aSam 118:22,23
bSam 110:1

Mark 12

Mo enawasim el amtakwalig wain lifug asowa fahegewogum

Matyu 21:33-46, Luk 20:9-19

Sisas enawasim sihini enaig osona, “El mungo wain lifug aso fegim bwag aitig. Mime kunim hun tifutukni numwehiaginim enanayi wain fug aitinim mongni wainfug fapaugofigim enaig esigim bug puguagim. Enag sime lala kwina nimbanam el enanayi fahegegohogum ma sa wa okwefna el ambogonam wain fug wambuf. El enag mingnag elim wasanam enag asom fahegegofohogum, afa mingnag lifugwo ena gafungag wanai enam wambugum, afa mingnag lifugwo asoana awagim faifini. Asoana awag wahegam kafenamba.

Mayi lifug enag asonai enag ambiafenamba, eso asoana awag gafungag el mungom ningihiafena enag asogam, enaig sawiyifefenam ma mingnag wohof yika wambwi enag asonai.

Enag el asowa fahegeg gofohog enag enaig esifini. Elim enag nangufinim, mayi bwafenamba, sulufifinim tigifinim, yusug piskifinim ningihiyifini.

Asoana awag enag piskenam ming elim ningihiana, enam gamba mesowa topinim amtakwal tigifini, amtakwalefini.

Asoana awag ming elim ningihiafena, enam tigekifini. Enag enagsa el gafungafigim ningitigifena enag asogam. El enag enaig esinim, mingnag elimwo behtanigim kugwag aitifinimbi ahkitigiaogona, mingnag elimwo melni kugwagsungofini.

Enag mungo gofena, elimba ehefena leg mungo enam olug lahlafena. Awag enaig sihifeni, ‘Elimba kana luwal, gafungag el enag kana luwalim anghiginim lahlafinif.’ Enag sumiyim enag ehefena legim ningihiana.

Enag el eseli enag asowa gafungafegofofena enag ehefum oligi sihiagahufena, ‘Elimba asoana awagna leg, emba awagimoa wahaimba mungwal gawig ena wa wambuf. Hegefi! Nawo tigekim, nawo tigekinim, eso ehena asom fim!’

Enaig fenamba enag tigekinim eligimwo aso leng meigim finim fatini.

“Enag wain asoana awagmba ahnaig asef? Emba bonam, el eseli asowa gafungafegofofena, enamba kugwag sungo fenam eso mingnag elimoa asowamba enamba faif.

10 Mas na ginofum enag fahegaginimo God autinam osona, enamba?
‘Mingnag el lala nimbigim,
gungwekigim mungom nangufinim kwisifini,
Afa gungwe kik enag yawamba wofugukum pugug.
11 Ainiyag enag enaig esegim pugug;
enag ka nangugmbi lahlag newug feg.’” a 
Sisas enag ehefum ena wasim osoni.

12 Ainiyag el enag enam higinim ati olningini Sisas enawasim ehelim osonug olningini “Kagelmbi amtakwalig enawasim enaig fenamba,” enag el enag ogona, “Nawo Sisasim kikehilinim ogohum,” afa enag embefini. Enagsa mingnag el esel Sisasim pahalug ahuafena, enag elim enag embefegoni, enag Ainiyag el enag Sisasim wahiyini ahuna.

El Sisasim sahini, “Rom wanai elim takis faimbi, yuhwaime? Awaime?”

Matyu 22:15-22, Luk 20:20-26

13 Mingnag el Farisi elim afa Herotna nihiyinai elim enam nigitigini Sisas nangum.

14 Ona, “Nawo Sisasim amang amangim sahinim. Ogona mayi Sisas amtakwal sihifeimba, neso sulufinim kotinim.” El eso tatam aula fakahilinif, enaig lofug ogona, “Nawo eso Sisasim esinim.” Israel el Rom wanai gavman elim takis mani faigim, enag nunumugonam kwisini. Enag Farisi el afa Herotna nihiyinai el enag ambogonam Sisasim sahini, “Anuana, ati ka olningig, nemba yinim osfawof, nemba mas embefini ahnaig ahnaig esel nem olninginig enam. Aman esel Ainiyag feg enam enag nemba mas ahnaig mo faiyinam. Afa aman esel hofanam feg enamwo mas na ming mo faiyi. Awai! Nemba yinim fa sihif God esel membeg enam mungo. Enag nimbe kam sihin, Romoanai el elim nangwagawo, wunehalamba, Sisa, enamba ka manimba faiyime? Awaime? Enaigmba ka esimbi ka yuhwa feime? Awaime? Enag kawo mani enag faime? Awaime?” Sisasim enaig, sahinifini. Ainiyag el enag enaig olningugini, “Sisas mayi enaig sihifenimbi, takis mani Sisam fai,’ eso mungwal Israel el Sisasim nunumufif. Afa enaig mo sihinimbi, ‘Nogofeka takis mani Sisam faim,’ eso gavman el Sisasim waginif.”

