bSek 13:7

Mark 14

El sisiyi fesaina enag sihiaghufena Sisasim tigekigim

Matyu 26:1-5, Luk 22:1-2, Jon 11:45-53

Sambaga osuwu mahiyi gohmba olningigim Pasovami afa bret pupkuog hwanig ahagagim osuwu nuguagim, enanam enag muwagigim, Enginag ainiyag pris i, anuana el i, yisigiagini, “Ahnaig big asinim so Sisasimba big kikeheli sulufinim tigekif?

Enaig mas big lahlagnam Pasovanamba enanamba mas big esi. El masa wa el bagagif.”

Angwafig Sisasim wel fungug lahlagna musagam sugfuna

Matyu 26:6-13, Jon 12:1-8

Sisas Betaniyi agafena Saimonna lalawa enag el autinam ehehna fena. Enanam enag kukwa aganam wohof onefenamba, angwafig bonam sahona hun keg botol wel fungug lahlagna mengigwa puguag ombuna. Ena wel nog weg wesig bugba fungugni lahlag, enag wunehalamba nalt. Mani naligni fana. Botol enag pugugenam afa wel enag Sisasim mesowa sugfuna.

Mingnag el auguiafena enag olugakagni. Ehefum olugyi sihiage gofofena, “Amang fegim ena welmba yusugmba fatig.

Enaig big mani figbi mani nalig big wafiti. Big enaig wa 300 kina fiti, eso big elim amang hwanigim enam faigoite.” El enag angwafigim nunumufini.

Sisas osoni, “Wahiyi! Amang figim, na enag angwafigim kinigbi faiyig? Elimba yuhwahe kam esenag.

Autinai ehe el amang hwanig auguia. Amansi na sawiyi fegim kwaganiegimba, eso kwagan. Enag kamba, ohiyiaga hegeg gwesegim awohmo.

Amang angwafig enag esegmba yuhwaho eseg. Elimba wel lahlag kam eligim sugfunag, kam numwehenageg kumoagaligim gwenaig esifinimbi enag kam wahagim ma sa yikagna nongif.

Yinim newug ehe ka nem osonug. Mungwal bete esel enanayi Godna mo lahlagwa sihiahufuf, enam gamba angwafig esel eseg enamoa sihif, feimba olninguguf.” Sisas enaig sihifena.

Judas sisiyifesaig el enam sihini, “Ka nem Sisasim faif.”

Matyu 26:14-16, Luk 22:3-6

10 Enanam enag 12 fenam Sisasna nihiyihai, enag elyinai, mungo Judas Iskariot, enag yikanam enginag ainiyag prisim ona nawo Sisasim faim.

11 Enginag ainiyag pris enag ena mom higinim enag sifakalni. Enag osoni, “Emba ka nem mani faiyif.” Enag Judas enag mina yisigiagena ogum ahana minawawo amansini pris elim enag Sisasimba ka faiyif?

Sisas Pasova ehefena nihiyinaim wan nena

Matyu 26:17-25, Luk 22:7-14,21-23, Jon 13:21-30

12 Israel el enag mungwaliyi yiawa osum elengegiwa gohog osuwum gishu fwahiyinim. Enag wikwo angig fegim yikagim elngegwa pugug enag mungwal osuinamba bret pupkuog hwanig ahgahufena. Angig enag osuwu enag puguna, enanam enag sipsip luwalig fa kugwagif Pasovawamba. Ehefena nihiyinai enag Sisasim sahini, “Na sawiyifeg ahananayi kahunam Pasovamba numwehiagimbi, eso pasova enag na nef?”
14:12Pasovamba mom autinai bukwa go, buk Kisim Bek Sapta 12. Autinam Israel el Isipyi gofofena. Enag Isip el amtakwalehiage gofofena. Enag God kwagana piskegim Israel ehefena nugam ahuagim. Godna gafungag wanai ofwanai, ensel, sinainim penam bona mungwagim Isipni luwaligim eteningagim mungo kugwag sungofena, enaig esena Israelni luwalimwo kukwagane kafena. Eherni luwaligimwo mas piginamo. Enag yawomba Israel el enag mungwar yiawo nuwagifgum enam enag orningigim.


13 Sisas sambaga ningigim sihinim, eso ningitigina, “Ne ningigi ahkanam ahsahon kimbig naligyi. El mungowo bu sompni ombofuf enag nem wa minawa wa bof. Eso ne ningigi enag eso elim enag ahpahalukui.

