Mark 2

Sisas el mungom numwehenagena eligim lihilifegena enaigim

Matyu 9:1-8, Luk 5:17-26

Mingnag osuwi mayi kanamba eso Sisas piskenam Kaperneamgam yikana, lala wa agafena enag mungwal el enag higini.

Enaig fenamba eso mungwali el enag nuwagena, lalam megim enag el mungwal kigfana. Mengig muhwa gamba kuk goho hwanig fenam enam. Eso Sisas mo sihinugegofena.

Figinyegwa gohna el enag elim elig lihiligim Sisas nangum ombugun.

Kuk enag kigfagena mungwal el enag, enag ahnaig esigim Sisas muhwamba ombugugum fakihmo. Enaig fenamba enag wofusigim ofukwalagonam, eso enag wofus tutuni Sisas esel gofna enaihwa. El gihna kukwa gifini, enam weawa kikehalafinim opigona ehefena kuk noholugum weawa hilihili fak apeigona.

Ati olningini Sisasba emba wa kwegofuf. Sisas anuwana fenamba enag elni olningugugum enag ati olningini, enag Sisas gihna elim enam sihina, “Nilite, ahnaig ahnaig amtakwalig esoh nesena, enamba, ati ka nem hugufatinag.” Sisas enag enaig sihifena elim enam.

Mingnag anuana el auguiafena. El enag Mosesna mom ati olninginim enag ogofunugifini. Enag el enag auguiafenamba Sisasna mom higifinim, ol mewa enaig olningugefafena,

“Amangim enaig sihimba feg? Elmbi elimba Godum kiapasefag flafatig. Aman ahnaig ahnaig amtakwaligimba hugufatif? God mungwehe!” Anuana el enag enaig olningugefafena.

Yikagnam gweyiehe Sisas ehelni olugum enam olningini. Enaig fenamba enag Sisas elim enag sihini. “Amang figim negelmbi nimbefena olyimba enaig olningugefa?

Aman elim ningagag elig enag lilhi fesaina enamba sihinaf, ‘Ahnaig ahnaig amtakwalig esoh nesena enamba ati ka nem hugufatinag.’ Enamba amanwo enaig sihifena, ena, mo enag yinime? Awaime? Mas na nangunimo. Afa amanwo sihina, ‘Bwihianam nimbefena kuk fanam yika.’ Aman enaig sihifena, ena mo enag yinime? Awaime? Embawa na nanguf.

10 Enag yawomba ka nem ogofuni kamba El Enag God Ningihiana Of wanai enag yawomba ka nem ogofunug God kam tifutuk faig mungwal bete esel enam enaig ahnaig ahnaig amtakwaligim hugufatinigim.” Sisas enaig sihifena. Enag Sisas elim elig enag lihlig feagena enam sihina, “Yawomba ka nem sihina,

11 Bwihianam nimbefena kuk fanam nimbefena lalagam yika.”

12 Sisas mayi enai sihifenamba eso mungwal elni nofwa gihna el enag bwihianam, ehefena kuk fanam yikagna pugukana. Enaig mayi esenamba, eso mungwal el enag olug wahegesaina, eso Godna wunehalam gufiyi sisyigem fukwalagonam. Enaig osogona, “Autinamba mas ka enaigba nangufinimo.”

Sisas Livaim wunona

Matyu 9:9-13, Luk 5:27-32

13 Sisas piske yikanam wahegimeg bu Galili muhwa engig wa langwagofena. Enagsa el ehe nangum ambogonamba, enag. Sisas Godna mom sihinugena.

14 Sisas yikanam, Alfiusni legim Livaim nangona. Livaiba takis wambuguk el enag takis lala wa agafena. Sisas Livaim sihina, “Kam pahalumbo.” Livai bwihianam Sisasim sum pahalukuna.

15 Sisas enag esena yikanam Livaini lalagam fukonam agafenamba wohof neawofena. Sisas ehefena nihiyinai gamba mungwal auguiafena. Eso enagsa takis wambahug el i mingnag el gimba ahnaig ahnaig amtakwalig esehufena enag el gimba auguiafena.

16 Mingnag anuana el Mosesna mo fig afa Farisi el. Enag el Sisasim nangunim ahnaig ahnaig elngi ahagafafena, takis wambuguk el afa mingnag elim osogoni amtakwalig el, enag el Sisas ga wohof ahagafafena. Farisi el enag nangunim, enag Sisasna nihiyinai elim sahigoni, “Amang fegim wohof mba mungwal el gimba ahaga, takis wambuguk el, ahnaig ahnaig amtakwalig esehug el gimba? Amang fegim Sisasba enaig elimbi wan neawofena?” Farisi mayi enaig sahigonibi.

