el sa haig haig mona lagig afa el sa ena mom waike sihi.

31 Asa ne fwina enaig onigife mangwal wasneig sa kwania feg ka sa enam fla.

Elim membenig nihe mo

Afa glau ka nem osihin mangwal nihe sa fwina goseg.

Copyright information for `AMNAMANAB