1 Corinthians 16

Godna elim kig kwaganigni mo

Afa glau ka nem osihin sa ne kig lambi agogolinim asa Judia nai kristen elim kwagani. Afa sa ka Galesia nai sios elim sihinig sa ne gwenaig esi.

Afa mungwali Sande nengel mungu mungug el mungwali sa ne kig lambfinim alganam gisfu sugufum. Afa amban sa kwania kigna feg eba sa ma kwania fakai afa amban sa weti kigna feg eba sa ma weti fakai. Afa enag kig mo sa ne kehli fliafim afa maia ka bloiba asa enag kigba ihlafegim gi asa ne enanam mas agogoli.

Afa enag kig lambi lafiagim sati elim mo wegfug fwati afa ka blonam asa ka ehengelim ogfunig mo ginofenim asa ka ehengelim ginofna kigna Jerusalem gam ningitigife.

Afa ne enaig onigififi eba suialag sa ne nimbe kagelim wanka eba ka sa kike wankai.

Pol Korinim nangwagigim mina sugwagena

Afa lasflam ka ika Masedonia provins la pugunam asa ka blo nengelim mo nangwagfe. Afa kana onigig eba koka Masedonia gam ika.

Asa ka nengelim blo mwakwalig wanganam maia bu nai yi nineg nai yi was tigiafuiba sa ka enanam ikai me. Afa sa ka asimba akofiba sa ne kam kwegfu.

Afa ka mas membeg mo nengelim nangwaginam afa ikagna fwati ikai afa Ainiyag kam sawifenagba eba sa ka membeg nengelim mwakwali wangai.

Eba ka wani yi Efesus la auguian maia ikan Pentikosna buyis osuna puguiba.

Afa kaksag el kam oksinig afa kaksag suialag gafugag esegim eba mina kam piginagba asa koka mwakwalig hwanai yi ga.

10 Afa Timoti eba Ainiyagna gafugag el ka lofug feg asa maia atiaba nem blo pugunigbi eba sa ne ehem suialafe fliba asa ehe mas embefe.

11 Ese amban ne ehem pigaupife asa ne ehem kwegfunim aflahlanam ningihi asa ma pese blo kam nangui. Eba ka ehe mi afa mingnag nilite mi nengenawo.

12 Afa glau ka nem bigelni nilite Apolosna mom osihin. Afa ka ehem wasneig mona sihinag kog sa ma ehe mingnag nilitem lambinam afu nengelim nangwagi. Afa glau ehe ikagim oksig afa maia ehem suialafenaiba eba sa bloi.

Pol fwahag mo sihig

13 Afa sa ne numwehenim afa olug onigig mo sa ne wasneig kehli afa nofeka embefe onigi sa ne wasneig afo.

14 Afa mangwal sa ne eseg sa ne membug nihe la ese.

15 Afa ne ati anwenafig Stefanas i afa heafna mungu lala nai yi eba naho ehengel Gris provins la lasflam Ainiyagim olug onigig elbi fini. Afa ehengel fwina onigigoni asa kristen elim kwaganigim esini. Kana nilite, ka fwina membeg sa ne enaig esi.

16 Afa sa ne enaig el mi afa mingnag el sa gwenaig gafugag esig asa ne enam ahnai skaufegon.

17 Afa maia Stefanas, Fortunatus afa Akaikus maia ambe kam nanguibi asa ka enam sifakaleg. Afa ne fwahaniba asa ehengel ambe nengelni sigagla kam kwegfuni.

18 Afa ilawana ka nem kuskuni afa ehengel ambe kam sihinig asa ka sifakaleg afa ehengelni mo nengelim gafa sifakalenig. Sa ne enaig elim numwehe anwenafegonim afa suialafegoni.

19 Afa Esia provins la nai sios el enaig esogog. Ka mas nem etetigonig mo. Afa Akwila i Prisila i afa sios el eheningina lala laskuhlagim asa Ainiyagim unehlag la gwenaig mo nem esogonig.

20 Afa mungwali nilite hwa nai yi sa ehengel enaig esogog, ka mas nem etetigonig mo. Afa maia ne kristen nilitemba nangwanim sa ne nimbefum kikigiagi.

21 Afa ka Pol ka kikeafna ningana hwa mo nem ginofenig ka mas nem etetinig mo.

22 Afa amban el sa mas Ainiyagim membenag mo eba God sa ma ehem amtakwale fati. Bigelni Ainiyag se blo.

23 Sa ma Ainiyag Sisasna esmunagim kwefwag nengel nai yi gofi.

24 Sa ka Sisas Krais nai yi ka mungwali nem fwina membenig. Eba nufunam nemug feg.

Copyright information for `AMNAMANAB