17 Sisas mom enam higinam eso sihini, “Amangal gih hwanig mba mas dokta nangumbi ahwi. Awai! Gihna mungwehe dokta nangumbi fehuf. El enaig osogona, ‘Kagelmbi wangeneg el!’ Kamba enaig elim wunonugum bwahmo. Awai! Kamba bogum el ahnaig ahnaig amtakwalig esehufena enam wunonugum ka bok.”

Sisas wohof kwegahug mo sihina

Matyu 9:9-13, Luk 5:27-32

18 Mingnam Jonna nihiyinai afa Farisi el gimba wohofum kwegfini. Mingnag el ambogonam Sisasim enaig sihifini. “Ahnaig asegmba enag Jonna nihiyinai afa Farisi el gimba wohofumba kwegig ahufena, afa neana nihiyinaimba mas wohofum enag kwegifinimo?”

19 Enag Sisas sihini, “Enag aman angwafig afafimba, ehefena nilite i, hiheg i, enag nuwagif sifakalinigim, angwamig fak el, mungwal gofofimba, enag yuhwahofeg. Mayi el enaig nuwagimba, wohofum kwegime? Awai! El mulug angwamig fak enag agagba mas wohofumba kwegi. Enag hwaonam mingnag el elim enam mayi fighuimba, afa enanayi gohog hwanigwa mayi feimba enanamba sa yuhwafe ehena hiheg so wohofum enag kwegig. Enag kamba el angwamig mulug fag lofug. Enag ka gofofenamba kikefena nihiyinai mungwal esel enag ohunanam enag el sa sifakali, mas wohofum ba kwegi. Esenam hwaonamba el amtakwalig kam sulufif, kam amtakwalefif, enag mas ka gofofi kikefena nihiyinai ga mung wal mba enag enanamba sa kana nihiyinai enag afafinim wohofum kwegi.” Sisas enaig sihifeni.

21 Sisas sawiyifena Farisim mulug olningugigim ogofunugum enaig fenamba enag ahnaig ogofunuhmo mulugum enam. Enag el enag autinai mom mahiyim pahalug ahuafena. Enaig fenamba enag Sisas wanag enag wahiyini, enag wohofum enag mas kwegifinimo. Enag Sisas Farisim piskenam osoni. “Afa aman lofug nimyegmba fanam autinai lofug megimba kwelif? Awai! Enaigba eseimba, emba ena lofug nimyeg enag autinaim kufuwahiamba, meg pugunam numbif.

22 Enag amanwo nimyeg wain bugba efiyif sis meme lofug autinai wulawamba? Emba, awai! Enaigmba eseimba wainbug ena wolawa kukunam mungwal amtakwalenam awaief. Awai! Elmbi mulug wainmbug mba mulug wola wa fanunguf.”

Sisas Sabat osunam, gafungagim kwegahugum sihina

Matyu 12:1-8, Luk 6:1-5

23 Mungwagim Sabat osunam enag, enanam Sisas ehefena nihiyinai ga mungwal aisagafe kafena wit asowa. Enag witbi rais lofug enaig feg. Ena wit fug enag pwatahaga fehufena.

24 Enag Farisi el enanayi gofwehenam Sisasim nanguni. Farisi el enag Israelna lotum Ainiyag el fini. Enag Farisi el enag Sisasim sihini, “Mosesna moamba enaig osog, ‘Sabat osunam enag nofeka gafungafim, enag osuinamba esug ehe auguiafum,’ Mosesmba enaig sihifena.” Enag Farisi enag Sisasim enaig sahanafini, “Amang figim neana nihiyinai mba enaig mba esig?”

25 Sisas Farisim sahini, “Mas na ginofumba buk wa naiimba numwehe fahegagikmo amang eseli Devit autinam esegena enamba. Enanam enag Devitna nihiyinaim enag wohof awaienimba ena bini pigina.

26 Enanam enag Abiatar Israel pris elni mungwal sisiyi feni, alawieg feni. Prisni gafungag enaig fena, amang amang mungwal el prisim faifinimba, pris enag Godum faifini. Enanam Devit Godna lalagam sahonam bret fa nena Godna nohmbosogam gifini enag. Ena bret enag kwegig, pris mungo ahagafena. Enag Devit nenam ehefena nihiyinaim gamba faini. Enaig esenamba yuhwafena. Ena mo enag mas na fahegaginimo?” Sisas enaig sahinena Farisim.

27 Sisas enaig osona, “God enag elimbi mas enaig sihifenigmo, ‘Negel enag Sabat osuwum kwegfu!’ Awai! God Sabat osuwum gishu fwahiag elim kwaganigim.

28 Kamba El Enag God Ningihiana Of Wanai, enag Ainiyag ka feg. Sabat gamba enag kamble mungo osog amang yuhwamba feg Sabat osuinamba.”

Copyright information for `AMNAMANAB