aAis 29:13

Mark 7

Godna moamba ufuana mom flafatig

Matyu 15:1-9

Mingnag Farisi el afa mingnag Mosesna mom anuana fig el Jerusalem wanai enag ambogonam Sisas nayi nuwagena.

Enag ehel enag nangwaginimba Sisasna nihiyinai mas ningagagim buwa sugifinimo, yusug ahagafena. Farisi el enag enaig esehufena, ufuana mom pahalug ahuafena, enag amangal enam pahalug ahuag hwanigmba, enag osogonfini, “Negelmbi Godna nofwa amtakwalig fesaig.”

Farisi afa mungwa mingnag Juda el enag ufuana mom pahalug ahuafena. Ningagagim ufuana moaihwa buwa gigiafewogug hwanigmba emba wohof enag mas ahagai.

Maket wanai ambogogum, buwa susug hwanigmba, emba mas ahagai. Amang amang autinam ufu esehufena enam enag gwesifinim pahagahuafena, enaig mungwal ahnaig ahnaig enag. Kap, plet, sospen, nonigi kuk, enaig gamba gigiafegifini.

Enaig fenamba enag Farisi anuana el enag Sisasim sahini, “Ahnaig asegmba enag neana nihiyinaimba mas enamba pahalug ahuahmo mas ufuana moaihwa ningagagim buwa sugihmo, yusug ahagahu?” Sisasim enaig sahnafini.

Enag Sisas sihini, “Autinam profet Aisaia, enag profet el enag Godna mo higinim eso elim sihini enag Godna mom ginofenam yinim osona negelmbi moakwal luwal. Aisaia enaig ginofena;

Enag enangelmbi kana wunehalam mengigna bihig gufiyigim ofukwalagof afa enag elni olugmbi kana wahegwa go.
El enag elni mom mungo sihifinim osogwahufuf, ‘Ohuna momba Godna mo.’ Enaig wa osogwahufuf. Enaig fenamba enag kana wunehalam mungwelni mengigna bihig gufiyinim ofukwalagof. a 
Aisaia enaig ginofena.

Negelmbi ati Godna moamba wahiyig. Yawomba elni mom mungo na gwesigim kikegeligofo.” Sisas enaig sihifeni.

Sisas ming mo sihini, “Negelmbi anuana Godna mo flaguflag el, nimbefna ufuana mo mungo na pahlug ahua.

10 Moses enaig osoni, ‘Nemba awagafagna olningugug fanam eso pahlugwi afa aman awagafagim amtakwalig mo waginigmbi enamba eso tigegi!’ Moses enaig osoni.

11 Enag negel enaig osogoafena, aman maninamba eso awagafagim kwagani, enag awagafagim enaig osoni ‘Ena manimba afi ka fakanag Godum faigim mas ka nem faiyi.’

12 Afa enaig sihimba fenam, afa awagafagim kwaganig hwanigmba, emba enaig olningugef, elimba yuhwahofeg, kawo awagafagim kwaganigimwo wahiam. Negel enaig olningugifini.

13 Enaig fenamba enana ufuana mo eseli na fini enam ena na pahalug ahua. Negelmbi mingnag elim amtakwalig pahlug ahuagim ogfugon. Enag elimba na sihigoni Godna moamba amtakwalig yusug feg! Enam enag nimbehe sihigonufini, afa mingnag amang amang amtakwaligim enaig enag enam gamba nesifini.” Sisas enaig sihifeni.

Amangsul elimbi amtakwal fafefaf

Matyu 15:10-20

14 Sisas elim piskenam wunonim, enag sihini, “Negel mungwal enag kana mom higinim, eso olningugi.

15 Amang eseli elni nihiyi ambagam goh, enamba sahokagim, emba mas elim enam amtakwalei. Awai! Amang eseli meaga goh, enag elmbi gwena mungwehe pugugum amtakwal fafefaf.

16 (Enag amangal angnamba eso mo enag ma higuginim numwehe olningugi.)”

17 Enag elim enam wasanam, lalagam yikana. Ehefena nihiyinai enag sahini, “Enawasimba mog momba enam elimba ahnaig wo?”

18 Enag Sisas sihini, “Negel gimba olningig hwanig ho? Mas na olningigmo. Mungwal wohof eseli ambagam go, ena yikagim sahwagmba mas elmbi amtakwalefai. Emba nihiyi yika sahonam, afa elim enag mas amtakwalefai.

19 Ahnaig asegmba? Enaig wohof mba mas yikanam olugimba sahoi? Awai! Elimba ehnog megam mungo pekagim, eso wambuk ahugum ata lalagam tatugog.” Sisas enaig sihifeni. Enag ena momba Sisas ogofuni mungwal wohof eseli enag elimba lahlag, mas kwegigmo.

