Galatians 2

Pol i afa mingnag kanog fwahag el i

Afa 14 yia ka gagim maia awaiegba asa ka pese Jerusalem gam mo Barnabas i ahkag. Afa Taitus gafa ka mungwal afug.

Afa ka ikagba eba God ehe kam esonag. Afa ka enanai yi auguiafenaba ka siosna misog elim mungu sihinugena ka membeg ehengel sa ma anwenafi enag mo sa ka afwambanai elim ka sihinig. Afa ka membeg gafugag ka eseg, sama ehengel mungu onigigna kafi.

Afa Taitus eba ka i ahfenam afa ehe afwambanai el fena. Afa ehengel mas haig ehem esoni mo asa ehe nihi lofug kofwagim asa ofenai Ju el lofeg.

Afa mingnag el enaig esogog kagelbi kristen el fig afa ehengel mas kagelim sahgonim asa kagelni laskuhlag la seaifu eba heafgelni membug la seaifug ona kagelni nihem faihiage gonim asa Sisas kagelim esonig sa ne mas Mosesna nihe mo ahnai skaufenig. Afa ehengel membig kagel sa ma ehengelni nihem patalfui ofenaiba esug gafugag el fi.

Afa kagel ehengelni mo higigim yiskosig asa Godna suialag mo sa ma numwehe nengel nai yi gofi.

Afa enag el siosna misog el lofug fena mas mangwal mo sihini mo maia ka osihifenibi afa ehengel eba misog el me awai awai me ka mas enam fwina oningi. Afa maia God bigim nangwagigba eba big mungwalofug.

Afa ehengel mas haig esogona mo amo eba ehengel enaig esogona og God ehem enag gafugag faig eba heafna gafugag sa ma afwambanai elim Godna suialag mo sihiakai eba gwenaig God Pitam faigba asa ehe gafa Ju elim sihinugeakana.

Afa Pita eba kanog fwahag el feg afa God ehem kweafug afa ehe Ju elim kwaganigba asa suialag augufeg. Afa ka gafa eba kanog fwahag el feg afa God kam kweafugba asa ka gafa afwambanai elim kwaganigba asa ehengel suialag augufeg.

Afa Jems, Pita afa Jon afa el ehengelim anwenafe goni ehengelba siosna misog el. Afa ehengel anwenafig God heafna sawieg la enag gafugag la kam faig asa ehengel ka mi Barnabas mi mo kikigegonugim asa kanigim enaig esogonug big mungu fig afa nenigi afwambanai elim sihinugafiahka afa kagelbi Ju elim gafugafe gonigim.

10 Afa ehengel mungu onigig kanigim sihigonig asa ne gwenaig ese elim gawig fwainigim kwaganig. Afa enaig gafugag esegim ka fwina sifakaleg.

Pol Pitana amtakwaligim ambala upuguna

11 Maia Pita Antiok la ika pugunaba afa ka gohugum ehem nof usmuiag la lagnag nofeka amtakwalig enaig ese.

12 Afa ilawana Pita ika puguna afa ehe afwambanai kristen elim mungwal fane fahgafe. Afa sumi yi Jems mingnag Ju elim ningitiginaba asa ambe apukena afa Pita afwambanai el mungwal nenam ahgagim oksina eba ehe embefeg Ju el eba nihe mo patalfuia.

13 Afa mingnag Ju el Pitana mwakwal nihem patalfuna afa Barnabas gafa ehengelni mwakwal nihem patal lambkuna.

14 Afa maia ka nagwagigba ehengel mas Godna nufuna mom numwehe patalfug mo. Afa ka Pitam mingnag elni nof usmuiag la esona afa ne Ju el fefe afa ne afwambanai elni nihe patalkug ofenaiba afwambanai el afa ne mas Ju elni nihem patalkug mo. Haisegba ne fwina wasneig afwambanai el sa Ju elni nihem patalfug?

Ju el i afa afwambanai el i olug onigig nihe eba mungu feg

15 Afa kagelni afahumonig eba Ju fig asa kagel gafa Ju el fig afa mango amtakwalig afwambanai el mo.

16 Afa kagel anwena enam fig nihe mo patalkuiag eba mango God i ahgohug mina mo. Amo, eba Sisas Kraisim olug onigig mungu mina la asa kagel Godna nof la afsug fig. Afa kagel gafa Krais Sisasim olug onigigim asa ena mina la kagel Godna nof la afsug apukeg eba mango nihe mo patalfuiag mina la apukeahmo. Afa nihe mom patalkuiag eba enag mina mas elim Godna nof la afsug fei.

17 Asa kagel Kraisim olug onigig minam patalfugum afa enaba ambala pugug kagel gafa ati amtakwalig esig ofenaiba afwabanai el esig. Afa atiaba sa kagel enaig esogog Krais amtakwaligim kweafug? Amo, ese ka enaig esofe.

18 Afa nihe mom ati ka pigaupig asa ka enam nihe mo pese gafuga fefe eba kikefim ogfug ati ka nihe mo filafeg.

19 Afa Mosesna nihe mo enaig ogfug kaba amtakwalig el feg. Afa glau ka mas enaigim onigi eba nihe mo kam enaig esenagba asa ka afsug el pugufe amo eba ka Godim olug onigig fenag.

20 Afa ka Krais i mungwal li katigeg la ahlahag. Asa enag mulug nofkenagag ka nai yi go eba mango kana wasneig mo eba Kraisna wasneig ka nai yi go. Afa eligni glaunu sa ka ese go eba ka Godna legim olug oniginagim asa ka eseg. Afa ehe kam membenagim asa heafna nofkenagag kam faig.

21 Afa God bigim esmunagim kwaganig ka mas enam yiskoseg. Afa atiaba el nihe mo patalkugba asa Godna nof la afsug feg eba enaig eseg Sisas ehe munum lahana mas mog feg mo.

Copyright information for `AMNAMANAB