aSam 22:18

John 19

Afa Pailat amiim esonibi sa ne Sisas kehlinim fliflifefli.

Afa ami enaig esini afa we nasigna lambinim molukugunim Sisasna misog la hogolini afa tafnaig lofug ehem fatini. Afa enag misog elni mwakwalig wag ehem enaig esenagini.

Afa ehengel ehem muhla apukenam afa mwakwalini ehem esogona og, “Sa nangu, neba Ju elni misog el.” Asa ehem pupufenagini.

Afa Pailat pese afwambagam pugunam Ju elim sihini og, “Sa hig, ka ehem fahigenagegba ehe mas mangwal feg mo. Na ka pugu nengel nangum waniblug asa ne nangui.”

Afa enag we nasig nai yi afa lofug tafnaig yi gwese Sisasna elig i afohiafenaba asa ehe afwambagam pugu blona. Afa Pailat ehengelim sihini og, “Na hwa elbi, sa nangu.”

Afa maia saglag pris i anwasag el i ehem nangunim asa fwina esogona og, “Tigi, tigi ehem tiginim li katigeg la fli kahli.” Afa Pailat esoni og, “Nimbe membigbi sa ne wanigafunam li katigeg la sa ma lahai. Afa kike fahigenagegba afa ka onigig ehe mas mangwal feg mo.”

Afa Ju el enaig esogona og, “Ehe enaig sihifeg kaba Godna leg afa kagelni nihe mo enaig gifig el enaig esogba sa ma lahai.”

Afa Pailat ene mo higinam asa ehe fwina embefena.

Afa ehe pese lalagam sefukanam Sisasim sahna, “Ne hanai blog?” Afa Sisas mas ehem mo kwegfulagna mo.

10 Afa Pailat ehem sihina og, “Haiseg ne mas kam mo kwegfulagnag mo? Sa hig, ka enaig wasneigni feg eba ka nem fwahai afa ka nem li katigeg la kahli.”

11 Afa Sisas ehem sihina og, “Afa God nem wasneig faig fwainig fegba asa mas ne kam pigaupi asa el kam neana ninga la fwahig enag elni amtakwalig eba neanam gosinag.”

12 Afa Pailat ena mom higinam afa mina yisigiafena Sisasim fwahiagim. Afa Ju el fwina esogona og, “Afa ne sonag el fwahiaiba asa ikafe eba ne mango misog el Sisarna hihe mo. Amban el sa esog kaba misog el feg enag el eba Sisarna angoluwag.”

13 Afa Pailat ena mom higinam asa Sisasim afwambagam wanikinam kwefihiageg kife la pegana. Afa enag lala meg eba fun simena. (Afa Hibru mona seflig Gabata.)

14 Afa sini Pasova buyis pugufe afa osu misosufgigim mahim fiahfenaba. Afa Pailat Ju elim esoni og, “Nangui nengelni misog el.”

15 Afa ehengel fwina esogona og, “Tigi, tigi, ehem tigifati li katigeg la kahli!” Afa Pailat sahtigina og, “Ne membig ka nengelni misog elim li katigeg la fli kahlibi sa ma lahai?” Afa saglag pris enaig kwegfulagni og, “Sisar mungu kagelni misog el feg mingnag misog el eba awai.”

16 Afa Pailat Sisasim ehengelni ninga la fwahaniba asa ehe li katigeg la fli kahlini. Asa ami ehem kehlinim.

Sisasim li katigeg la kahlini

Matyu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43

17 Afa ehe heafna li katigeg maia kufehlanamba asa wanigafuna. Afa mungwali afu ena bite la apukena eba seflig misog kig gig bite. (Afa Hibru mona eba seflig Golgota.)

18 Afa enanai yi ehengel Sisasim afa ming sambaganigi el mi li katigeg la lambi kagini. Afa Sisas olyi luguna afa sambaganigi el mo ehbegam ahlugwagna.

19 Afa Pailat esonibi asa li katigeg la enaig ginofini:

Sisas Nasaret la nai, Ju elni misog el.

20 Sisasim sa kahlini eba Jerusalem muhla afa enag ginof eba Hibru mona afa Romna mona afa Grikni mona ginofini.

21 Afa Ju elni saglag pris Pailatim lagnana og, “Ne magigim enaig ginofeg ‘Eba Ju elni misog el’ sa ne enaig ginofeite ‘Ehe enaig esog kaba Ju elni misog el’”.

