Mark 10

Sisas osoni angwafigim ningitigigmba mas yuhwafegmo

Matyu 19:1-12, Luk 16:18

Sisas egam wahianam yikana provins Judiagam yikana gwesim bu Jordangam eso bu enag minggam yikana. Elksa ambogona nuwagena Sisasna nihiyi. Enag Sisas, ehe eso esekafena, enaig esena, Godna mom sisifunugena.

Mingnag Farisi el ambogona, ona, “Nawo Sisasim gihinim.” El enag enaig sahinifini, “Enaig aman angwafigim ningihiagmba, elimba yuhwahofeg? Autinam God Mosesim mo faina, enamba?

Sisas piskenam sahini, “Ahnaig mo Mosesmba nem faini yuwanamba?”

Farisi enag wahigifinim Sisasim osoni, “Mosesmba kagelni ufuamba, enaig osoni, ‘Aman angwafigmbi oningihiafimba, eso ma enaig ginofenam fainam, ka nem ningihiag, eso ma ningihiai,’ Moses enaig osoni.”

Sisas piskenam sihini, “Negelni ufuamba olug liputig yafuflag el, enaig fenamba enag Moses ena mom negelni ufum faini, yawo gamba negel gimba enaig esig.

Yuwana newogmba God mungwal gawig enag gafungafe genam, afa kwambolomi angwafigmi God gafungafewogona.

Enaig fenamba kwambolo enag eso ma awagafagim wahianam eso angwafig i mungo olug ahfanam, eso ahagambahlagofi.

Yawamba enaig eseg, ohunanam enag sambaga mas ahagahmo, yawamba ati mungo feg.

Amang ese God numusuhulug enag ena nofeika wo kougum.”

10 Piskenam lalagam ahunam saigonam eso ehefena nihiyinai enag Sisasim enam enag sahini.

11 Sisas osoni. “Enag aman mungo ehefena angwafigim ningihianam afa mingim fagmba, elimba enaig eseg, ehefena angwagim enag amtakwalefagim, afa angwafig wambugum amtakwalesungofeg.

12 Afa enaig angwafig ehefena ligagim wahiagem, ming awag wa kagmba, ehengamba gwenaig eseg, afa awagwagagim enam amtakwalesungofeg.” Sisas ehefena nihiyinaim enaig sihifeni.

Sisas Godum sahana luwalim lahlafenugegim

Matyu 19:13-15, Luk 18:15-17

13 Enag el mingnag luwal hutiatanigim Sisas nangum wan ambogona. El enag sawiyifini Sisasim ogum, “Ma luwalim enag ningagana tutohilihiagei.” Enag ehefena nihiyinai enag elim enag nunumuhiagini.

14 Sisas ehefena nihiyinaim enag nangwagenam, enag nunumuhiagena. Sisas osoni, “Negel nogofeika kwegonum! Hwahiyi! Luwal ma ka nangum ambogoi, Godmba luwal ohunaik lofugumba sa wanagafi.

15 Elmbi enaig esimbi God ehim enam ma afalig feni. Luwalmba ehefena awagim numwehe olningenif, awagna mom fa higif. Mungwal el enag enaig ma Godum esini. Yinim newugehe ka nem osonug, aman el luwal lofug enaig esei hwanigmba, elimba ahnaig asenam, God afalig elim wanagagim esel esim enag ahnaig sahokahmo! Awai newog!”

16 Enag Sisas luwal mungogum ningagana tutohilihiagenam, Godum sahanam luwalim lahlafenugena.

El gawig numbiyinai

Matyu 19:16-30, Luk 18:18-30

17 Sisas bwihianam yikafenamba, el mungo kikigni bona Sisas nangum, mogukug kwakwagenam Sisasim sahana, “Nemba anuana lahlag, ahnaig kasenam eso ka hegegmba gwesenam gofuf?”

18 Sisas sihina, “Amang fegim na kam lahlag moaogonag? God mungwehe lahlagmba, mingmba aman fe hwanig? Awai!

19 Autinam God Mosesim mo faina, ogufunugum lahlafehugum amang amang mo enag. Ati na ena mom enag anuanafeg. Mingnag momba enaig feg, ‘Nofeika amanim tigekam. Nofeika angwafig wambugum amtakwalesungofem. Nofeika okwefem. Nofeika mingnag elim moakwelenim. Nofeika waskwesenam ahnaig ahnaig esenam wambum. Awagafagna mom higigonufi.’ Enaig mo God Mosesim faina.” Ena mom enag Sisas elim sihina.

20 El enag Sisasim sihina. “Yuwanam ka luwal fefenamba ena mom enag ka pahalukuna, afa bogum yawangamba ka gwesehe feka.”

