1 Thessalonians 3

Pol Timotim ningihiana Tesalonaika nai elim wasnei lafiegim

Afa ka membig koka nem anwenafen ne suialag augufeg me awai awai me. Afa kagelni olug kinig fig asa kagel enaig onigig fig afa ka o Sailas i hwa nai yi Atens la ahwagfiba.

Afa Timotim mo ka ahningihiag nem nangwagigim. Afa ehe bigelni nilite asa Godna gafugag el feg asa Kraisna suialag mo sihiakag. Ka ehem ningihig sa ma nengelim wasnei lafinam afa nengelni olug onigigim kwagani,

asa enanam kinig nem pugunig afa nengel mas olug onigig fwahag mo. Afa ne ati anwenafig God enaig esog ne kana el figbi sa ma haig haig kinig kehili.

Afa autunam maia kagel nem wanflafnaba ka enaig sihifini kinig bigelim pugunigim afa ne anwenafig enag sa ka sihina sati pugug.

Asa ka olug kinig fegim afa ka mas mahim fefi eba ka Timotim ningihiaiba asa ehe blo nengelni olug onigigim fahignuge haig augunifig. Ka onigig masa Satan nem yuhnaiba afa kagelni mungwali gafugag nengel nai yi esug awaiefe.

Afa Timoti nengel yi nai ka nangum pese blog afa ehe suialag mo kam blu sihinag og, ehengelni membenig nihe afa olug onigig eba suialag. Afa ehe enaig esog ne kagelim onigigonug afa ona kagelim pese nagwag gwenaig kagel membig nengelim gafa nangwag.

Asa kana nilite, haig haig kinig kagel nai yi go asa kagel nengelni olug onigig mo higigim enag kam wasneig faig.

Afa ka anwenafig ne ati Ainiyag nai yi wasneig gohug asa glanwo kagel suialag augufig.

Afa ka nem onigigonigim asa ka Godim suialag onig. Afa bigelni Godna nof la nengel kam kwania sifakal faigo asa enag sifakalim kagel Godim kwania suialag onig.

10 Sinaini osuna ka Godim fwina fasahnafufe asa nengelim pese nangwaginim afa mangwal onigig sa nem olug onigig la awaienig ka sa nengelim ambe kwagani.

11 Afa ka membig bigelni Api God ehe afa bigelni Ainiyag Sisas sa ma eheningi enaig ahsafei, kagelni mina pigi fwahaiba asa ka nengelim nangwagigim ambego.

12 Sa ma Ainiyag nem enaig esenai neana elim membeg nihe sa ma kwania fenam kuhi ikai asa nimbefum membiagi afa mingnag elim membegoni asa ka nem gwenaig esegonug.

13 Afa enag minaba God neana olug onigig wasneifenafe afa maia Ainiyag Sisas heafna elim wanoblofiba asa bigelni Api Godna nofla asa ne afug kabag fe.

Copyright information for `AMNAMANAB