Mark 5

Sisas elni nihiyinaim Satanna nihiyinai amtakwaligim hugufoitifena

Matyu 8:28-34, Luk 8:26-39

Sisas ehefena wanagag el ahuna apekugona minggam egam wahegimeg Galili buwa provins Gerasawa.

Enanam enag yawehe Sisas botum wahiana betegam penamba. Enag el mungo hun megam (elim kumogofofna enagnai) pugunam bona Sisas nangum. Elmbi enamba Satanna nihiyinai amtakwalig ehena nihiyi gofena.

Elim hun megam kumogofofna enanayi el enag fawofegofena. Enag ehim enag aman wena gamba ahnaig kikefehmo? Afa senna gamba, ahnaig kikefihmo?

Gwenaig ehe gwesifinim ningagim mongugum senna kikeagifinim wahiyi finimba enag esefenam kukofenam tatuafena. Afa tifutuk el gimba ehim enag ahnaig kikehelafehmo! Awai!

Osunam sinainim enag gwesefenam langwakafena hun megam elim kumogofohogwa aikiawa gamba sufgwafefena. Enaig esefena hlehlewofukofenam amtakwale wune fefena. Afa enaig esefena ehefena eligim hunwa gamba hegohwatiafena.

Enag wahegwa gohonam Sisas nangonam enag enaig esena kikigni bonam Sisasna muhwa penam mogukug kwakwagenam Sisasna nohmbosugum hlehlewofukonamba ehena wuneg enag numbiagena.

Sisas Satanna nihiyinai amtakwaligim enam sihina, “Elim enam wahianam pugumbo!” Sisas enag enaig sihifena. Enag Satanna nihiyinai amtakwalig enag Sisasim sihina, “Sisas, Godna leg, enag Godmba sisiyia newog feg. Amang na kam fenagim?” God bigim nangwagawo enag ka nem tifutigim sahanig, na kam mungwal amtakwal sungofef!”

Enag Sisas sahana. “Neana wunehalamba amanwo?” Satanna nihiyinai amtakwalig enag piskenam Sisasim sihina, “Kamba enagsa, enag kana wunehalamba Ami”

10 Enag enaig Sisasim sahini fini, “Na kam ohuna betenaimba ningitigif!”

11 Tata ksa aikieg wesig muhwa ahagag gegfofena.

12 Satanna nihiyinai amtakwalig enag tifutinim Sisasim sahini, “Kam tatana nihigim ningitigi, kawo so ahunam saigona.”

13 Enag Sisas sawiyifeni mahni. Satanna nihiyinai amtakwalig enag elim enam wahiyinim tatana nihigim ahunam saigona. Ena tata enag kikigni apeigonam aikieg pwapok amtakwaligam apeigonam ahuna. Mungwal tatamba enamba enaig esena wahegageg 2,000. Enag wahegimeg buwa apeigonam pigina.

14 Tatam nangwagofohog el enag embem ahuna sihiagonugehuna kimbig wanai elim. Afa mingnag el aso lalanaim gamba, mungwal el enag kimbig wanai, asonai, ambogonam enag nanguni amang eseli ese pugug enam enag.

15 Sisas nayi ahunam apekugonam eso elim enam nanguni autinam enag eseli Satanna nihiyinai amtakwalig ehena nihiyi gofofena enam. Enag el enag yawamba ati lofug aitiagenam agafena olningugug yuhwa fenam eso agafena. Elim enam nangunim eso embefini.

16 Enag el enag enam nangunim eso ahuna sihiagahufena amang eseli elni nihiyi pugug afa tatana nihiyi pugunug enam.

17 El enag tifutinim Sisasim sihini enag elni kimbigim wahianim asika.

18 Enanam enag Sisas mayi yikanam botwa asahofenamba, eso el eseli Sisas Satanna nihiyinai amtakwaligim hugufatina enag Sisasim sahana, “Kam wanigiahu!”

19 Enag eso Sisas piskenam enaig sihina, “Nimbefena kimbigam piske yikanam, eso sihinugei amang eseli nem Ainiyag esenag enam enag, mungwal amang eseli God nem afafenagim nem kwegofog enam.” Elim enam Sisas enaig sihifen.

20 El enag eso yikanam ena mo sihiagena Dekapolis muhwa kimbig enag ningagagim pugufeogona 10 ena provinswa. Enag mungwal 10 kimbig enag mungwa wuhegalamba Dekapolis. Enanayi sihinugena amang eseli Sisas ehim esenagena enam. Mungwal el enag eso higinim olug wahegasaina.