21 Sisas nangonam elim enam olug lahlafena, enag Sisas osona, “Nemba mungom ehe na tumek. Yikanam nimbefena mungwal gawig enag ningitigife, el ma wambwi, enanam mani enag wambnam eso amangal esel wohof, lofug, amang amang enam enaig hwanig feg, enaig elim, mumankeni. Enaig na eseimba emba sa na ofwa yika pugunam enagsa gawig lahlag na wambwi. Gawigim enaig esenam, eso, bonam kam pahalumbwi.” Sisas enaig sihifena.

22 Enag el enag ena mom higinam nohmbosug wahigifenam afafenam nemonafena afa olug kinig fenam ena kana. Ahnaig asegmba? Enag el enag gawig numbiyinai fena, enag esena.
10:22El gawik numbyinaimba ehefena gawikim mungo orning kafena, afa Godumwo oru etetinag enag Godna wanagagwamba ahnaig sahokafehmo?


23 Sisas ehefena nihiyinaim enag fahegenugenam, enaig sihifeni, “El gawig numbiyinaimba ahnaig ahu saigoahmo God wanagag esel esimba.”

24 Ehefena nihiyinai ena mom higinim enag olug wahegesainam enaig sihiagahufena, Sisas ehefena nihiyinaim ming mo sihini, “Kana luwal, aman God wanagagamba esimba sahwagimba, enag ahnaig sahokafef?

25 Kamelmba sis nalig bulmakau nalig lofug, enag yikagim nel nasig megam enag ahnaig sahokafehmo? Awai! Afa aman el gawig numbiyinai gamba gwenaig eseg. God wanagagamba ahnaig sahokafehmo?” Sisas enawasim enaig sihifeni.

26 Ehefena nihiyinai enag olug wahegasainam ehefum sihiagini, “Enaig esegmba aman hegeg gohogmba fanam gwesenam gofuf?”

27 Sisas, nofna nangwagofenamba, enag osoni, “Elmbi ahnaig asihmo? Awai! God mungwamba sa elim enag numwehenugenam eso ahunam saigoi. Amang amang God esegim esel, enag emba wa yuhwa gweyi esef.” Sisas enaig sihifeni.

28 Pita Sisasim osona, “Higi, kagelmbi mungwal gawig enag ati ka hwatigim, enag ka nem pahalug ahua.”

29 Sisas osona, “Yinim newug ehe, ka nem osonug, aman kam olningenam, eso yikanam Godna mom lahlag sihiagekafi, afa ehefena lalam wahiyai, etegim, suminigim, muluwalim hwati, awagafagim hwati, luwal, asom hwati

30 aman enaig hwatiegmba emba sa enagsa 100 wambwi, ohuna betenai etiniagsa 100 lala, nilite, muluwali, afag, luwal, aso afa emba wa kinig gimba wambof. Enengim ohuna betem wahianam, eso hegeg gohogum enam fanam eso gwese gofi.

31 Afa enagsa el esel yawo ohunanam gosugmbi enamba enengimba wa sum fesaif. Afa enagsa el yawo ohunanam sum fesaig enag ehe enengimba wa gosuf.”

Sisas osona sambaga mungogum, “Emba ka wahanam, piskenam bwihiaf”

Matyu 20:17-19, Luk 18:31-34

32 Ena minam ahuafenamba Jerusalemgam Sisas gosna. Sisasna nihiyiani enag olnigninim oluwahegasaina ogogum, “Ahnaig Sisasimba pugunaf?” Mingnag el gimba Sisasim pahalug ahuafena. Enag ehel gamba embefini. Sisas ehefena nihiyinaim 12 fena enam mungo sulufunam. Enaig sihinugena amang ehim wa pugunaf.

33 Sisas osoni, “Higi, yawomba Jerusalemgam big fukwalgogum ahufe. Enag El God Ningihiana Of Wanai, elim enamoa el mungo pris elmi anuana elmi wa faiyif. Ena pris i anuana el i sihiaginim mungwa mo finim afa so enaig osogof, ‘Eso ma tigekinim ma wahai!’ Mingnag elim wa faigof elimba Israel wanai el mo.

34 El enag enaig esinif, kiapasefinim, ahnaig ahnaig esefif, memp fuginif, wena tiginim, afa tigekif. Enaig esef, sambaga mungo siyi osuwu i, mayi yikaimba, eso enagel piskenam bwihiaf.” Sisas enam sihinugena.

Jems i Jon i ona, “Nawo Ainiyag ahfem”

Matyu 20:20-28

35 Jems i Jon i, Sebedini le ningigig, sambaga ningigi enag Sisas nangum ahmbonam ahsahana, “Anuana kohogum kawo nem amang mungom ahsahanam enam enag kam eseni.”

