2 Corinthians 11

Mwakwal Godna kanog fwatig el

Afa ka membeg kam fwahibi asa ka moetetig el lofug sihi. Sa ne kam fwahanai.

Afa God fwina membeg nengel ehena el fig afa ka gafa gwenaig membeg nengel Kraisna el fig. Afa nengel ofenai angwafig angwaming suialag asa mas el i ahgig mo. Asa ka membeg nengelim Kraisna ninga la fwaha ofenai alag heafna enag suialag legim alagag nai yi mungu fwahag.

Afa sa ne pese onigi autunam Satan sombine lofenam Ivim mwakwal mo suialag sihinagena afa ehena onigigim gasafenagena. Afa ka onigig masa el nengelim gafa gwenaig esegonifi afa nengelni onigigim gasafeagifi asa ne Kraisna fwina membug nihe mina fwahigim afa sa neana onigig mas Kraisim mungu fenai.

Afa kagel nem ati Sisasna mo sihinig afa ne ati Godna Sungwabug flig afa ne kagelni mo higini. Haisegba sa ne mingnag elni mom higig. Ehengel ming mo alganam Sisasna mo sihig afa ne membig ka ming alganam sungwabug fli afa ming alganam mo higig.

Afa ne enaig elim seflig goflanai Godna kanog fwatig el. Afa ka onigig ka mas ehengelim weti gafa ahnai skaufeni.

Eba nufunam, kana mo sihieg eba gweyifeg afa kana anwenafegba goseg. Afa mungwali kagelni mo i nihe i nengelim numwehe ogfunig eba nufunam.

Afa autunam ka nengelim Godna suialag mo sihinugeafenaba afa enag gafugag ka mas nengelni kig flana mo. Afa ka kikefum ahnai skaufena asa nengel kwania unehlag flig. Atiaho enaig nihe amtakwalig me?

Afa enanam mingnag sios el kam kwegfug kigna gawigna asa ka nengelim kwaganigim gafugafeg. Afa gawig asa ka ehengelni flanig ofenai ka ugwefe flagim asa nengelim enana kwaganig.

Afa maia bigel auguiafenaba asa kam mangwal awaienag ka mas nengelim sahni mo kam kwegfu. Afa Masedonia la nai nilite ambe kam kwegfugbi asa ka ihlafeg. Afa autunam ka mas nengelim kinig faini mo afa autunai la gafa ka mas enaig eseni.

10 Afa Kraisna nufunam mo ka nai yi go asa ka nem nufunam sihinig afa mas amban el kam kweni asa ka kikeafna unehlagim fingi fefe afa mungwali Akaia provins la ka enag mo esefe.

11 Afa ka mas enaig eseg mo asa ka mas nengelim membenig mo, amo God ehe anwenafeg ka nengelim fwina membenig.

12 Afa mingnag mwakwal Godna kanog fwatig el ogna heafgelni unehlagim fingi fi afa enaig mwakwalig esogog heafgelni gafugag kagelni gafugag i eba mungwalofug. Afa ka membeg ehengelni minam kagfuni asa ka gwenaig esefe mas ka nengelni kig flai.

13 Afa enag el eba mwakwal Godna kanog fwatig el afa heafgelni gafugag elim mwakwalig gonig. Afa hefum waikefigim ofenai nufunam Godna kanog fwatig el fig afa sa Kraisna gafuga fig.

14 Nofeka enam nangunim asa sineminefe. Afa Satan hefum waikefegim Godna oflanai el lofeg.

15 Asa nofeka sineminefe Satana gafugag el hefum waikefigim ofenai afsug kabag gafugag el lofig. Afa autunai la heafgel susug flifi eba mungwalofug asa nihe nengelim esegonig.

Pol Godna kanog fwahag el gofenaba kaksag kinig kahlana

16 Afa ka pese sihig nofene kam enaig onigifini ka onigig etetig el feg. Afa ka enaig el fefe sa ne kam fwahibi asa ka kikeafna unehlagim fingi fe asa gwenaig mwakwal kanog fwatig el esig.

