John 5

Sisas mong lilifeg elim suiala fatina

Afa ming osuna Ju elni buyis ofefiba asa Sisas Jerusalem gam ikafe.

Afa mengig mungu Jerusalem kembig la go enag mengig eba seflig sipsipna mengig. Enag mengig eba bume bu muhla go. Enag bugig Hibruna mo seflig Betesda afa la gohug afwambag sime enag bum wagifakag.

Afa afwambag sime la kaksag gih el enanai yi gofena. Afa enag gih el eba nof etetini afa mong ninga liligna asa auguiafena.
5:4Afa nengiafufena maia bu nekuneku feflaba. Asa el oningig eba ansi mungu Ainiyagna of la nai el bum enaig eseafna afa amban gih el gof ika bu la pefenaba asa hiafna gih suialafefna.


Afa mungu el mong lilifegna 38 yia enaig fena.

Afa Sisas ehem nangunam afa anwenafena ehe wahkig gwenaig fena asa ehem sahna og, “Atiaho ne membeg sa ma nem suialafe?”

Afa el sihina og, “Saglag, mas amban kam kweafug mo afa maia bu nekuneku ofeba afa mingnag el goseg afug apaiye go afa kaba awai.”

Afa Sisas ehem esona og, “Sa buihianam kife flanam saika.”

Afa ikagna ehe suialafena afa heafna kife topeske flanam asa ikana. Eba Esug Auguiag Osuna ehem enaig esena.

10 Asa Ju el enag elim laginini og, “Afa ilawaba Esug Auguiag Osuna nofeka kife flanam asa uku. Afa bigelni nihe mo enaig gafugam kweg.”

11 Afa el wahigi sihina og, “Hwa el kam suialafenag kam enaig esonag og, ‘Nimbiafna kife flanam saika.’”

12 Afa ehengel ehem sahni og, “Amban nem enaig sihifenag?”

13 Afa enag el mas anwenafeni mo amban ehem suialafenag asa Sisas kaksag el meagam mungwali walagena.

14 Manige fwainig Sisas ehem Godna Kwania lala la nangonam asa ehem sihina og, “Ei, neana elig ati suialafeg. Sa higi sa ne enaig amtakwalig nihem sa ne fwaha afa ne fwaha fwainigba masa ne fwina susug kwania flafe.”

15 Afa enag el ikanam asa Ju elim sihini Sisas kana eligim suialafefatig.

16 Afa Sisas Esug Auguiag Osuna enaig esena asa Ju el ehem kinig faini.

17 Afa Sisas ehengelim wahigi sihini og, “Kana alag mungwali osuna gafuga fafefe asa ka gafa gwenaig eseg.”

18 Afa Juni misog el Sisasim lagini afa maia enag mo higinibi ehengel Sisasim olug kakagenim og ehem tigibi ma lahai. Afa ehengel og ehe mas Esug Auguiag Osuna nihem patalku mo afa mingam enaig esog God kana alag afa hefum fingi feg og kaba God i mungwalofug.

Sisas esog kaba Godna leg

19 Afa Sisas sihina og, “Ka nufunam sihinig, afa Leg mas heafna oningig la enaig esei. Afa Alagna gafugam nangugim afa Leg gwenaig eseg asa mangwal alag eseg eba Leg gafa enag gafugag eseg.

20 Afa Alag Legim fwina membenag asa ogfunag mungwali mangwal ehe eseg. Glau nengel Godna kigmog ati nangug afa Alag Legim kigmog kwania ogfunagba asa Leg enaig esefe asa nengel sineminafif.

21 Afa Alag enaig fasefe ehe lahag elim fukulag lasug afa wahkig nofkenagag faig. Afa Leg gafa gwenaig eseg asa heafna membeg ehe ambanim membenag asa nofkenagag faig.

22 Afa Alag ehe mas elim kwefihiage afa kwefihiageg gafugag eba Legna ninga la fwahag.

23 Asa mungwali el sama Legim fingi fi gwenaig asa Alagim fingi fini. Afa Alag Legim ningihiag asa amban el mas ehem fingi fenag mo eba alagim gwenaig esenag.