36 Sisas sahini, “Amangim na sawie ahfeg nohogum, ‘Kam eseni’?”

37 Enag sambaga ningigi enag ahsihina, “Enagimwo wangenegenam enag nemba afalig fegmba nimbefena elim enag na wanagafuf, enag ka enaig sawie ahfeg, kohogum kawo amanwo neana nihigam agai amanwo neana sahagam agai.” Enaig sahnahfena.

38 Enag Sisas osoni, “Neningigi enag mas anuana ahfegmo amangim esel na ahsahig enamba. Na yuhwa ahfeime? Kinig nalig esel, kamble fagim. Feg enaigmba na yuhwa ahfaime? Blufle nalig lofug enaig bogum nem yisiyi fa kaugoimba. Kamble fagim esel enaigmba. Enaigmba na yuhwa ahfaime!” Sisas enaig sahinigena.

39 Sambaga ningiginenag osohona, “Emba ka yuhwa ahfef.”

Sisas sambaga ningigim enam sihini, “Yiniho, enag kinigmbi emba na wa ahfafwa, afa mingnag kinig nalig blufle lofug enaig ne wa yisiaogof.

40 Afa enag aman sahagam agafim nihigim agagim enag, kamba mas gishu fwahiai, elimba God mungwamba sa enaigmba gishu fwahiai. Autinam God ehe elim enag ati gisfugum hwatigig enanayi ahagagimba.

41 Mingnag Sisasna nihiyinai enag 10 enam, enag enam higinim enag Jemsmi Jonmi wagugoni.

42 Enag Sisas wunoni, “Ambogonam kana nihiyi nuwag,” enag osoni, “Nolningig mingnag elni nangwag gohogmba, ehfamba enaig esehu, ehefena nihiyinaim tifutigim nangwagihiagewo. Amang amanagim enam og, ‘Kam mayi osoimba, eso kam kwegfwi.’ Enam og enag ehena mom enag mungwal pahlug ahuafena. El enag ehena gafungag figim, afa mungwal pahalug ahug.

43 Enaig el esel esig, afa negelmbi nogofeka pahago ahum enaigim enag. Negeliyinai aman enaig oliegmba, ‘Kawo nangwagohog el fim,’ aman enaig oliegmba, emba eso ma gafungag luwal fei, afa mungwal elim kwaganyegim yuhwafei.

44 Aman oimba, kawo sisigam Ainiyag fem, emba eso ma gafungag luwal fei, mungwal el esel enagna singagfeni, mungwal elim enag kukwaganig fei.

45 Ahnaig asegmba, enag ka osog? Enag El God Ningihiana Of Wanai ehe gamba enaimba ohuna betegam bogum ehena gafungag mas figmo el ehim mas kwegofugmo. Awai! Ehe bogum elim gafungafegim kwaganyegim. Ehe bogum elim wahanigim, afa elksam piskegim wambugum ahnaig ahnaig amtakwalig el esel esehufena enagnai!” Sisas enaig sihifena.

Sisas nofselenam elim numwehenagena

Matyu 20:29-34, Luk 18:35-43

46 Ambogonam apekugonam Jerikowa, enengim Jerikomwo wahiyinim ahuna, Sisas ehefena nihiyinaim wankana, afa enagsa el, ena gamba mungwal ahuna. Bartimeus Timeusna leg, enag mina meigim agafena. Ehmba nofselena enag elim manim wunoniaofena.

47 Enag higinam Sisas Nasaret wanai ombo, enag gweyi hognam amtakwal wuneona, “Sisas Devitni leg, nemble kam afafena.”

48 Elksa nunumufini, “Kawug kapinife.” Afa enag el enag hognam amtakwal wune nalig fena, “Devitni leg, nemble kam afafena.”

49 Enag Sisas yikanam muhwa gohnam, eso Sisas osoni, “Wuni, ma boi!” Mingnag el elim nofselenam enam wunoni, “Olug lahlafenam! Bwihia! Sisas ati nem wunonag.”

50 Lofug foholanam agafena, enag lofug hugufatinam yikagna bwihianam, Sisas nangum yikana.

51 Sisas enag elim enam sahana, “Amangim na sawiyifeg, nogum?” Nofselena el enag Sisasim osona, “Kogum kawo nunof fehiagem!”

52 Sisas sihina, “Yisehe yika, ati na olningig emba God ne wa kwegofuf, enag nofug enag piskenam yuhwafena.” Enag yikagnam nunofehiagenam, eso Sisasim minagam pahalukuna.

Copyright information for `AMNAMANAB