aSam 8:4-6
bSam 22:22
cAis 8:17
dAis 8:18

Hebrews 2

Nawo nufunam mom numwehe fli

Afa enaba nufunam Sisas oflanai elim gosenig asa big kristen el enag mom higinim enam na numwehe fli, masa big fwahini membififie.

Afa autunam God Mosesim nihe mo oflanai elni mengig la faina afa enamba nufunam feg. Afa sa el amban nihe mo patalkuiag fwainigfefe eba susug amtakwalig ehem mungwag faife.

Afa God bigim lambig eba fwina suiala feg afa Ainiyag ehe enag mo bigim faig asa el ena mom higig eba bigim sihigonigbi enamba nufunam. Afa big Ainiyagna mo yiskosigbi eba bigelni mina awai susug amtakwalig mungwag faig mina kwegfukagimba.

Afa enanam God haig haig kigmog ogfugim afa heafna sawieg la elim heafna Sungwagbugni wasneig mimagenig. Afa ehe enaig eseg asa ehe gafa ogfunig ena mo nufunam feg.

Sisas el fegim afa mina tohlagba God bigim lambigim

Afa sa big onig mulug auguiag pugunife enamba God mas oflanai elim nangwaghiageg gisfu fwati.

Amo eba Godna buk la mingnag mo enaig esog;

Elbi haig feg asa God ehengelim oniginig. Eba neana nof laba weti feg afa ne kweagfug.
Afa mwakwalig ehengel oflanai elim skau fegonig afa ne ehengelim fingi fegonigbi afa ehengelni unehlagim kwania fenig.

Afa ne mungwali gawig fakagba asa enag ehengelim ahnai skau fegonig. a 

Afa enag mo enaig esog God elim esenagba asa ehe mungwali gawigim misog fenig. Afa glauwo el mas enaig gofi.

Afa eba big Sisasim onigig. Afa mwakwalig ehe oflanai elim skau fenig afa God ogna elim esmunagim kwagan asa Sisas lahag elim pese lambigim. Afa ehe susug flagim lahag asa God ehem fingi feg afa ehena unehlag kwania fenag.

10 Afa God mungwali gawigim ehe mog feg afa ehe mungwali eseageg. Afa ehe ogna heafna kaksag luwalim lambinam asa wangafim. Asa Sisasim fwahagba ehe lahagim susug flag afa enag susugba ehem ihlafenag asa ehe Godna minam tohlag. Afa Godna enag nihe eba suialag.

11 Afa Sisas maia mina tohlagba asa el Godna nof la afsug nemug afohie. Afa ehe amtakwaligim huguflaitinig. Afa ehe feg afa sonag el fig eba mungu Alagna fig asa ehe ehengelim nilite seflagim afa ehe mas enam ningmange.

12 Afa autunam ehe Godim esonag og;

Afa sa ka kikeafna nilite nai yi neana unehlagim ambala upugufe. Afa maia ehengel laskuhlaiba sa ka nem mwanifi fatinafe afa neana unehlagim fingi fukukufe. b 
13 Afa ehe pese esog;

Ka Godnai yi nisihlagofufe. c 
Afa ming mo enaig esog;

Ka wanai yi wanga afa God luwalim kana ninga la fwatig. d 
14 Afa sonag luwal eba el fig afa elig i afa tafna i fig. Asa Sisas gafa gwenaig eseg ehe el fegim asa lahag. Afa heafna lahag eba lahagna misog el Satanim amtakwale fatig.

15 Afa el lahagim embefigim asa wahkig Satanna esug gafugag el afohie afa Sisasna lahag ehengelim Satanna ninga nai pigi fwatig.

16 Afa big anwenafig ehe mas enaig eseg mo oflanai elim kwagani, amo ehe ogna Abrahamna luwaligim kwagani.
2:16Abraham luwalig eba ogfug ambangel sa Ainiyagim olug oniginig.


17 Afa ehe ogna elim kwaganam asa ehe el lofug pugunam afa ehe gwenaig heafna nilite lofug fe. Asa ehe prisni misog el gohugim afa elim aflafenigim asa suialag gafugag Godna feg. Asa ma ehe elni amtakwalig nihem huguflaitini.

18 Afa Satan ehem ati yuhnag kinig faig. Afa Satan elim yuhnagim asa ma Sisas sonaig elim kwagani.

Copyright information for `AMNAMANAB