20 Sisas enaig osoni, “Amang eseli meaga go, enagehe pugugum elmbi amtakwalfafefaf.

21 Ahnaig ahnaig amtakwaleg eseli elni olyi go, enagehe pugugum fambof amtakwalig olningugug enaig, agataikug, okwef, elim tigekag,

22 angwafig hugwiapahugug mingnag elni gawigim membenig ona, ‘Ka wambum,’ ahnaig ahnaig amtakwalig enaig moakwaleg, amtakwalig gwenaigim mungo gweseahu, mas ahwanifi, olug amtakwalig, elim mo kiapasig, kigambalig enag mwetetig el enaig mba.

23 Mungwal amtakwalig olningugugmba enaig elni nihiyi go, enagehe pugumbogum elimbi amtakwal fafefaf.”

Finisia wanai angwafig olningna, “Sisasmba yuhwa wafef kam kwegfwagim”

Matyu 15:21-28

24 Sisas bwihiana ena kimbigim wahianam Tair provinsigam yikana, yikanam lalagam sahokana onam, “Ma sa kam anuwanafinif ogofei ati bok ohwi aga!” Afa enag el enag ati higini Sisasmba ati bok. Enag ena mom enag ahnaig kumoahalafehmo? Awai!

25 Angwafig mungo enag enam higina Sisasmba ati bok aga. Enag angwafigni luwal nainim ena Satanna nihiyinai amtakwalig ehena nihiyi gofena. Enag angwafig enag enaig fenamba yikagnam bonam penam mogukug kwakwagena Sisasna mongug muhwa.

26 Angwafigmbi enamba Juda angomba awai, elimba mingnag elyinai, Finisia Provins Siria kantri yinai. Enag angwafig enag Sisasim tifutinam sahana, “Kana luwal nainim Satanna nihiyinai amtakwaligim hugufatina.”

27 Enag Sisas ati olningna Israel elmbi mingnag elim ati enaig suwigifini mawang lofug. Enag Sisas angwafigim enam sihina, “Yuwanawo nawo wohofmba luwalim faigom. Amtakwaleg big luwalna wohof wambugum mawankim tatugonugmbi.” Sisas enaig sihina.

28 Enag eso angwafig enag piskenam Sisasim sihina, “Ainiyag, yinimehe nembe osog. Enag mawank sime singagim auguiahba, mayi luwalna wohofmba apeigogmba, enag mawang wambhaga fafif.”

29 Enag Sisas piskenam angwafigim sihina, “Neana moamba lahlag olningugug, piskenam lalagam yika, Satanna nihiyinai amtakwalig mba neana luwalim ati wahiakag.”

30 Enag angwafig enag piskenam lalagam yikana nangonamba luwal enag kukwa gifini enag Satanna nihiyinai amtakwalig enag ati wahiakana.

Sisas numwehenagena el mungom angug nihilinam afa mo kakamo nisiekfena enam

31 Sisas bwihianam piskenam Tairim wahianam yikana Saidonwa olugyi puguna. Gwesim hilikanam olugyi puguna ningagagim pugufewogug 10 kimbig enag enaig sefafig Dekapolis yikanam puguna wahegimeg buwa Galiliyi.

32 Eyi el mungom ombugona angug nihiliagim kakamo nisiakafena enam ombugona Sisasim tifutinim sahini ona, “Tuhu elim enam!”

33 Sisas elim enam sulufanam wanikina elksamwo gweyi wasanam ehefum mungo ahkanam ahgofenamba. Eso Sisas elim enag angamegam ningagana tuhunam, eso memb kusenam, afa enag elni melegim tuhuna.

34 Sisas enag esenam eso ofgam nunofehiagena tifutinam ehefefona, eso elim enag Sisas sihina, “Efata!” Ena momba enaig eseg, “Nembe pigina!”

35 Yikagnam angug higna, amang eseli melegim kaguona, enag awaienamba mo yuhwa wagna.

36 Enag Sisas tifutinam osoni, “Nogofeika amanim mungom sihinim ohunam enag!” Enaig esenam eso osoni, “Nogofeika sihigonugum!” Enag el enag ahunam gwesim tifutinim sihiagehufena ena mom enag.

37 Enag eso mungwal el enag ena mom higinim eso olug wahegasaina. El enag enaig sihiagini, “Amang amang eseli eseageg enag ena yuhwa newugehe feg? Angug nihiliag mo hegig! Mengig kapenifegmo wagig.” Enaig sihiagahufena.

Copyright information for `AMNAMANAB