aAis 6:9,10

Mark 4

Sisas enawasim sihinugena el mungo wit nog rais lofug asowa aitiagena enam

Matyu 13:1-9, Luk 8:4-8

Sisas wahegimeg bu muhwa piskenam elim mo ohofunugena. Elksa Sisas nayi ambogonam nuwagena enaig fenamba. Enag Sisas botgam fukukanam agafena bot buwa gofena enanayi. Elksa engigwa bu muhwa auguiafena,

enag eso Sisas enagsa mo enawasim enaig sisifunugena.

“Negel higi! El mungo yikanam asowa wit nog rais lofug aitiagena.

Enag aitiagafenamba mingnag witwo mina wa apeigona. Enag twafig ahagana.

Mingnag betewo hun etinyaksa singaugum afugwafenamba enag betewo wesig sisigam fena enaig betewa mingnag witwo apeigona. Enag betewo nalig fe hwanig, enag wit weg mas numwehe bete megam apeigonam ahunamo. Enaig fenamba enag wit enag yikagna apekugona.

Enaig fenamba enag osuwu mayi pugunamba enag wit enag ehesafesaina. Ena wit enag bagag hwanig fenamba ena ehesafesainam eso pigina.

Mingnag betewo we nasna gofofena enag mingnag witwo enag olugyi apeigona. Enag eso we nasna enag apekugonam wit nogum enam kilmoane sungofini enag wit apekugonam wesig fesaina mas fug lenamo.

Mingnag witwo bete lahlagwa apeigona, enag apekugonam numbiasaina, enaig fenamba ena fug lena. Mingnagwo enagsa feg 30, mingnagwo gwesim hilinam enagsa newog feg 60, mingnag gwesim hilinam amtakwal wahegageg feg 100.”

Afa enam enag Sisas sihini, “Aman anganamba, ena mom ma numwehe higinam afa olningi.”

Amang fegim Sisasba enawasimba sihiafena

Matyu 13:10-17, Luk 8:9-10

10 Elksa mayi ahunamba, Sisas mungo gofena. Ehena nihiyinai 12 fenam afa mingnag el Sisasna muhwa gofofena, enag gamba apeigona enag enawasim enam Sisasim sahini.

11 Enag Sisas enaig sihifeni, “God nem ati ogofunug mog mo megam sahogo enam, ena mo mba enaig eseg, amangal Godum pahalug ahuafena, enamba God wa wanagafuf. God ehe afalig fenam, God ehefena wanagagim enam nem ogofunugeg. Aman Godum pahalugua hwanigba eso enamba enawasim mungo wa higif.

12 Autinam God profet Aisaiam ogofuna enag Aisaia enaig ginofena,

Enag emba wa nangunim, afa mas nangwi afa enag moamba higinim moamba afa mas olnigigba fi enaig fenamba, enag olugbi mas wahigifi, enag ehefena ningalni ahnaig ahnaig amtakwaligim enag God mba mas hugufuiti fani. a 
Aisaia enaig ginofena.” Enag Sisas enaig sihiagena.

Sisas wit nog mog mo esel enawasim fug legmo

Matyu 13:18-23, Luk 8:1-15

13 Sisas enaig sahinena, “Enawasim enag mas nolningigmo. Enamba nolningig hwanigmba emba mingnag enawasim enamba ahnaig olningig na fif.

14 El esel yihugeg elimba Godna mom yihugeg.

15 Mingnag nogwo minawa apeigog. Enag enaig feg, el mayi Godna mom higigmbi gwenanam ehe Satan bogum ehelni oluyinai Godna mom enag wambuk.

16 Mingnag el wo enaig esig. Wit nog betewa apeigog hun singaugumwo afugwahba ena bete wo wesig sisiyigam gi. El enag enaig feg, ena mom enag yikagna higigim, enag sifakalinig,

17 enag Godna momba mas numwehe oluyi saigogmo, mas numwehe kifutuk olninginigmo. Afa enengim mingnag el mayi Godna mom piga wambuk apeigonam ehim enag kinig faiyimbi ehena Godum olningenag enag yikagna gweyi awaief.

18 Mingnag elwo enaig eseg. Wit nog we nasnawa olugyi apeigona. Enaig el enag Godna mom higigim.

19 Afa ahnaig ahanaigim ohuna betenaim enam membegonug enaig elni olugyi nag Godna mom kilmoanegonugini enag enaigmba el mas fug legmo.

20 Mingnag elwo enaig esig, wit nog bete lahlagwa apekugog. Ena Godna mo ehigigim, figim kikeheligmbi enag el enag fug leg. Mingnagwo enagsa feg 30, mingnag wo gwesim numwehe hilinam enagsa newag feg 60, mingnag wo gwesim ilinam amtakwal wahegagna feg 100.” Sisas enaig sihifeni.