24 “Ka nem nufunam sihinig, amban el kana mo higinim afa Godim olug oninginigbi asa ehe kam ningihiag afa enag el wahkig nofkenagagna feg asa God ehem mas kwefihiagenam susug fai. Afa ehe lahagna mina fwahagim asa nofkenagag mina la go.

25 Ka nem nufunam sihinig, ati muhla feg eba ilawo enag pugufe afa el lahag mina la afo asa Godna Legna mengig higinim asa amban el ehena mengigim ati higinag eba nofkenagag flafe.

26 Afa God elim nofkenagag faig asa ehe nofkenagag mog feg. Afa ehe Legim kigmog faig asa Leg gafa nofkenagag mog feg.

27 Afa Leg eba Nufunam El asa God ehem enaig esona og, sa ne mungwali elim kwefihiagenuge.

28 “Afa enag puguiba asa nofeka kana mo sineminafi. Afa mungwali lahag el biteg kife la afogoku asa Nufunam Elni mengigim higinim,

29 asa heafgelni biteg fe fwahinim apukefe. Afa amban el suialag nihe esena asa buihianam pese nofkenagag flafe. Afa amban amtakwalig nihe esena asa buihianam God ehengelim kufenifi.

Mingnag mo ogfunag Sisas amban maia

30 “Kikefum mungu ka mas mangwal enaig esei. God kam sihinag asa ka higigim afa ka kwefihiageg. Ka mas kikeafna sawiegim patalkui eba awai. Afa kam el asa ningihiag ka ehena sawiegim patal fakufe asa kana kwefihiag eba nufunam nemug.

31 “Afa kikeafna mo mungu sihiba kaba amban maia asa enag mo eba mo behig feg.

32 Afa ming el kana mo sihife eba kana mo kweafug. Afa ka anwenafeg heafna mo kam sihinag eba nufunam.

33 Afa nengel elim Jon nangum ningitigina asa afu anwenafi ka amban maia. Afa Jonna mo ambala nufunam sihina.

34 Ka mas oningig elni mo sama kana mo kweafui. Afa ka Jonna mo sihinig asa nengelim kweafug sama nengel amtakwalig mina fwahanam afa suialag mina patalku.

35 Afa Jonna mo lam lofug asa nengelim ombusug faig asa nengel enanam mwakwalig enag ombusugum sifakalig.

36 Afa Alag gafugag kana ninga la fwahanag asa ka enag gafugafe. Asa enag gafugag kana mo kweafug afa ogfug Alag kam ningihiag. Afa Jonna mo eba enaig eseg afa hwa mo eba fwina suialafeg.

37 Afa Alag kam ningihiag afa ehe gafa kana mo kweafug. Afa nengel heafna mengigim mas higi afa heafna eligim mas nangug mo,

38 afa heafna mo mas nengelni oningi la go mo. Asa nengel kam mas olug oningi mo asa ehe kam ningihiag.

39 Afa nengel Godna ginofim ati fahigeflig asa ne enaig esogog afa ka enag mogim anwenafeba ehe kam wahkig nofkenagag faife. Afa enag ginof kam sihinag afa kam ogfunag kike amban maia.

40 Eba sihig ka elim nofkenagag faife asa nengel yiskosig kam patal ambegim.

41 “Afa maia el kam fingi figbi asa ka mas enam fwina oninginai.

42 Afa ka ati anwenafenig nengel mas Godim nufunam membenig mo.

43 Afa ka Alagna unehlag la blog asa nengel kana mo mas kehlig mo afa ming el heafna unehlag la mungu bloiba asa nengel heafna mo kehlifi.

44 Afa nengel laskuhlagim nembefum fingi fig asa enam sifakali. Afa nengel mas oningi God mungu sama kagelni unehlagim fingi feni asa mas kam olug oningini.

45 Nofeka enaig oningifi haig haig amtakwalig nihe sa ne esig asa ka Godna nof la nengelim kufinife eba awai eba Moses ehe enaig eseg. Nengel oningini Mosesna mo nengelim kweafug asa enag mo nengelim kufinig.

46 Afa Moses kam ginofenag afa nengel nufunam Mosesna mo patalfuibi asa kana mo gafa nengel patal ambefe. Afa nengel mas enaig esig mo.

47 Afa Mosesna ginofim nengel mas kehlig mo. Haisegba nengel sa kana mo kehlifi?”

Copyright information for `AMNAMANAB