15 Sisas ati olningini enagel enag ogona, “Nawo Sisasim gihinim.” Enag Sisas wahigifenam, osoni, “Amang figim nogogum na kam gihinim? Mani busug kam ombugona, kawo nangom.”

16 Enag el mani mungo ombugona, enag Sisas sahini, “Nohmbusugi wunehalag mba amana?” El enag osoni, “El Ainiyag esel Romoa nangwagawo, wunehalamba Sisa, enagna nohmbusug.”

17 Enaig fenamba, enag Sisas osoni, “Amang Romoa nangwagohog elnimba, emba eso enam faiyi; afa amang Godnamba eso Godum faiyi.” El enag ena mom higinim olug wahegasaina.

El Sisasim sahini, “Elim wahagim piske bwihiagim?”

Matyu 22:23-33, Luk 20:27-40

18 Mingnag el Sadyusi el Sisas nangum ambogona. Sadyusi el enag enaig osogwafena, “Elimbi wahagim, mas piskenam bwihiai.” El enag ambogonam, Sisasim sahinim,

19 “Anuana, Moses ena mom autinam ginofena, amanim luwal hwanig wahaimba, afa ehena angwag agafuf, emba so ehefena suminig enag ena angwafigim enag ma fafim. Luwal mayi feimba eso ena luwalwo eteg esel luwal hwanig wahag ehagna kukwa gohof.

20 Autinam elengegwa gohona, enansini nilitena gofwehena enag eteg angwafig fanam, afa luwal hwanig wahana.

21 Etegim engeg enag angwafigim fanam, afa luwal hwanig wahana. Bwali enag fagim gwenag angwafigim fanam, afa ehe gamba luwal hwanig wahana.

22 Afa figinyeg, afa, enuweso, afa elngeg ena suminimbugug enag finim enag angwafigim mungom enag luwal hwanig fesainam pigina, afa angwafigim gimba sumiyim wahana.

23 Enag hwaonam, melig pigyeg ena wa bigiagafef, enag hwaonam enag angwafigmbi amana angwag fef? Ati na olningig elengegwa gohona enag el enag angwafig mungom fini.” Sadyusi Sisasim enag enaig sahinifini.

24 Sisas osoni, “Negelmbi mas na anuana figmo Godna mom autinam el ginofini enam. Enag mas na anuana figmo Godna tifutukum gimba. Enaig fenambe, enag negel enag mwetetiagig, mas na yuhwa figmo?

25 Enanam melig pigyeg piskenam bigiagofefimba, enanamaba mas angwafigmbi wambwi. Ensel, Godna gafungag wanai, ofwanai, angwafigmbi mas wambwi, enag enaig el gimba wa esif.

26 “Yawo enag nawo olningugim el wahagim piskegim bwihiagim enam autinam Moses ena mom enag ginofena li suwila lagofenamba. God ena suwi mewa sahogohonam Mosesim sihinagena. Ena mo enag mas na fahegigmo? Abraham, Aisak, Jekop enam autinam pigig, enag God Mosesim enaig sihifena, ‘Kamba Abrahamna God, Aisakna God, Jekopna God.’ God Mosesim enaig mo sihina. Afa God ati olningina ehelni sungwagmba mahiyim augwia.

27 Godmba melig ese pigig enag elni Godmo. Awai! Elimba enag elni God ehe aman esel hegeg gohogum esel, enag elni God. Negelni moamba amtakwal newug feg!”

Autinam God Mosesim mo faina, amang mo sisiyiamba feg?

Matyu 22:34-40, Luk 10:25-28

28 Anuana el mungo bona Sisas nangum, ena hegenamba mo fuflafegegofofena. Enag higinamba Sisas mo wahigifenam yuhwa sihini. Enaig fenamba, enag el Sisasim sahana, “Godna moamba ahanag sisiyiamba feg?”

29 Sisas wahigifenam elim enag osona, “Mo sisiyi fegmba ohunag, ‘Negel Israel! Negel higi! Ainiyag God mungwehe mungo Ainiyag bigelni fenig.

30 Nimbefum! Ainiyag enag, nimbefena Godum enam nininewug olug lahlafena. Nimbefena olug, sungwag, tifutuk, enag mungwal Godum ma lahlafini.’

31 Enam engeg mom mba enaig eseg, ‘Nimbefum esel na lahlafenagmba, enaig eso mingnag elim gimba enaig olug lahlafenai aman esel neana muhwa aga enam.’ Ming mo mba mas ena mo sambagam enag flafatigmo.” Sisas anuana elim enag enaig osona.