El wi kumoahal agonuhmo, gwenaig eso Godna moa gamba elim ogfugon

Luk 8:16-18

21 Sisas enaig shifeni, “Enag aman mungwamba wi fanam somp mewa afa kife mewamba kumoahalaime? Awai! Sime sisiyi fa foholuf.

22 Amang amang gawig esel yawamba megam agfo enag enag enengimba amba wa apekugof. Afa mungwal gawig aman atukulegim auguiagba, emba wa ena wi ambawa puguf.

23 Amangal anganamba, eso ma numwehe higinim afa olningi.”

24 Sisas enaig sihifeni, “Mo esel na higig, enamba numwehenim olningi. Amang enaihwa na fagmba enaigmba mingnag God nem faif, emba mingnag enag enagsa nem faif.

25 Aman Godna olningugugum numwehe kikehalagmba emba God enagsa faif. Afa aman Godna olningugugum kikehalag hwanigmba, emba mas kikehalai. Yuwanam wesig esel fana ena gamba awaief.” Sisas enaig sihifena.

Enawasim nog puguagim, gwenaig eso God wanagag gamba fef

26 Sisas ming mom enaig sihifeni, “God wanagagimba enaig eseg, el nog betewa aitiag akak.

27 Mungwal sinainim enag gifugum osunam bwihiafugum yika ana nog apekugogum numbigim fuk legim enam enag el enag mas olningigmo, ahnaig asegim ena apekuguk.

28 Bete ehehe gafungafegim eso nog apekugog, yuwanawo figeg pugug, gohogum musog pugug, gwesim hiligim fug pugug.

29 Enaig esegim fug enag mayi numbigmba, eso el enag enam ati olningig lifug ati ambig, enag eso naifna fa lef lifug pwatigim.”

Mastet nog wasim Sisas sihini, God wanagagim enag nalig enaig puguf

Matyu 13:31-32, Luk 13:18-19

30 Sisas enaig sahinena, “Ahnaig sefa big fif God wanagagimba? Ahnaig big esinim ogofuf enawasimba? Elimba enaig eseg.

31 El eseli mastet nog fanam betewa fatina, enaig mastet nogmba hwatambof kug lofug.

32 Enamba pugunam numbinam mingnagim flafna aitif. Kagagmba naligehe aitiagef, twafig saigonam auguiafuf, gag gamba nimbagif. Mastet nog wasimba enaig ogofufeni. Hwaonamba God enaig wanagafef etinyagsa elim wambubunam, enam enaig lahla wanagafef.”

33 Sisas elim enag ena mo sihini. Enagsa enawasim Sisas enaig sihifena. Ehefena nihiyinai elni pluningugug esel pugug enaihwa enam Sisas ihinugefena.

34 Enaig esenam enawasim mo mungo mungwal elim sihini, afa ehefwaimu ehefena nihiyinaim mungo wangagfenamba, eso mog mo wo sihinifini.

Sisas fufwei mi bu mi kweniba eso eheningi ahtigeafona

Matyu 8:23-27, Luk 8:22-25

35 Enanam sinainim Sisas sihini ehefena nihiyinaim, “Nawo wahegimeg bugam minggam ehgam ahum.”

36 Enag enagsa elim enam Sisasna ehefena nihiyinaina wasanim ahuna. Sisas enag gwena botwa agafenamba, ehefena nihiyinai enag gwesim ahunam saigona botgam. Ehefena nihiyinai enag botum ogohuna enag. Mingnag bot gamba mungwali ahuaminifena.

37 Yikagnam gweyi fufwei nalig puguna buum gamba pupukuafukona botum heogwafatifefana. Botwa bu figfukonam ona nawo mengigwa pugum.

38 Sisaswo botna masigim gifini pilowa ehefena musogumwo fakanam. Enag ehefena nihiyinai enag Sisasim osoni, “Sisifunug el, muhwa gweliehe bigim awaiofe! Mas na kam afafenigmo?”

39 Enag Sisas bwihianam, fufweim nunumuafana, afa buum gamba sihinamba. “Huguafona!” Eso fufwei wahana, bu yuhwa gifini.

40 Eso Sisas elim enam sahini. “Amang figim na embefig? Mas na Godna tifutukumbi olningigmo, Godmba yuhwa wafef nem kwaganigim, afa mas na olningugigmo God nem nangwagihiagewogumba enamba.”

41 Sisasna nihiyinai enag amtakwal embefini, enag esinim ehefena olyi sihiagafafena, “Elmbi elimba amanwo? Enag fufwei i bu i mba ehena mom higi pahalukahug!”

Copyright information for `AMNAMANAB