aAis 13:10, 34:4

Mark 13

Sisas osoni, “Godna lala naligmbi emba el wa bumbuge sungo fif.”

Matyu 24:1-2, Luk 21:5-6

Sisas Godna lala naligim enam wahianam puguna yikana, ehefena nihiyinai mungo Sisasim sihina, “Anuana, nango, hun lahlag naligni Godna lala nimbini, afa lala enag nalig lahlag newug ehe!”

Sisas wahigifena enaig osona, “Ena lala naligim enag atiaho na nangog? Emba hun mungo mas mung hun sisiyi gifi. Awai! Emba wa mungwal tutosungofinim tatugof.”

Sisas osoni, “Enagsa kinigmbi emba wa puguf.”

Matyu 24:3-14, Luk 21:7-19

Sisas Mug Olifyi agafenamba nanguwufena Godna lala naligim. Pita, Jems, Jon, Andru, enag el mungo Sisas nangum ambogona,

sahini, “Yawo eso na sihig, enamba amansi puguf? Amang ahanaigwo mayi puguimba, eso enam ka nangum so olningim enamba ati muhwa puguagimofe?”

Sisas osoni, “Negel numwehinim nunofifum aman mungo wa nem moakwalenim wankaf.

Elksa emba wa ambogonam kana wunehalam sefinim, enaig osogof, Kikehe Krais, God, kam ningihiyiana. Enaigwa osogonam, eso wa enaig wa esif. Elksam mwakwalegonim wanahuf.

“Enaig enengim na hegimbi fak ahagfi afa fakmo bonam puguafi wahegwanai, enamba emba wa puguf, mungwal bete i, of i awaiegimba emba wa mahiyi fefuf. Enam na higinim negel nogofeika oluwahigesaim.

Ming betenai elwo ming betenaiim fegonfuf, ming king ehefena nihiyinaim pasifenam mingnag king wan go enam fegonfuf. Minggamwo kugwa puguafuf, minggamwo bini nalig puguafuf. Enamba enaig tawetik angwafig luwal muhwa fukuagim eso esfafef enaig wa puguf.

“Negel enag numwehenim nunofifum. Emba wa el nem wanahuf kaunsulna nihigim nahunam enam sihiagigim. Emba wa negelim nuwagig lalawa enanayi kugwag aitifif. Negel kam pahalug ahuafimba gwena mungwehe nem, wan ahunam gavman, kingni nohmbosugwa wan apekugonam wagonuf, eso negel enag Godna mo wankeneg mo sihigoni.

10 Mungwal el mungwal betewa mungwal esel enanayi Godna mo wangenag enag mayi kaimba eso bite i ofmba enamba awaief.

11 Enengim mayi el nem wanahufefimba kotimegonugum, nogofei, ‘Ka olug wahigegim, ahnaig big osogof?’ Awai! Mungwal mo God ne faimbi, eso na sihif. Ena mo enag nimbefningalni moamomba! Awai! Emba Godna Sungwagna mo.

12 Mingnag elwo ehefena niliteninga elim faigof, ogofei, ‘Ma tigeki.’ Mingnag el humoanwo luwalim elim faigof, ‘Ma tigeki.’ Luwal gamba wa awagafagim wagugonim elim faigof, ‘Ma kugwag sungofi.

13 Afa negel enag kam pahalug ahuafimba enag mungwal el eseli enag nem olug kakagegonuf. Amangal tifutinim kam gwesinim pahalug ambogofefimba emba ahuanam mayi bite i of i awaiofefimba, enag God wa elim enag kwaganam wan bonam, eso hegeg gwesenam wan agafuf.” Sisas enaig sihifeni

Amang amtakwalig newugehe wa puguf

Matyu 24:15-28, Luk 21:20-24

14 “Enag enag el amtakwalig newug enagwa amang amtakwalig gafungafinim ena wo ombugunam osaigonam washuf, Godna lala naligyi. God newugum esel amang sisim, twafigim el fa faiyif ena kukwa el amtakwalig enag moakwalig Godum ombugonam ena fohluf. Aman ena mo enag fagehagmba eso ma numwehenam olningugei. Autinam God ena mo profet el Danielim sihina, enag ena mo Daniel ginofena. Enanam enag amangal Judiawa oguwa enag, so ma mugam yikagna fukwalgonam ahwi.

15 Aman lala sime mugyi gofimba, nofeka lala megam sahonam amang amang gawig ena fam.

16 Aman asowa gohogmba, nofeka lalagam yikanam lofugnga enaig fam.

17 Enag angwafig afnialigni gamba, elsimbam, angwafig luwal hwutiatanig mahiyim tut yuwig ahufena enag gamba elsimbam.

18 Negel enag Godum sahini amang enag eso masa ninegnam enana puguf!

19 Yuwana newug God mungwal gawig esegenam enanayi kinig puguna, enag enanam pugugum bogum yawo ohunanayi feg mingnag kinig mungog gamba ati yawo enag feg, enag enengimba nalig kinig newug ehe wa puguf autinai kinigim wa flafatif. Afa hwaonamba enaig kinig enawa mas piskenam pugwi.