14 Mayi yikanam ahna lala mungowa sahoimba eso ne ningigi enag lalana awagim enam enaig sihiahfenai, Anuana osog, ‘Kana kukmba ahananayi go? Kawo Pasova enanayi kikefena nihiyinaim wan nem.’

15 Emba wa nem ogofunuf kuk nalig sisiyigam go ati numwehiagigim wahiyig. Ne ningigi wohof enanayi numwehiage ahfe. Enag ehefena nihiyinaim sambaga ningigim ena ningitiginamba, ahkana.”

16 Sambaga ningigi enag ahkanam kimbigwa ahpuguna, enaig sambaga ningigi enag ahwufuana gwenaig eso Sisas osoni enaig. Enag sambaga ningigi Pasova numwehiagahfena.

17 Osuwupegnam Sisas ehefena nihiyinaim mungwaliyi wanbona.

18 Enanam enag ogunam ahgafenamba Sisas osoni, “Yininewug ehe ka nem osonug. Negelyinai mungo kam elim faiyif enag kam tigekigim, el mungo osohwi kamble i ahneawo enag.”

19 Ehefena nihiyinai enag olug wahegasainam, enaig esini, ehefum mungo mungog enag sahugini, “Kamble me?”

20 Sisas osoni, “12 feg enanayi el enag yawo mungwa sompyinai ka lifug bug bretna figihiane ahofe.

21 Elimba yiniho, autinam God osonamba, enag el ginofini, ‘Emba wa Enag El God Ningihiana Of Wanai enam wahaf.’ Afa aman Elim Enam God Ningihiana enam elim mingnag elim faiyimbi, emba kinig nalig ehnangum wa bof. Ma ehefena afag eseite, elim enam fukuag wahiaite, emba sa yuhwafeite.”

Sisas bret i wainbug i ehefena nihiyinaim faini

Matyu 26:26-30, Luk 22:15-20, 1 Korin 11:23-25

22 Enanam mahiyim ahgafafenamba Sisas bret fanam, Godum lahlag moaogonam eso kukwasungofenam ehefena nihiyinaim faini. Enag osoni, “Fi, ohwimba kikefumehe ka nem afai.”

23 Enag wain bug kapna fanam Godum lahlag moaogonam, ehefena nihiyinaim enag faini. Enag ena mungwal enag ahgana.

24 Enag osoni, “Ohwimba kana taf, elimba enaig esena, taf kifutugum ehe ogfuni, amangim God eseli autinaim sihina yininewug ehe ena wa puguf. Enag tafmba ka sugfunuf elksam kwaganigim God nangum ambogogum.

25 Yinimewug ehe ka nem osonug, mas ka piskenam ena wain bugmba nei yikanam mulug wainbug ka nef Godna wanagagwa.” Sisas enaig osoni.

26 Enaig esinim, sangig mungo ogonam eso mug Olif gimwo fukwalogonam ahuna.

Sisas osona, “Pita wa osof, ‘Mas kamba Sisasimba anuanafenamo’”

Matyu 26:31-35, Luk 22:31-34, Jon 13:36-38

27 Sisas enaig osoni, “Negel mungwal ena na wa esif, embem wa nahunam, kam wahiyinim. Autinam God enaig osona, enag, el ginofini;

Mayi ka sipsipum nangwagohogum elim enam mayi ka tigekaimba, eso sipsip enag wa gweyi ahkitigiaogof. b 
Enaig autinaim ginof enag osona.

28 Afa ka wahambwihianam Galiligim ka kaf, negelni gof.” Sisas enaig esoni.

29 Pita Sisasim osona, “Mingnag elmbi sa nem wahiyi, kamba mas ne wahiai!”

30 Sisas Pitam sihina, “Yinenewug ka nem osonag, yawo ohuna sinainim sambaga mungogum wa na osof, ‘Mas ka Sisasimba anuanafenagmo,’ enaig na osoimba, eso kakaruk awag sambagagim wa moasiawogof.”

31 Afa Pita tifutiagenam osona, “Enaig ka nemble i ahwahagimba, emba kesef, mas ka enaigmba osoi!” Mingnag Sisasna nihiyinai gamba gwenaig osogona.

Sisas Godum sihina Getsemani asowa

Matyu 26:36-46, Luk 22:39-46

32 Sisas ehefena nihiyinaim egam wankanam wan puguna Getsemanigam, enag ehefena nihiyinaim osoni, “Ohiyi auguiafimba, kawo Godum sahnam.”

