2 Peter 3

Eba nufunam Ainiyag pese blofe

Kana suialag nilite, hwa moba angieg mo ka nem ginofe ningihianig. Afa ka enag sambaganingi mo ka nem ginofenag asa nengel enam onigi afa nengelni onigig sa ma pese suialafe.

Ka membeg nengel pese oniginim afa anwenafi hwa mo autunam Godna mo fli sihiafule el enaig sihifini. Afa bigelni kwefwag el Ainiyag heafna wasneig mo sa ne gwenaig esi. Afa enag mo heafna kanog fwatig elim sihinig asa ehengel nengelim kwaganigim afa waike sihigonig.

Ilawana mo enam ne anwenafinim, maia osu awaiegim ofefiba afa mingnag el amtakwalig apukenam heafgelni onigigim patalfug asa nem amtakwalig mo gosis mona sihigonufe.

Afa ehengel nem titige mona enaig esogonug, “Ainiyag enaig sihifena ka pese blofe, hai yi sa eheba blog? Bigelni simbianigag pigihiag blogba afa mungwali gau gwenaig hwa bite la afohie. Afa hwa bite God lasflam gafugafena sa blog ilawofeg mas mango pugu mo afa mungwali gawig gwenaig feg.”

Afa ehengel enam onigigim oksig afa autunam God mo sihinaba asa of gini afa bu gini maia God bu flanam alganam fakanaba asa bite puguna.

Afa mwakwalig maia fenaba God pese esonaba asa bu hwa bitem sagflanam afa mungwali amtakwalig klaitina.

Afa God ati sihi fwaha asa hwa bite i of i gohun ikan afa enag osu maia awaiegim ofefiba. Afa el asa Godim masig fatinig asa maia God ehengelim kwefihianugenam amtakwale klaitifiba asa enanam God hwa bite mi of mi suwi la wehlafe.

Kana nilite nofeka ena mom eteti afa Godna nof la mungu osuna eba ofenai 1,000 yia afa 1,000 yia eba ofenai mungu osuna. Enag sambaganingi Godna onigig la eba mas algana feg mo eba mungwalofug.

Afa mingnag el enaig onigifig Ainiyag heafna mo sihi fwaha esegim eba mahi nengigim gafugafeg. Afa eba ehe mas enaig eseg mo, amo, ehe nem oniginagim asa ehe mas ikagna ese. Afa ehe mas membeg mo el mungu awaiyegim amo eba ehe membeg mungwali el sama heafgelni olug waikefi.

10 Afa Ainiyagna osuna blogba ofenai ukwef el asa ikagna blog. Afa enanam watig kwania moasife asa of awaiye fe. Afa oflanai gawig gafa suwi la lasgofefe. Afa bite afa mungwali bitenai gawig gafa suwi lage kumwahlafe.

Afa big Ainiyagim nengen afufiba asa big suialag nihem patalfu

11 Afa God mungwali gawigim enaig esegba nengel haig esifi? Sa ne amtakwalig onigigim fwahinim afa suialag nihem esi asa God membeg.

12 Afa ne og Godna osu maia ikagna gefe pugui afa ne nengenafiba asa neana gafugag enag osum ikagna gufla blufe. Afa enanam of suwi la fe afa osum, wasim, afa bagnofutim gafa suwi nolugna mwanmwanife.

13 Afa bigel Godna mo sihi fwahagim nengeafo. Afa ehe enaig esog mulug of i bite i pugufe afa el suialag nihem mungu esig enanai yi fifi.

14 Afa kana suialag nilite, ne og Godna osu maia ikagna gefe pugui afa ne nengenafiba asa nofeka amtakwalig nihem Godna nof la esi. Sa ne nimbe suialag gafugafenam afa God i mungwa onigig ahfe.

15 Afa sa ne enaig onigifi Ainiyag membeg elim pese lambigim asa ehe bwatam bwatam gafugafiau. Afa God bigelni suialag nilite Polim suialag onigig faig asa ehe enaig mom nem ginofenig.

16 Afa maia Pol Godna osuna blog mom ginofegba ehe gafa gwenaig mo ginofena. Afa heafna mingnag ginofba mas bigel numwehe enam anwenafi. Afa onigig wetitina el afa el onigig auwiawig ehena mom waikefigim afa alganam mo sihig. Afa ehengel Godna mingnag mo gafa gwenaig esig asa enag nihe ehengelim amtakwalig klaitig.

17 Afa kana suialag hihe ne ati enam anwenafig asa ne numwehe suialag nisagohe. Afa el Godim masig fatinag masa nem amtakwalig mina gam guflagkufe afa ne wasneig gohug la nai pefe.

18 Nofeka enaig esi. Sa ne Ainiyagna wasneigim fwahana sa ma nengel nai yi kwaniafe. Afa bigelni kwefwag el Sisas Kraisim anwenafenag sa ma nengel nai yi kwaniafe. Afa heafna unehlag sa ma kwaniafe ilawo afa gwenaig wahkig gofi. Enaba nufunam.

Copyright information for `AMNAMANAB