2 Thessalonians 3

Afa sa ne Godim sahnibi sa ma kam kwagani

Afa nilite ka nem ming mo sihi afwahan afa sa ne Godim sahnibi sa ma kam ehe kwaganibi asa ma Ainiyagna mo ikagna gwesim mungwanam ikaminefeiba asa ma el enam higinim afa kehlinim afa sa ma sifakali. Eba hosa ati ne higinim esini.

Afa sa ne Godim sahnibi asa ma kam amtakwalig angoluwag elni ninga nai mwehi lambi. Afa mingnag el Godna mo mas higig mo asa ogna kam amtakwal hiagi.

Afa eba Ainiyag ati sihi fwahag eba nufunam esefe. Eba nem wasnei hiagenam asa nem kumo lambgufufe afa mas nem Satan ulambi.

Afa Ainiyag enaig onigig kam faigbi nasa ka anwenafigim afa ka nem mungwali mo faigogba asa ne ilawo figim afa sumi yi gafa ne esefi.

Afa kog Ainiyag sa ma nem mina ogfunigbi asa enam ne numwehe anwenafi eba Godna membug nem gohonifibi asa ne wasneig Krais lofug afohiefim maia nem mangwalba pugunibi.

Nofeka yiskos el fi

Afa Ainiyag Sisas Krais kam enaig sihifenigbi asa ka nem nilitem enaig sihi fwina ofen. Afa nilite yiskos elim ka mo faigogba afa ehe kagelni mom mas higig mo asa nofeka enaig elimbi muhla fegon.

Afa nimbe ati ne anwenafig sa ne enaig nihe fi hosa kagel enaig esig. Afa ilawana big mungwali afofenaba ka mas yiskosini mo.

Asa kagel mas ka elni faneaba esug flini mo, eba awai. Eba ka osuna i afa sinaini i ka fwina kikeafena ningana gafuga fini afa ka mas nem kinig faigona mo.

Afa ka nem Godna mo faigogba afa ka mas esoi kog kam ena gafugag nanam sa mangwal mungwag fai. Ei, enaba ka enaigimba sahinife amo eba ka nem suialag nihe ogfugonig asa ne gafa fwina gafugafi.

10 Afa ilawanaba big auguiafenaba enanam ka nem enag mo sihini kog, “Afa amban el sa gafuga fegim oksig enaig el masa ese fane flafe.”

11 Afa ka enaig higig nengel nai mingnag el yiskosiagigbi asa ka enaig moba nem sihigonig. Afa sonag el eba esug auguiahba afa ehe mo behig sihiageafla maia mingnag el eseagigbi.

12 Afa Ainiyag Sisas Krais ehe enaig esog asa ka sonaig elim fwinam esonig afa kog sa ne numwehifibi asa ne suialag augufinim asa ne nimbeafena ningana gafugafiagi.

13 Afa nilite nofeka suialag nihe feagigim yiskosi.

14 Afa ambangel el sa kagelni enag ginof mom mas patalfug mo asa ne ehem nangwaginim fwati. Afa ehe fwaimu sa ma afohienam asa ma afwanefi.

15 Afa nofeka ehengelim enaig onigig fegon nog eba angoluwag el fig. Amo, eba sa ne nilite lofinim asa moainugwefegonim afa sa numwehe sihigon.

Pol sumi yi mo faini

16 Afa olug enesiegba eba Ainiyag ehe mog feg. Afa ka membeg wahkig enag olug enesieg ma nem gohonifi maia haig haig nem pugunibi sa ma enag gwese gofi. Afa sa ma Ainiyag mungwali nem wangofi.

17 Afa hwa ginofba eba kana ninga afa sa ne nangu, “Ka nem enaig esonig niasabanig.” Asa ne anwenafi hwaba nem ogfunig eba kana ginof afa hwaba ka kike nem faig.

18 Afa ka membeg Ainiyag Sisas Krais sa ma nem esug mungwali kwagani. Hwa moba gwenaho.

Copyright information for `AMNAMANAB