22 Afa Pailat sihina og, “Mangofi, mo sa ka ginofeg ati gwenaig goh.”

23 Afa ami Sisasim asa li katigeg la kahlinim afa enag sambaga sambaga ami Sisasna lofug flinim afa hefum mimagini. Afa ming nineg lofug flini eba mungu mas ming lofugna pahli kwelini mo.

24 Asa ami hefum enaig esogona og, “Ese big enag lofug koskofifi. Nawo satu enana sa gosisi maia amban aflafiba.” Afa ehengel enaig esigbi afa Godna mo ati gifini enag nufunam puguna. Enag mo enaig esog;

Kana lofug hefum mimagifi afa kana nineg lofug flinim enana satu gosisifi. a 
Asa ami enaig esini.

25 Afa Sisasna afag, heafna sumineg, afa sambaganigi Maria ahfena, ming eba Klopasna angwag afa ming Maria Makdala lanai afa ambenam Sisasim muhla muhla afohiafena.

26 Afa Sisas heafna afagim nangunam afa patalfuiag el asa ehe fwina membena nangunam maia muhla gofenaba afa afagim esona og, “Mia sonag el eba neana leg.”

27 Afa ehe enag patalfuiag elim esona og, “Enag angwafig eba neana afag.” Afa enanam patalfuiag el ehem heafna lalagam wanikinam asa enag angwafigim suialafiahflana.

Sisasna lahag mo

Matyu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49

28 Afa Sisas anwenafeg heafna mungwali gafugag ati augig. Afa ehe membeg Godna mo asagi sa ma enag nufunam pugui asa ehe enaig esog “Ka bu hefeg.”

29 Afa miaklana bu botolna muhla gofena asa ulefle lofug enaig flinim miaklana bu la fighinim aga la pahginim fingi kwalig Sisasna memtog la nehini.

30 Afa Sisas enag bu nenam asa ehe esona og, “Eba gwenaho!” Afa ehena misog hugfu penam afa ehe nufuna lahafena.

Ami Sisasna emesiegim fagna pifina

31 Afa enag osuna eba Fraide afa ming osuna eba kwania buyis pugufe. Afa Ju elni saglag oksig enag osuna lahag el li katigeg la lugwagim asa ehengel Pailatim sahni og, “Sa ne mongim tutohianugeba sa ma ikagnaule pigigba asa melig mo li katigeg lanai lamb pei.”

32 Asa ami afunam sambaganigi elni mongim tutohianugini asa Sisasna muhla katigini.

33 Afa ehengel Sisasim ambe nangunibi eba ati lahana asa mas ehena mongim tutohianagini mo.

34 Asa ehemba enaig esini ami mungu emesiegim fagna pifinaba asa taf i bu i sugfuna.

35 (Afa el enam nanguna maia enag pugunaba asa ehe ena mo sihiageg afa heafna mo eba nufunam feg. Afa ehe anwenafeg heafna moba nufunam asa ehe enaig sihifeg sa ma nengel enam olug onigigim kehli.)

36 Afa enag pugugba eba Godna mom ihlafeg. Eba enaig esog, “Mas ehena mungu kigim tofui mo.”

37 Afa ming Godna mo enaig esog, “El sa fagna pifina sa ma ehengel ehem enam nangwafufi.”

Sisasim bite kife la fakini

Matyu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56

38 Afa Arimatea kembig la nai el Josep blonam Pailatim sahna og, “Ma ka fwahaiba Sisasna eligim ka sa flauku.” Afa Josep eba Sisasim patalkuiaule afa ehe Ju elni saglagim embefenam asa ehe hefum kumwahlana. Afa Pailat ehem sawifenaba asa Josep ika flanam sa flaukuna.

39 Afa Nikodemus i ehe i ahkana. Autunam Nikodemus Sisasim sinaini blo nanguna. Afa ehe 30 kilogram sanda i pauda i lambi lambluna. Enag sanda eba seflig mer afa alos.

40 Afa eheningi Sisasna elig aflaukunam asa sandana paudana waheg ahfenam sa aitinag ahfena afa lofugna sagnag ahfena. Enag gafugag eba Ju elni nihe lahag elim enaig safifi.

41 Sisasim asa tigi kahlini eba aso muhla. Enanai yi glaunai fun meg gofena afa mas enag fun meg la hugum skoafufna mo.

42 Afa enag fun meg muhla gofena afa Ju elni auguiag osuna muhla ofefenaba asa eheningi enanai yi Sisasim ahflauku ahfakana.

Copyright information for `AMNAMANAB