2 Timothy 2

Sa ne Krais Sisasna ami lofeg gofum

O Timoti, afa Krais Sisas heafna elim ehe esmunagim kwaganig kana leg ka membeg sa ne enam wasnei gofum.

Mungwali mo sa ne higig asa ka kaksag elim sihinugeg, sa ne flanam kigmog elni ninga la fwahani asa ehengel mingnagim gafa ogfu goni.

Afa ne Krais Sisasna suialag ami lofegba asa ne kinigbi big mungwali flifi.

Ne anwenafeg amina niheba enaig eseg. Amiba ogohba eba mas ming gafugafe asa ehe membeg heafna misog el ehem suialag onai.

Afa el gosisba ofibi sa ma gosisna nihem patalfui. Afa ne enag nihem patalfuiag fwainigba eheba mas prais fli.

Afa el asa asom fwina ehge pusefeg enag el fane mo ehe gof falambfe.

Sa ne kana hwa lasug mom numwehe onigim afa Ainiyag nem kweagfuiba sa ne enag mogum mungwali anwenafefe.

Hwam sa ne onigi Sisas Krais eba Ju elni misog el Devitna simbeg sa lahagim pese buihiag. Enag mo eba suialag mo ka sihiageg.

Afa ka enaig suialag mo sihiagegba asa ka kinig flagim afa kam kikenageg ofenaiba kalabus el feg. Afa el mas Godna mo kwini.

10 Afa ambangelim God sa kanog fwatig ka membeg ehengelim kwaganig. Asa mungwali kinig ka flagim ka mas enam oniginai afa ka enag kinigni gafugafeg. Ka membeg Krais Sisas ehengelim gafa sa ma pese lambi asa ehengel Sisas nai yi wahkig suialag afofi.

11 Enag mo eba nufunam feg;

Afa big ehe i ahlahagwagiba
asa big gafa ehe i nofkena hawag fufe.
12 Afa big kinigni wasneig afohugba,
asa big gafa elni numwehiageg misog el ehe i ahfefe.
Afa big ehem masig fatigba,
asa ehe gafa bigim masig fatife.
13 Afa big enaig sihi fwahaiba og ka ehem patalkuiagim eba big mas enaig esei,
Afa heafna mo ehe sihi fwahag eba ehe nufunam esefe.
Asa ehe mas heafna mom mwakwale.

Pol Timotim sihina suialag gafugag el sa ne goh

14 Sa ne elim hwa mo fasihin fegofum masa ehengel etetifi. Afa Godna nof la sa ne ehengelim enaig wasneig mo faig. Nofeka mo behigim moanagi. Enag mas elim kweagfui amo eba amban el sa higig ehem amtakwale fatig.

15 Sa ne Godna nof la suialag gafugafe sa ma God neana gafugagim suialag onai. Afa enaig gafugag el mas heafna gafugagim afwanfe afa ehe Godna nufunam mo ugwe sihifefe.

16 Afa mo behig mas Godna onigigim patalkui sa ne enaig mo mas fatina. Afa enaig mo elim hugfu lambkug asa Godim mas fatinagim gwesim ikawo.

17 Afa ehengelni mo eba nehgug weti fegim afa ikagim ningiel lofeg. Afa sambaganingi el enaig ahfeg eba Himeneus i afa Filetus i.

18 Afa ehengelni nufunam mo ahfwahagim afa ahsog, “Ati big biteg kife nai buguiagafeg asa big mas pese buguiagafe.” Afa enag mo mingnag elni olug onigigim amtakwale fatinig.

19 Afa Godna nufunam mo eba wasneig sumul lofeg mas wokukgei. Enanai yi hwa mo ginofig og, “Ainiyag ati anwenafeg amban sa heafna elbi.” Afa ming mo enaig esog, “Amban el sa enaig esofe kaba Ainiyagna el sa ma amtakwaligim mas fatinai.”

20 Afa kig elni lala la haig haig dis i kaf i afogwa. Mingnag eba gol nai yi afa silva nai yi gafugafig. Enaba suialag gafuga la lambigim enanai yi gafuga fiahgig. Afa mingnag eba bite nai yi afa li nai yi gafugafig. Enaba esug lambigim enanai yi gafuga lambfiahfu.

21 Eba enaig eseg el asa amtakwalig nihem mas fatig. Ehe Godna nof la afsug goh asa God ehem suialag gafuga la lasug. Afa Ainiyag mangwal gafugag ehem faig enag el ati numwehe gohugum asa ehena suialag gafugag fenag.

22 Afa kwablog elni amtakwalig nihem nangunam sa ne embem ika. Afa suialag nihe, olug onigig nihe, mingnagim membenig nihe, afa olug enesiegna gohug nihe sa ne enaig nihem wasnei patalku.

23 Afa el maia mo behig mom moanagiafufiba ena mo higi sa ne kwagani ika. Asa ne anwenafeg enaig mo la eba malwo fapugufe.

24 Afa Ainiyagna gafugag el nofeka ninimu el goh. Amo, eba ehe sa ma mungwali elim suialafiahge afa ehe suialag ogfuiag el fenam sa ma nengigim sihinuge.

25 Afa tohiawagig el ehena mo filafifi asa ehe aflanam ehengelim sihinugenam asa ehengelni onigigim numwehe nugefe. Afa ehe membeg sa ma God ehengelni onigigim waikefenibi sa ma nufunam mo anwenafi.

26 Satan ati ehengelim lambigim asa ehengel ehena onigigim patalfug. Afa ehengel suialag onigig pese finim afa ambegba eba enaig ehengel Satanna wegmusum fwahi ambeg.

Copyright information for `AMNAMANAB