17 Afa maia ka enaig esegba ka mas Ainiyagna onigigim patalkug mo eba ka onigig etetig elni nihem eseg.

18 Afa kaksag el bitenai gawigim onigigim asa heafgelni unehlagim fingi fig. Afa ka gafa gwenaig esefe.

19 Afa nengel enaig esogog, “Kagelni anwena eba suialag nemug.” Afa haisegba nengel onigi etetig elni mo higigim ne sifakalig?

20 Afa el ambenam nengelim wasneig mona sihigonim afa nengelni gawig lamboginim afa ehengel nengelim esegonibi asa nengel ehengelim ahnai skaufegonim afa ehengel hefum fingi finim afa nengelni angmogim ninga fana tigefe. Haisegba sa ne enaig elim isug nangwag fwatig?

21 Afa nengel haig onigifig kagel wasneig awai me afa kagel embefig me asa mas nengelim gwenaig esegoni? Ka mas ehengelni nihe esig mo afa ka onigig ne membig kam og ma enag afwanfig flai.

Afa amban el hefum fingi feba asa ogfug kike wasneig nifig afa ka gafa kikeafena wasneig ogfufe. Afa enaig mo eba onigig etetig elni mo.

22 Atiaho ehengel Ju el me? Ka gafa enaig el feg. Atiaho ehengel Israel nai el me? Ka gafa enanai el feg. Atiaho ehengel Abrahamna simbianingag el me? Ka gafa enanai el feg.

23 Atiaho ehengel Kraisna gafugag el me? Ka ehengelim gosenig. Afa kana gafugag eba kwania feg afa kaksag osuna ka kalabus yi fagofe afa el kam wena tigekafu afa ka mas enam suwigi eba nup feg afa kaksag osuna kam ona lahagna muhla pugu. Afa enaig mo eba onigig etetig elni mo.

24 Afa Ju el kam 39 la gohug enaig la kam wena fliflifenagini. Afa ehengel mas kam mungunagim esini mo, amo ehengel enaig niheba kam esinibi eba afala gohug nagim.

25 Afa sambaga mungunagim Romna el kam kehlinim agana tikaminefini. Afa mingna el kam funna wagini. Afa sambaga mungu sip enanai yi ka ikag afa enag sip totohia apaiyegog bu la. Afa mingna ka enaig esena mungu osuna afa sinaini bu megam ka gafena.

26 Afa maia ka mina la wagiakaba afa ka bu fle la peg kam ona petlaku, afa ka ukwef elim ulambig kam ona tigi, afa kiafna hihe Juda nai kam ona tigi afa afwambanai el gafa kam ona gwenaig esini. Afa haig haig kaksag amtakwalig kam fapugunafe maia ka kembig kwania la afa sangwali gafa ka wagiakaba afa bu kwania la ka kinig flag afa mwakwal hihe ona kam amtakwalig esena.

27 Afa ka gafugag la fwina gohug asa ka susug flag. Afa kaksag sinaini ka gafugafeg asa ka mas nongi. Afa mingna ka binilahag afa bu hef kam fenag. Afa kaksag osuna kana fane i afa lofug i awaienag afa kam nenegeg.

28 Afa mingnag kinig ka sihiegim yiskoseg. Afa ming algana kinig ka kahlag afa mungwali osuna ka mungwali siosim kusgunig.

29 Afa kristen nilite asa mas wasneig mo afa ka gafa enam kinig kahlag. Afa mangwal asa elim guflakugim asa amtakwalig eseg ka enam fwina ninimug.

30 Afa ne membeg ka sa kikefim fingi fe afa ka ming algana onigig feg afa kana kinig ogfug kaba auwiauwig el feg afa God eba fwina wasneig. Afa kana kinig Godim fingi feg asa ka enam sifakaleg.

31 Asa big God eba Ainiyag Sisasna alagim fingi fufufe afa ehe ati anwenafeg ka mas mwakwale.

32 Afa maia ka Damaskus kembig la gafenaba misog el Aretasna gavmanna el enaig esena. Afa ehe elim kembig bog mengig la lasanam asa anwasa fiahfo asa ogna kam kehli.

33 Afa kana mingnag hihe kam somb kwania megam kumuhlanam flafunam wena kilinim afa meg la apaiyegona bite gam asa ka enag elni ninga nai embem ikana.

Copyright information for `AMNAMANAB