32 Enag anuana el enag Sisasim sihina, “Anuana, nemba yuhwaho osog. Elimba yuhwahofeg, esel nosog God mungwehe Ainiyag feg, ming Godmba mas fegmo, gweli mungwehe.

33 El ena Godum ma olulahlafini, olug, sungwag, tifutuk enag mungwal enag Godum ma olug lahlafini. Ehefum esel lahlafenagmba enaig eso ma minbnag elim gimba esei aman ehena muhwa aga enam gamba ma olug lahlafeinai. Sis afa amang amang enagel Godum fa faiyif, enaig pahalu ahufigim enag elimba yuhwaho. Afa enag sambaga ningigi mo enag pahalukahuagim afa amang amang Godum faiyigim enam flafatig.” Anuana el enag enaig sihi Sisasim fena.

34 Sisas enam hegnam, enag olningig anuana el ati olningig ena mo lahlag nininewug sihig. Enag Sisas sihina, “Nembe gweli ati na bogum Godna muhwa puguagim ofe. God afalig esel enam wahegwa na gohmo.” Enag mungwal el esel enag embefinim Sisasim ming mom sahingim.

Sisas elim sahini autinam God elim Gishu Fwahagim

Matyu 22:41-46, Luk 20:41-44

35 Sisas Godna lala naligyi tempilwa gofenamba elim mo sihinugenam, enaig osoni, “Ahnaig asegmba enag anuana el enag enaig osogog. ‘enag Kraisim enam ogogum Devitni leg?’ Ahnaig asegmba enag enaigmba osogog?

36 Godna sungwag Devitim ogofunagenamba, enag Devit autinam enaig osona,

‘God Ainiyag enag kana Ainiyag sihina,
Nemble kana nihigim ningagim agai.
Nihigim augwiagmba enaig eseg
aman esel sisiyifeg enag fawof.
Enengimba amangal esel nem ona kawo amtakwalefim
enag elim enag ka neana mong singag wasanif.’ b 
Devit Godna mo enaig osoni.

37 “Devit ehehmba, ‘Ainiyag’ moaogona, enag Kraismba Devitni leg ena ming momba enaig eseg Devitim gamba Ainiyag fenag.” Sisas enaig osoni. Enag elksa sifakalni Sisasna mom higinim.

Sisas sihini, “Anuana el amtakwalig ahuagim, enam negel gimba nunofifum”

Matyu 23:1-36, Luk 11:37-54, 20:45-47

38 Sisas mo ogfunugum enaig osoni, “Anuana el enag mingnag enaig esehu, enam negel gimba nunofifum anuana elim eseli enam. Anuana el enag enaig amtakwaligim membig, lofug kwieg aitiagigim, eso aisagafesai. Lofug kwiegmba autinam enag anuana el mungo aitikigwafena. El enag enaig olyifini ogona, ‘Eso el kam ma lahlafegoni.’ Enag eso ambogofenam ambagam nuwagifinam sahoafena kimbigwa gamba.

39 Israelna nuwagig lalawa enag el enag kuk lahlagim mungo lahlafini ogonam, ‘Nawo ahufenam ambagwa elni nohmbosogam auguiafum. El ma bigim nangwagi.’ El enag ogona, ‘Nawo wohof nalig ahagagwa gamba ahufenam, kuk lahlagwa mungo auguiafum.’

40 Mingnag angwafig esel ligambugugum, mayi pigiafenamba angwafig mungo mayi auguiafenamba, anuana el enag ahufena angwafigni lala enag wambugifini. El enag Godum enaig moakwalnifinim sahinifini kwina gwesim ogohu asagafena. Hwaonam, God fahegagofefimba enanam enag enaig el kinig tawetik nalig newugehe wa wambuf.” Sisas enaig mo osoni.

Angwafig esig Godum mani faina

Luk 21:1-4

41 Sisas mani keg muhwa agafena Godna lala naligyi. Enag elim nangwagawofena mani aitiagofofena enam. El mani numbiyinai el enag mani nalig aitini.

42 Angwafig esig mani hwanig bonam mani ongug wesig sambaga fatiaogona.

43 Sisas ehefena nihiyinaim wunoni, “Ambogo, yininewugehe ka nem osonug, angwafig esig esel mani hwanig fegim afa mani nalig fatig. Mingnag elim enam flafugum aitig.

44 Enag el mungwal eseli enag mani numbni fesaig mingnag hofanam mungo wambuk ambogogum aitig. Afa angwafig esig enag esel, ehewo awai newug fena, mungwal mani gweliehe fatig, wohof gamba amangna wambuhmo?” Sisas enaig mo osoni.

Copyright information for `AMNAMANAB