Angwafig Sisasna lofugum tuhuna enag Sisas lahlafe fatina; afa Jairusni leg nainim gamba ilafaitina

Matyu 9:18-26, Luk 8:40-46

21 Sisas botwa piskenam yikana minggam wahigeg bugam enag elksa mungwal enag ambogonam Sisasnayi nuwagena wahigeg bu muhwa.

22 El mungo wunehalamba Jairus Sisasim nangumbonam. El enag nuwagig lalam Ainiyag fenam. Bonam enag Sisasim nangonam Sisasna mongug muhwa penam mogukug kwakwagena.

23 Sisasim tifutinam sahana, “Kana luwal nainim muhwa wahagim ofe. Mayi na bonam tuhuimba eso ma wanganefenam; wangneg gohwi.”

24 Enag Sisas ahkana.

Elksa pahalug ahunam kigfagena.

25 Angwafig mungo gofena lalawa fawo feakanam mingugiyi gohona yiamba enaig 12 fena.

26 Dokta ksa ona nawo numwehenagifum enag ase ase fefininim wahiyini mas wesigngiwo wangenefenamo. Gwesim gweyi numbiakafena mungwal mani enag augiagena tatuna.

27 Enag angwafig enag Sisasna mom higinam, enag boknam el numb eseli ahuafena enanayi puguna.

28 Enaig olningugena, “Ka Sisasna lofugum tuhuimba, emba sa kam wangenefei.”

29 Enag esena Sisasna masigim bonam Sisasna lofugu tuhuna. Enaig mayi esenamba enag yikagna lalawfawog enag awaiena enag ati olningenamba eso lalawafawog enag gweyi awaiena.

30 Angwafig enag enaig esenamba, enag Sisas ati anuwanafena mayi tifutuk enag ehena nihiyinai penakanamba. Enag eso wahigifenam elksam enam nangwagenam, eso sahini, “Aman kana lofugumba tuhuk?”

31 Ehefena nihiyinai enag enaig osoni, “Ati na nangog, el wahegageg neana nihiyi muhwa. Amang fegim na sahig aman eseli nem tuhuk enamba?”

32 Enag Sisas mahiyim fahegenugegofena ona nawo wufuam aman eseg enam.

33 Enag angwafig enag ati olningena amang eseli pugug enam enag. Enag embefenam kiafigigi gayifena, enag bonam penam Sisasna mongug muhwa mogukug kwakwagena, eso amang eseli ehim puguna enam enag sihiagenam augena.

34 Enaig mayi esenamba eso Sisas sihina, “Kana muluwal ati na kam olningenag. Kamba kifutuk feg nem kwaganyegim enag ati nem yuhwa feg. Yikanam afwahalana wangeneg agafum. Neana gihmba gweliehe mungwal awaieg.” Sisas enaig sihifena.

35 Sisas mahiyim mo sihiage gofenamba mingnag el Jairusna lalanai ambogom. Enaig osogona, “Neana luwal nainimba ati wahag. Amang fegim na mungwelnimba anuana olmbi esefuku wanimbugumba?” El enag Jairusim enaig osoni.

36 Sisas mas enam higinimo, enag Sisas Jairusim sihina, “Nofeka embefem, emba ka nem kwegofuf, numwehenam olningugifum.”

37 Enag Sisas mungwal elim enam kweni, “Nogofei na kam pahalug ambogom.” Esonim, eso ehefena nihiyinaim mungo, Pita, Jems, Jemsni sumineg Jon enam sambaga mungom mungo wankana.

38 Enag ahunam apekugona Jairusni lalawa Sisas nangwagenamba angogon ksa wahegagenam ehefum amtakwal ehuwehegehu fenamba wewatuawofena.

39 Sisas sahokanam sahini, “Amang figim na enaig angweniasaga, amang figim na wewatuawo? Ena luwalmba enamba mas wahagmo, elimba nonhi gi.” Sisas enaig sihifeni.

40 El enag hekembegegwa titigegoni. Enag Sisas ambagam ningitiginam eso luwalna awag, afagim afa ehefena nihiyinai sambaga mungom enam mungo pasna saho wan kana ena kugam luwal eseli gifini esim.

41 Eso Sisas luwalim enag ningawa kikehalanam Hibruni moana sihina. “Tabita kumi!” Ena momba enaig feg, “Luwal naini, ka nem osonag, bwihia!”

42 Enag yikagna luwal naini enag bwihianam yikana. Ehefena yiamba 12 fena enaig. Enag el enag enam nangunim enag amtakwal olug wahegasaina.

43 Afa Sisas tifutuk mo sihini, “Nofeka ena mo sihim, negel nofeka amanim mungo sihinim ena mom enam.” Sisas osoni, “Wohof luwal nainim enam fai.” Sisas enaig sihifeni.

Copyright information for `AMNAMANAB