Galatians 6

Kristenna nilite sa ne nimbefum fakwagafiag

Nilite sahig, afa amban el mangwal amtakwalig esegim asa peg. Afa amban sa ne Godna Sungwabug patalku sa ne ehem aflahlanam pese suguiaflanam afa nengigim aflahlanam sihinage. Afa nimbefum mo numwehe nofefiba masa ne mungwalofug yuhnag pugunafe.

Afa ambanba kinigi peba sa ne nimbefum fakwagani afa ne enaig esebi enaho ne Kraisna nihe mom patalfug.

Afa amban ne enaig onigigfefe og kikeba ati unehlagna feg afa ehe nai yi mas mangwal go mo. Enaig el hefum mwakwaleg.

Afa mungu mungu el sa ne nimbiafnam nihem kwefihiage ne suialag me awai awai me. Afa ne nimbefim enaig esenam maia suialafeba sa ne sifakale. Afa nofeka nimbefum flanam afa mingnag el asa mangwal esig enam kwefihianuge.

Afa mungwali el big biafna kinig sa ne mungu mungu el kahli.

Afa ogfuiag el sa nem Godna mo sihinig sa ne nimbiafna gawig suialag sa ne ehem mungwag fai.

Afa nofeka nimbefum mwakwale mas amban weti gafa Godim mwakwale nai afa sa onigi, el asa mangwal li fug bite megam aso la kumug eba gwenaig li nog pugug.

Afa ambangel sa heafgelni bitenai onigigim patalfug eba gwenaig fane amtakwalig flife asa lahag fe. Afa ambangel sa Godna Sungwabugim patalfug eba fane suialag flife eba wahkig nofkenagag feg.

Asa nofeka suialag nihem esegim yiskose afa bigel enam mas fwahi asa maia enag was puguiba asa big suialag fane afu lambogifi.

10 Asa enanam mina pigieg gofiba asa gwenanam sa ne mungwali elim kwagani. Afa Sisasna el eba bigel mungu Alagna ahfeg asa ne enaig elim suialag fwina fegon.

11 Sa nangui ginof kwania ka nem kikeafna ningana asa ka nem ginofenig.

12 Afa el nem sa esonig elig kokwahiage afa enaig el eba enaig onigifeg afa ka enaig suialag eseba elni nof la sa ma kam og ne suialag el. Afa ehengel embefig ka enaig esogoiba Krais li katigeg lahag asa el kagelim kinig faigofe.

13 Afa el elig kokwahiag nihem patalkug afa ehengel mungwali nihe mom higigim afa mas patalfug month Afa ehengel membig sa ne elig kokwahiaginim afa heafgelni patalfuiag el apuke asa ehengel unehlag kwania enana flig.

14 Afa kaba mas kikeafna unehlagim finig fe. Ka Ainiyag Sisas Kraisna unehlag fingi fenag asa ehe li katigeg la lahag. Afa ehena li katigeg kam enaig esenag asa bitenai onigig kana ati lahag afa ka bite nai onigig la ka lahag.

15 Afa elig kokwahiageg nihe mas nem kweafui. Afa el eseg afa el mas eseg mo enag sambaganigi nihe mas haigseg mo. Afa God bigim esenig asa big glaunai apuke enaho eba nufunam nemug.

16 Afa el enaig onigig kehli sa ma olug enesiegna afa aflahlanam ehengelim feni. Afa ehengel eba Godna nufunam Israel nai el fig.

17 Afa hwa ati ka blu afohiaba. Afa el nofeka kam mingnag kinig faig asa autunam el kam tigekini asa ati kana elim yi enag gokug go afa enag gokug eba Sisasna lofug feg.

18 O nilite, ka membeg Ainiyag Sisas Krais sa ma nengelni sungwabugim esmunagim kwagani. Gwenaho eba nufunam.

Copyright information for `AMNAMANAB