1 Timothy 1

Ka Pol hwa mo ginofeg. God bigelim kwaganigim afa bigim lambig asa bigelni onigig Krais Sisasnai yi gofi. Afa eheningina sawieg la asa ka Sisas Kraisna kanog fwahag el feg.

Timoti neana olug onigigba kana mungwalofug asa neba kana leg lofeg asa hwa mo ka nem ningihianag. Ka membeg God bigelni Api i afa Sisas Krais bigelni Ainiyag i sa ma nem enaig sahfenai, asa ma nem esmunagim ahkweagfui afa nem afla ahfenai afa olug enesieg nem ahfai.

Numwehe nofefiba mwakwal ogfuiag elim

Afa maia ka Masedonia provins gam akofenaba ati ka nem enaig esonag sa ne Efesus kembig la gafim. Afa mingnag el enanai yi mwakwal olug onigig mog mom sihiag ofifibi sa ne ehengelim kweni.

Sa ne ehengelim enaig sihifini nofeka autunai mo behigim afa simbiangana unehlagim suwiginim enam fwina onigiafofufum. Afa enaig mo elni onigigim gasafenig afa kaksag sahig ehengelni onigig la fapukefeg. Afa elni olug onigig enag mungu Godna minam ogfunig.

Afa ka nem hwa mo sihinagba asa ka membeg el enaig flinim, suialag olug afa suialag onigig afa nufunam olug onigig. Enaigfibi asa mingnag elim fwina membenife.

Afa mingag el enag nihem fwahigim afa amtakwalig haig haig mo behig higinim asa alganam mina eteti afug.

Afa ehengel og ka Godna nihe mo ogfuiag el feg. Afa ehengel mas anwenafig mo enag mo mangwalim esog. Ehengel wasneig mona sihigim afa ehe mo etetig.

Afa bigel anwenafig el Godna nihe mom suialag patalfuiba enag nihe eba suialag.

Sa big onigi enag nihe mo mango suialag elim kwaganig mo. Enag nihe mo enaig eseg eba amtakwalig elim kufinig. Asa enaig el nihe mom filafatig afa mas mingnag elni mom higi afa Godim masig fatinig afa haig haig amtakwalig esig afa ehengel Godna nihe oksini afa hwa bitenaina nihem patalfug. Afa Godna nihe mo enaig elim gafa kufinigim afa el asa heafgelni humonig mi afa mingnag el mi kwaskofig,

10 afa el aga taitufig afa saglag waunam afuiag afa mingnag elim ukwefna lambigim heafgelni gafugag la lasanig asa esug gafugafiafu, afa el mwakwal mo sihig afa el jasna nof la enaig esig afa el mingnag nihe esig mas suialag mog mom patalfug.

11 Enag suialag mog mo eba Godna suialag mo nai pugug. Godba suialag ehe sisi ga enag suialag mo kam faig og sa ne sihiage.

Pol Godim suialag onag

12 Afa bigelni Ainiyag Krais Sisas kam faihianageg asa esog, “Sa ka nem wasneig faig asa ne kana gafugafe.” Asa ka ehem fwina suialag onag.

13 Afa autunam kaba amtakwalig el fena. Ka Sisasim amtakwalig mo sihina afa heafna elim kinig faigim afa kwagaitifeg. Afa ka ehem mas anwenafena mo afa kana olug onigig ehem mas ka fena mo. Asa God kam aflafenag.

14 Afa Ainiyag kam enaig esenag heafna aflafeg ka nai yi kwania pugugba asa kana olug onigig Krais Sisas nai yi lugug naka mingnag elim fwina membenig.

15 Afa Krais Sisas hwa bite la ati blona asa amtakwalig elim heafgelni amtakwalig nihe nai lambina. Afa kaba amtakwalig elim gosenig. Afa hwa moba nufunam sa big mungwali enam higinim fli.

16 Afa ka amtakwalig el afa God kam aflafenag asa ma Krais Sisas kam nengigim fenai. Ehe enaig eseba sa ma mingnag el sumi kam nangunim sa ma Sisas nai yi olug lugui afa wahkig nofkenagag fli.

17 Afa ehe bigelni misog el asa big wahkig heafna unehlagim fingi finim afa suialag ehem ona. Afa ehe wahkig nofkenagag ga mas lahai afa big mas ehem nofna nangui afa ehe mungu God feg. Eba nufunam.

18 O Timoti, kana leg, hwa mo ka nem sihinag eba mungwalofug asa Godna mo fli sihiaule el autunam nem sihi fwahana. Afa ena mo nem kweafug asa ne God i ahgonam sa ne ahfenim.

19 Maia ne Godna suialag mo la hagfiba asa neana olug onigig fwina Sisas nai yi wasnei lugwafim afa enag ninimu sa ne feg eba Godna nof la neana onigig suialag go. Afa mingnag el heafgelni suialag onigig esigim yiskosig asa heafgelni olug onigig eba mas wasneig mo asa tuto apaiyegog.

20 Himeneus afa Aleksander eba enaig el ahfeg. Afa ka eheningim Satanna ninga la fwatig asa eheningi anwena ahfei afa masa ese Godim pese amtakwalig mo ahsihinafe.

Copyright information for `AMNAMANAB