2 Corinthians 12

Pol itila lofug nangunam asa enag mom sihina

Asa ka gweyi kiafna unehlagim fingi fei afa enag nihe mas bigim kwagani. Afa glau ka ogna nem sihini haig haig itiapanag mi afa meaganai mo mi asa Ainiyag kam upugunag.

Afa ka anwenafeg mungu Kraisna el afa 14 yia autunam God ehem sugufla kukuna of nemug sisi yi gam. (Afa ka mas anwenafeg mo ehe eligni ikana me awai itila lofug me afa God mungu enam anwenafeg.)

Ka pese sihi ka anwenafeg God enag elim sugufla kukuna heven gam. (Afa ka mas anwenafeg mo ehe eligni ikana me awai itila lofug me afa God mungu enam anwenafeg.)

Afa enanai yi ehe mo higinamba asa el enam sihiagim mas ihlafeg mo afa el enam sihiagim eba kwenag.

Asa ka enag elni unehlagim fingi feg afa kiafna unehlagim ka mas enaig esei amo afa mangwal ogfug ka auwiauwig el sa ka enam fingi feg.

Afa ka membeg kiafna unehlagim fingi fegba eba mas ka moetetig elni nihe fei amo kana mo eba nufunam fefe. Afa ka mas kikefum fingi fei asa ka mas membeg mo ne enag mo higinim asa onigim ka sisi yi go. Afa gafugag sa ka eseg ne enam nangui afa mo ka sihig ne enam higi asa enag kam nufunam ogfug.

Afa God kam kaksag suialag meaganaim ogfufenageg. Afa ehe oksig ka enam tonbusug el fefe asa ehe kinig ka nai yi ese fwahagba asa ofenai nas kam pifigu. Enag eba Satanna gafugag el asa kam wahkig amtakwalig esenago asa kam og ese tonbusug el fefe.

Afa ka Ainiyagim sambaga mungunagim fwina sahnag sa ma enag kinigim kana huguflaitinai.

Afa ehe kam pese sihinag og, “Esmunagim kwegfwag ka nem fafaifefugu eba ati ihlafeg asa maia ne wasneig fwainigba asa enanam kana kigmogim ambala ogfug.” Afa mangwalim sa ka mas wasneig mo eba ka enam sifakalenag asa Kraisna kigmog ka nai yi gofi.

10 Afa ka Kraisna gafugag esegim wasneig fwainigba afa el kam amtakwalig mo sihinig afa kinig kam faig afa susug kam faig afa haig haig kinig kam pugunag asa ka aflahlanam go. Afa maia ka wasneig fwainig fegba asa enanam God kam wasneinag.

Pol Korin la nai elim oniginiau

11 Afa enag mo ka sihig eba mo etetig elni nihe feg. Eba suialag sa ne enaig kam esonaite ehe suialag el afa mas ne enaig esona mo. Asa nimbe ne kam esenagba asa ka enaig esog. Afa mingnag el esogog ka unehlag fwainig. Afa ne elim onigig eba kanog fwatiag el kwania fig asa ka ehengelim mas ahnai skaufeni.

12 Afa maia ka nengel nai yi gofenaba asa ka nengna gafuga fegofena afa ka haig haig kigmog eseagegba asa enag nem ogfunig ka nufunam kanog fwahag el.

13 Afa mangwal sa ka mingnag siosim esenig sa ka nengelim gafa gwenaig esenig. Afa mungu eba algana feg ka mas nem gawigim sahtigig mo. Afa atiaba ne onigig enag nihe amtakwalig fegba eba sa ne kana huguflaitini.

14 Afa ka nem blo sambaganagim nangwagig afa glanu ka numwehiag ofeba ka pese blo nem nangwagigim. Afa maia ka blonam asa ka mas nem gawigim sahtigi eba ka mas nengelni gawigim membeni amo ka membeg sa ne suialag augufe. Afa luwal mas heafna afahumonigim yuwigi amo eba sa afahumonig luwalim fai yuwig fi.

15 Ka sifakaleg kiafna mungwali gawig afa kikefum gafa mungwali fwahag asa nengelim kwaganigim. Afa atiaba ka nem fwina membenigbi eba sa ne kam mungwag mwakwalig membini?

16 Asa eba nufunam ka mas nem kinig fai. Afa mingnag el enaig esogog, ehe mwakwalule el afa ehe nem kilmwan ne nigim asa neana kig mwehinig afa enaigim gosenig.

17 Afa atiaho amban elim ka nem ningihianig asa ehe blo nem mwakwalnigim afa nengelni gawig lambinig me? Afa ne ati anwenafig eba ka mas enaig eseg mo.

18 Afa ka Taitusim wasneig mo sihina kog sa ne ika nangwag asa ka ehe mi afa ming nilite mi ningitigi asa nengelim nangwagigim. Afa Taitus mas nem mwakwalenim afa nengelni gawigba lambini mo. Afa ne ati anwenafig ka nai yi afa Taitus nai yi onigig i afa nihe i eba mungwalofug ahfeg.

19 Afa ne enag ginof suwigigim afa ne enaig onigig me, kagel membig nengelni nof la kam sehtigig mom ka enam filafatigim, amo eba awai. Afa Godna nof la kagel enaig sihifigbi ofenai el Krais nai yi sefu go. Afa mungwali gafugag kagel esi eba nengelim kana suialag hihem kwaganig.

20 Afa ka onigig maia ka nem blo nangwagiba afa nengelni auguiag eba mas suialag auguiagim ka membeg nangwagim. Afa ka onigig ne kana wasneig mom higigim oksig. Afa nimbefim ne mo esim esimiagig afa ne nilitem ambobuge gonug afa ne olug kakagiagig afa nimbefim mungu onigig afa ne kosnag mo elim sihi gonug afa ne kilmwan mo sihi gonug afa ne tonbusug nihem patalfug afa nengelni onigig gasafiahgig.

21 Afa ka onigawag maia ka blo nem pugunibi afa God sa kam nengelni nof la pugaupife. Masa kaksag el autunam amtakwalig sa esigim afohie afa mas olug waikefig mo asa ka ehengelim nangwagfe. Afa autunam ehengel amtakwalig nihe i afa aga taitu nihe i afa amtakwaligim moiniani fiagig nihe i eseagig. Afa atiaba ehengel enam masig fatinig fwainigba asa ka enam kinig flanam ehengelim ufwenfie.

Copyright information for `AMNAMANAB