aSam 2:7
bSam 100:4

Hebrews 5

Afa mungu mungu prisni misog elim God ehe kanog fwahag. Afa ehe heafna el nai yi blo pugugim asa el Godim gafugag finig enag ehe olyi fegim eseageg. Afa el maia sis i gawig i faigbi asa sonag el enaig gawig Godim faig eba elni amtakwalig nihe numwehenugeg namaunum.

Asa el etetiagigim afa Godna minam fwahig afa enag Israel nai prisni misog el ehengelim aflahlana fenig eba ehe gafa mas wasneig mo.

Asa enanam ehe sis tuhlu Godim faigim eba elni amtakwalig nihem numwehenugegim afa heafna amtakwalig nihem gafa eseg.

Afa el heaba mas hefumba esoi og, ka kike prisni misog el fegim afa unehlana feg amo, eba God ehe mungu ehe enaig elbi kanog fwahag eba hosa ati autunam Aronim gwenaig esena.

Afa Krais eba gwenaig eseg mas heafna unehlagim fingi fena mo prisni misog el fegim. Afa eba God ehem enaig esona og;

Neba kana Leg feg afa hwag osunaba ka neana Alag fefe. a 
Afa ming buk laba God enaig esog;

Eba ne wahkig pris gofufe ofenaiba Melkisedek. b 
Afa maia Sisas hwa bite la blo pugunam ehe ambwaitina Godim weanahlum sahna. Afa sa ma God ehem lahag mina fwahai. Afa ehe hefum sugupenam Godna membugim patalkunaba asa God ehem higina.

Eba ehe Godna Leg feg asa ehe susug flagim lahag. Afa enag susug hefum ogfunag Godna nihem patalfuiagim.

Afa eba ehe afsug el nemug feg asa el ehem patalfugba eba ehe wahkig gag mina feg.

10 Afa God ehem prisni misog el kanog fwahag ofenaiba Melkisedek.

Numwehi masa nengelni olug onigig penfie

11 Afa enag mo kaksag koka sihiage afa ka nem ogfuniba ne mas higi ne yiskosigbi nasa nem anwenag tumenig.

12 Afa ne Sisasim olug onigini ati manageg afa mas ne elim ogfuiag el fig mo. Amo, eba el sa ma nem Godna mo ogfugonigi glawana fenam sa gwesim ikai. Afa ne mas wasneig fane neageg mo afa eba ne maisim tut ne go.

13 Afa ambangel sa mas wasneig mo flig mo eba luwal weti lofug fig ehe mas numwehe onigig mo suialag nihem.

14 Afa wasneig fane eba saglagna feg. Afa enaig el eba heafgelni onigigim numweh lambfig mangwal sa suialag feg afa mangwal sa amtakwalig feg.

Copyright information for `AMNAMANAB