33 Enag Pita, Jems, Jonnam ena mungo sulufunam wankana. Enag Sisasim oluginig fena,

34 enag ehefena nihiyinaim enag osoni, “Enag olkinig kam ofe enag ohuna kinig naligni gweliehe kam awaha. Ohunanayi auguiafimba nunofifum.”

35 Enaig osonim, afa wesig hilikanam ehefum kanam betewa penam, eso Godum sahana, enaig na yuhwafegmba, ogum ena kinig ohunanam ma kam wahia.

36 Godum enaig sahnafena, “Humoan, kana awag, nemba yuhwafef mungwal amang esel enag, ka sawiyifeg emba tawetik i, kinig i enag kana nihiyinai hikifati. Enag kana sawiegim nofeka pahalukum! Awai! Nimbefena sawiegim enam pahalukui.” Sisas Godum enaig sahanafena.

37 Enag piske kanam nangwagenamba ehefena nihiyinai enag non asagafena. Enag Pitam osona, “Saimon, nonho na gi? Mas na wesigngiwo nofkike auguiamo?

38 Negel enag nunofifimbi Godum sahinifi, enaig wa nem amang gihnigim wa bonam puguf. Negelni sungwagwo ogum nawo yuhwa fefum, afa elig ehe kifutieg hwanig feg.”

39 Piskenam ehefena nihiyinaim wasanam yikana Godum piskenam sahanagim, yuwanam eso sahana enaig sahana piskefena.

40 Afa piskenam bonam ehefena nihiyinaim nangwagenamba non asagafena ehelnim nofug kinignewug fesaina. Enag mas olningingimo ahnaig Sisasim asihinif enam?

41 Bowalyi enag piskembonam, enag osoni, “Mahiyimho na ehe kukule asaga? Gweli! Ati meini ofe. Nunofi! Yawomba Enag El God Ningihiana Of Wanai, enag el enag elim wa faiyif. El ahnaig ahnaig amtakwalig esehugum enam wa faiyif.

42 Bigiagafe. Nawo ahum, Nangu! Ati ombo el enag kam mingnag elim faiyigimbi eso kam tigekif, enag ati ombo.”

Judas Sisasim elim faiyini ma tigeki

Matyu 26:47-56, Luk 22:47-53, Jon 18:3-12

43 Sisas ehefena nihiyinaim mahiyim sihinugego fenamba, eso yikagnam Judas puguna enag el 12 fenam enagna mungo enag. El kisa numb mungwaliyi enag gweyi ambogona, piso i, aga i wambuginim. Enginag ainiyag pris el, anuana el, ainiyag el, enag el elksam enam ningiyiginimba enag ambogona.

44 El enag Sisasim faiyigim elel, enag enaig esena, yuwanam ati enaig osoni, “Elim ena ka afwaf fatimba, elimba Sisas eso negel enag gwenamho kikehelinim, numwehenim nangwagufi.”

45 Enanam enag Judas pugunam Sisasim osona, “Anuana,” esonam eso afwafe fatina.

46 Enaig fenamba enag el enag Sisasim numwehinim ningagawa kikehelini eso nangwahufena.

47 Mungo gofena muhwa enag piso ehefena angagwanai sugufanam eso el mungom angalog hugufatina. Elmbi elimba prisni misog elni gafungag wanaim.

48 Sisas el esel ambogonam kikehilini enam osoni, “Piso i, afa aga i na wambugigim wambuk ambogog kam sulufigim okwef luwalim lofug enaig.

49 Mungwaliyi osuwi enag ka Godna lala naligyi big mungwaliyi auguiafenam agofwehefenam ogogum afa ka nem sihinugekafena. Amang fegim enanamba na kam kikeheli hwanigba wahiyini? Afa amang amang mo enag God autinam esogba emba wa puguf.”

50 Ehefena nihiyinai mungwal el enag Sisasim wahiyinim embem ahuna.

Kwambolo mungo embem kana

51 Kwambolo mungo Sisasim pahalu bwafena. Lofug busug mungo kigeugonam enag, mingnag el elim enam kikehelini.

52 Afa enag enaig esena, lofugwo hugufatinam nihig bihig embem yikana.

El Sisasim enginag ainiyag prisnai yi kotimini

Matyu 26:57-68, Luk 22:54-55,63-71, Jon 18:13-14,19-24

53 Enag Sisasim wanigiahuna prisni misog elni lalagam. Ena lala wa enginag ainiyag pris, el sisiyi fesaig enag el, mo anuana el, el enag ambogonam nuwagena.

