aSnd 3:34

James 4

Bagageahug nunumu enag ahana minagam fa puguf negelniyi enag? Ati enai olningig na fig nogof, “Ka kifutuk esenam amang amang ena kikefum wambugim lahlag olug sifakalig ka fim.” Enaig olug enag mungo mungog elni olyi enag enaig fenig enaig olnigig ol mewa enag eseagig enaig goh. Olningig enag olyi nugwagegim enai bagagig fig.

Amang amang enag nog kawo nog ka esinim wambugim, afa na wambugig hwanig mas figmo eso nesigim elim enag nog ka kukwag sungofena. Na hognam esigim memb nalig newug feagigim, afa na wambu hwanig figim mayi awaiegba eso na hognam olug kakagegim na nunumuingayi fig. Godum na esi sahnimo amang amang wambugum enag, enag nesigim wambu hwanig gik amang amang enag.

Enanayi na amtakwalig olug enaig feg, yuhwa feasaig hwanig. Enaig na ahananam esigim Godum sahinigbi amang amang enag nog “Ka wambum enam,” afa so na wambug hwanig figim. Nogog ka esi wambunim eso nimbefum mungo lahla feagim, enana enag.

God ati nem esegim wambuk, afa nesigim biskigim ohuna betenaigam ahug, Godum na enaig wahiagba, agataikuna gofwamineg lofug enaig na fig. Amangal enaig esigim ohuna betenaim na membigim enaig eseahugba, emba Godum ehe na amtakwalefigim kwisinig.

Baibel enag enaig mo esog, “God ehefena Sungwagim esel big elni olyi washog. Ena Sungwag kifutuk newug enag bigim memb nalig newug fenig bigim enag og, ‘Kana mungo ma fi.’” Afa enag Baibel mo ba, amang nogog, yusug mom bihinigho?

Enaig nesigbi amtakwalig, afa God enag enaig eseg emba bigim kusguni nalig nemug fenugegim afa fegim bigim kwaganig feg ehefena mom pahlukahuagim. Baibel mo enaig osona;

God kalambalig elimbi pega wambupefef, afa aman el ehefum pegaugug opeigba Godna singa fegba enag enaig elimbi, God kisigu nalig fenigim kwaganig feg. a 
Nimbefum nimbehe enaig esi epikunam Godna singag finim gofwehe, ehefena mom pahlugafum. Enaig esi, Satan Uflogumo plauwofati emba sa esenam Satan ehenag embem ikai.

Enaig esinim ahunam Godna muhwa apukugoimba, afa God gamba gwenaig esefe bonam negelni muhla fenif nem wangafuf. Amangam amtakwalig esahugba eso nimbeafngalni olugum enag gigiafeaginim lahlag feagi, gwenaig big ningagagim buwa suflagim lahlag feagig enaig olugum ma fei. Amangal esinim sambaga olni figbi, emba asa ming amtakwalig olugummo enamo hwatigoi.

Nimbefum fahegaginim olningugi amtakwalig newug esel na fegig enam, enam ahwanif fenim, eso enam kinig finim wewu fei, titige hwatinim wahigifinim afa esinim weawu numwehenim nalig ogoi, yawo esel na sifakalig afa enam enag wahigifinim olkinig nalig newug fegi.

10 Nimbefum enag pegaugupinam, ahwanifinim, enaig apeigonam Ainiyagna singag fe, enaig nesiimbi, emba Ainiyag nyana wunehalam gufiyi wembufukuf.

11 Kristen nilite, nogofei ka sumigim amtakwal mo wagonuf mingnag Kristen nilitem. Aban enaig nilitem esenaimba, elimba Godna nihemom enag og amtakwalig feg. Afa na Godna nihemom fahigagenam oi amtakwalig, enag elimba nesegba mas na Godna nihemom pahlukugmo. Awali nemug. Jas amtak lofug na feg.

12 Afa amang fegim na jas lofug enaig feg? Mungwehe enaigba feg nihemo lahlag faiyigi afa ahnaig ahnaig fahegehianugeg jas yininewug enag esel feg, enamba God mungwehe feg. Ehe mungwehe yuhwa newugba fegim mingnag elim enag wankeneg hegeg augwiagim fafaiyif afa mingnag elimwo enamwo amtakwalehiagef. Ehe mungwehe enaig kifutukba feg. Afa naman enai olimbi na feageg, na enai ol unguguegim mingnag elim fahegehianigigmba enaigba? Enaigba amtakwalig!

13 Amangal na enaig mo osogoimba, “Yuwai me big ahuf, sini me big ahuf ming kimbig naligim enam nesinim stua gafungag lofug enaig feagigim mungo krismas ga enaig. Neso esinim mani nalig gi enag numwehenim wambum.” Amangal na enaig mo osogoimba, elimba ka nem enaig mo osonug,

14 amang na enai olig, Godim na etetinig, negelbi anuanamo amang ehe amangwo pugunufe sinimba. Negelni augagba ahnaig maia? Nemba leango lofug enaig feasaig, yikagna pebogum asa fukukag gweyi awaieg.

15 Enaigba ohunaig mo ehe osogoi, “Ainiyag na membugba, siini i esinag i enag yisehe big augwiafuf, anuanamo amansihe bigim pigif. Afa ehe membegba, emba sa big ahnaig ahnaig gafungag ga enag eseagi.” Enaig mo ga ehe osogoi, emba yuhwa feg.

16 Afa enaig nimbefum enag nesig, nimbefna olyi kalambalig enag nesegigim mingawo nimbefena wunehalamwo gufigim fukwalgog. Enaig kalambalig enag elimba enaho amtakwalig newugba feg.

17 Aman enam enag kag suwealagim enam ati anuana fegim afa enam enag pahlukuag hwanigba, elimba gweliehe amtakwalig enag eseageg.

Copyright information for `AMNAMANAB