20 Autinam newug God eso gishu fwahiana enanam enag amtakwalignam tumefatiagim, afa kwina kafimba mungwal el enawa awaiete. Enag asegmba God olningini mingnag elim esel autinam gisfuna hwatina ehe nangum ambogogum enaig fenamba.

21 “Enanam enag aman mungo wa nem osonuf, ‘Nangu! Kraisba esel go! Nangu! Egam ese go!’ Ena mom enag nogofei ka olningim!

22 Afa mingnag elwo wa enaig moakwalif, ‘Kamba Krais,’ afa mingnag el amtakwalig wa apekugonam ogofei, ‘Kamba profet Godna mom ka wambuk ombugog.’ Enag el enag ogogum ‘Kagelim enam God gisfugum hwatig’, enam ogogum ‘Nawo wan ahum.’ Enag enaig wa esif, tifutuk gafungag wa apekugof, apekugof ahnaig ahnaig ehfamba nemona, autinamba mas enaigimba big nangunimo,

23 Amang esel mahiyim puguahwanig feg, enag hwaonamba wa puguf. Enam ka nem osonug. Enaig fegmba enag negel enag numwehenim nunofifum.” Sisas enaig sihifeni.

Hwaonamba el osoh God of wanai ningihiana piskembof

Matyu 24:29-31, Luk 21:25-28

24 “Enag kinig nalig mayi awaieimba,

eso osuwu pugog hwanig wa feg, afa waswa pugog hwanig wa fei,
25 bagnofut ofwanai fugahianam apeigof. Mungwal tifutuk ofwanaim, enag autinai tifutuk kikehelagu osuwi, was, bagnofut enag ehefena kukwa autinam gofofena, enag emba wa kiafigif. a 
26 “Enanam enawa Enag El Of Wanai God Ningihiana enawa leangowa pembof, mungwal tifutukni, afa afwambusug nalig newugni feimba, eso el nanguf.

27 Autinam, God elim ehefum gisfu hwatina. Enanam ombofimba, eso wa enaig esef. God ehefena ensel gafungag of wanaim ningitigif elim ehe esel gisfugu hwatig, enam nuwagug ahugum. Emba wa mungwal bete esel enagna wambugenam afa of i bete i mwetetenaig wanai gamba mungwaliyi wambuf.”

Li fig ogofug Sisas muhwa piskegim bogum

Matyu 24:32-35, Luk 21:29-33

28 “Li fig enag emba nem amangim ogofunuf? Enag li fig enag mulug figeg apekugofehba emba ati na nolningig osuwu nalig muhwa opuguhmba enag esfafef, enag eso ati big olningig ningi sisig esoh enaig esfafef bu puguagim mayi meini ofehba, eso sisesungofafef.

29 Gwenaig ehe na nanguf amangim esel ka nem osonug, enamba, elim na wa nangwimbi wa puguf, enag emba na wa olningif, El Enag God Ningihiana Of Wanai enag go ambagam mengig muhwa.

30 Ninimehe ka nem osonug, enanam elim enag pigeg hwanig fe fimba, eso enanam mungwal amang amang enawa puguf.

31 Of i, bete i, gamba emba wa awaief, afa kana moamba mas awaiei.”

Mas aman mungo olningigmo amansini ehe wa bof, osuiname, sinainime

Matyu 24:36-44

32 “Aman mungo olningig hwanig amansini ehe wa bof osuiname, sinainime. Godna gafungagwanai ofwanai gamba mas anuanafigmo, Godna leg gamba mas anuanafegmo. Awag ehe mungo ati anuanafeg enam enag.

33 Negel numwehinim nunofifum, mas na olningigmo amansihe enag enawa pugu osuiname, sinainime.

34 Elimba enaig eseg, aman mungo ehefena lalam wahiagim. Enag ehefena gafungag wanaim elim osonug, ‘Kana gafungagmi, gawigmi fahegegofofum.’ Enaig osonugum mungo mungogum gisfua hwatig gafungagim enam. Mengigwa nunofegohog elim, enam osonag, ‘Numwehenam mengigim fa nangofegofum,’ El Enag enaig osonag.

35 Enag negel gimba gwenaig numwehinim nunofifum, amansihe lalana awag wa bof osuwipegnam boime, si olugyi gohognam boime, leawa kwimbiyim boime, leawam boime mas na olningigmo.

36 Enaig bogmba yawo yikagnam ehe wa puguf, enag wa nem nangoimba, na non gifuf.

37 Enaig fegmba enag ka nem osonug, enaig fenamba enag ka mungwal elim osonug, ‘Numwehinim nunofifum!’” Sisas enaig osoni.

Copyright information for `AMNAMANAB