54 Enanam enag Pita Sisasna sum yikafena sumifena wahegwehe. Ena yikanam sahonam bwag megam prisni misog elni lala muhwa. Enanayi mungwal ami el gi gofwehena. Ami el enag lalam nunofegofohog el. Enag Pita gamba yikanam sahona ena suwa nolokewofena.

55 Enginag ainiyag pris el i mungwal el sisiyifesaig i, enag el mo yisigiagini amang esel Sisas eseg. Enam ogona, “Nawo wufuwinim eso Sisasim tigekim.” Enag mas ahnaig mom wufuinimo.

56 Elksa Sisasim moakwelini, enag elni mo enag mungwa lofugmo. Awai! Nemona fesaina.

57 Mingnag el gofwehenam Sisasim enaig moakwelini,

58 “Enaig ka higini, Sisas ogum, ‘Godna lala nalig enag ka tufatinam enag sambaga mungo osuwunam ka piske nimbanam augif. Elimba ningagana nimbahmo.’”

59 Enag ena mo gamba mas mungwa lofug fegmo. Elimba ehfamba mingnag mingnag nemona fesaina.

60 Prisni misog el enag olugyi gohonam, eso Sisasim sahana, “Na wahigifegim mo sihiagimba na kwisikho ena mo esel nem enaig osonug enamba?”

61 Enag Sisaswo mengig kapinifenam gofena, mas amang mo wahigifenam osonimo.

Prisni misog el enag piskenam Sisasim sahana, “Bwata nemba Kraisni, eso autinam God osona, ‘Emba ka ningihiaf elim kwaganegim ka nangum asambogogum.’ Enag Godum enag mungwal el lahlag moaogonuf. Nemba Kraisme? Awaime?” Prisni misog el enag Sisasim enaig sahanafena.

62 Sisas osona, “Kamba. Emba na wa nanguf El Enag God Ningihiana Of Wanai enag Godna nihigimoa ka agafuf. Godmba tifutuk newug feg. Emba leango i wa piske ahbof ofwanai!”

63 Prisni misog el enag ehefena lofug plefu wahianam enag mingnag elim sahini, “Amang figim big mingnag elimbi wunogonug ma mo ambogonam sihi?

64 Sisasna amtakwalig mo ati na higig, osog, ‘Kamba God lofug.’ Negelmbi ahnaig olnignig amang ahnaig big esinif?” Mungwaliyi el enag mungwa mo fini, “Sisas amtakwaleg. Ma Wahai!”

65 Yikanam mingnag el gweyi Sisasim memp kusini. Lofugna nofugum yisiyinim wahiyinim, eso tigini eso enaig osogona, “Nemba profet lofe. Nemba wahigifenam sihi, aman nem tikgeg?” Ami el sulufinim asangigim pepefefini.

Pita osona, kamba mas Sisasimba anuanafenagmo!”

Matyu 26:69-75, Luk 22:56-62, Jon 18:15-18,25-27

66 Pita ambagam betewa ambwagwa lala mengig muhuwa gofna. Angwafig, prisni misog elni gafungag wanai, bonam.

67 Enag nangonamba Pita suwa nologewofena, enag angwafig enag numwehenam nangonam enag osona, “Ne gamba Sisas Nasaret wanai nahkafena.”

68 Enaig Pita osona, “Awai! Mas kamba anuanafenagmo! Ahnaig mo elimba nosog?” Pita bwag mengig muhwagam kana. Enanam enag kakaruk awag moasiyina.

69 Enag gafungag wanai angwafig enag piskenam nangonam, mingnag elim muhwanaim sihini, “Elimba mungo ehelyinai ehe.”

70 Enag Pita piskenam osona, “Awai!”

Wesig gohonam, el Pitana muhwa gofofena, enag piskenam osoni, “Amang fegim enaigmba nosog, ‘Kamba enag elmo!’ Neana wuneg Galilinai elni mo lofug. Ne gamba Galilinai na bok!”

71 Pita tifutiagena, “Yininewug ehe ka osog. Ka sawiyifeg ka yinim osogmba eso God ma kam kinig faiyi. Mas ka anuanafegmo elim esel na osogog enamba!”

72 Enag yikagnam kakaruk awag piskenam moasiyina. Pita olningnam oiskenam ena mo Sisas eso sihina enam, “Sambaga mungogum na osof, ‘Mas ka Sisasimba anuanafenagmo!’ Enaig wa na osoimba eso kakaruk awag wa moasiyif sambagagim.” Enag Pita fisgi pena eso ufwena.

Copyright information for `AMNAMANAB